penrhiwceiber crossing 1

Heol Penrhiw-ceibr

Mae'r Cyngor wedi cyflawni gwelliannau i groesfannau i gerddwyr er mwyn gwella mesurau diogelwch mewn ardal brysur ym Mhenrhiw-ceibr - a hynny'n dilyn gwaith gwella diweddar ar groesfan i gerddwyr ar yr A4059 yn Aberpennar.

Dechreuodd y gwaith ar y groesfan i gerddwyr ar y B4275 Heol Penrhiw-ceibr, ger y ganolfan feddygol a'r pwll padlo, yn gynnar ym Mawrth 2020. Yn dilyn saib o ganlyniad i argyfwng y Coronafeirws, ailddechreuodd y gwaith ar y safle ym mis Mehefin, gyda'r gweithwyr yn cydymffurfio â chanllawiau cadw pellter cymdeithasol. Cafodd yr holl waith ei gwblhau ar 8 Gorffennaf.

Mae'r cynllun yma wedi'i ariannu gan #BuddsoddiadRhCT, sy'n rhan o Raglen Gyfalaf y Cyngor ar gyfer Priffyrdd a Thrafnidiaeth ar y cyd â grant sy wedi'i dyrannu gan Lywodraeth Cymru ar gyfer blwyddyn ariannol 2019/20.

Mae'r cynllun wedi symud y groesfan i gerddwyr i fan sydd ychydig yn bellach i ffwrdd o gyffordd y B4275 â Stryd y Groes. Mae hyn wedi caniatáu i ni gwblhau gwaith ailosod ymyl y pafin er mwyn gwella'r troad i'r chwith oddi ar y brif ffordd i Stryd y Groes. Mae gwaith cysylltiedig arall wedi cynnwys gosod pibellau a cheblau trydanol, ac fe wnaeth elfen olaf y cynllun gynnwys gosod wyneb newydd ar y ffordd gerbydau a gosod marciau newydd ar y ffordd.

Mae'r holl fesurau rheoli traffig ar y B4275 ac ar Stryd y Groes bellach wedi dod i ben. Mae Gwasanaeth Bws 3 Globe Coaches (Penrhiw-ceibr - Cefnpennar) hefyd wedi dychwelyd i'w lwybr arferol er mwyn gwasanaethu ardal Teras Maes-y-Coed.

Yn y cyfamser, cafodd cynllun arall i ddiweddaru croesfan i gerddwyr ar yr A4059 yn Aberpennar, i'r gogledd o gyffordd Y Drenewydd, ei gwblhau ddydd Gwener 3 Gorffennaf. Mae'r gwaith wedi cynnwys gosod croesfan pâl a gosod wyneb newydd ar y ffordd, gosod marciau ffordd a phibellau ar hyd y briffordd. Cafodd y cynllun ei gyflawni diolch i gyllid gan Lywodraeth Cymru.

Meddai'r Cynghorydd Andrew Morgan, Arweinydd Cyngor Rhondda Cynon Taf a'r Aelod o'r Cabinet sydd â chyfrifoldeb dros y Priffyrdd a Thrafnidiaeth: "Rydw i'n falch bod y cynlluniau yma wedi cyflawni gwelliannau i groesfannau i gerddwyr mewn dau leoliad, ym Mhenrhiw-ceibr ac Aberpennar. Fe wnaeth y ddau gynllun elwa o gyllid gan Lywodraeth Cymru, wrth i ni barhau i geisio sicrhau buddsoddiad allanol i ategu ein cyllid ein hunain ar gyfer y Priffyrdd a Thrafnidiaeth. Mae £148 miliwn wedi'i fuddsoddi yn y maes ers 2015/16.

"Hoffwn ddiolch i'r trigolion lleol a defnyddwyr y ffordd am eu cydweithrediad wrth i'n contractwyr gyflawni'r gwelliannau yma - yn arbennig yn ardal Penrhiw-ceibr, lle'r oedd angen gohirio'r gwaith am gyfnod o ganlyniad i argyfwng iechyd cenedlaethol y Coronafeirws ym mis Mawrth."

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 10th Gorffennaf 2020

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.