Skip to main content

Cau Heol Penrhiwceibr i wneud cynnydd ar y Ffordd Gyswllt ar draws y Cwm

Diversion-Map---Cross-Valley-Link-WELSH

Wrth i Gynllun y Ffordd Gyswllt ar draws y Cwm yn Aberpennar agosáu at ei gamau olaf, bydd cau Heol Penrhiwceibr am gyfnod o bedair wythnos o 25 Gorffennaf yn caniatáu i ni ailagor Heol Meisgyn ym mis Awst. Yn ogystal â hyn, bydd modd cynnal gwelliannau pwysig ar Stryd Glyngwyn.

Mae’r Ffordd Gyswllt ar draws y Cwm yn ddyhead hirdymor i'r gymuned ac i'r Cyngor, ac mae'n cynnwys pont ffordd 60 metr newydd o Ystad Ddiwydiannol Cwm Cynon i Heol Meisgyn. Bydd hyn yn darparu cysylltiad hanfodol newydd dros yr afon a rheilffordd i draffig sy'n teithio rhwng yr A4059 a'r B4275.

Ar ôl peth oedi o ganlyniad i argyfwng y Coronafeirws lle’r oedd rhaid i rai isgontractwyr a gwneuthurwyr gau dros dro, mae'r Cyngor wedi cyhoeddi'n ddiweddar fod disgwyl i'r cynllun gael ei gwblhau tua diwedd yr haf 2020.

Cliciwch yma i weld fersiwn mawr o'r map uchod 

Wrth weithio tuag at yr amserlen gwblhau yma, bydd angen cau Heol Penrhiwceibr dros dro o ddydd Sadwrn 25 Gorffennaf, am tua phedair wythnos.

Bydd hyn yn cynnwys cau'r un ffordd, llwybrau amgen (gweler y map) a threfniadau bws gwennol a gafodd eu rhoi ar waith yn llwyddiannus dros wyliau'r ysgol yn ystod yr haf y flwyddyn ddiwethaf. Bydd cau'r ffordd yn galluogi'r gwaith canlynol:

  • Adlinio'r ffordd i wneud Heol Penrhiwceibr a Heol Meisgyn y prif lwybr trwodd ar y rhan yma o'r B4275.
  • Cau'r mynediad rhwng Heol Penrhiwceiber a Stryd Glyngwyn, lle bydd man troi ac ambell i le parcio yn cael eu creu.
  • Adeiladu ymylon palmant, draeniau, llwybrau troed a ffyrdd cerbydau, yn ogystal â gwaith ar strwythur cynnal, goleuadau stryd newydd ac arwyddion traffig.
  • Bydd Wales & West Utilities yn manteisio ar y cyfle yma i osod prif bibell nwy newydd, tra bod gan gwmni BT waith ychwanegol i'w gwblhau.

Bydd y gwaith yma yn ein galluogi i ailagor Heol Meisgyn (ar gyfer traffig dwy ffordd am y tro cyntaf) cyn diwedd mis Awst. Bydd modd agor y Ffordd Gyswllt ar draws y Cwm yn yr wythnosau ar ôl hyn.

Yn rhan o drefniadau traffig dros dro o 25 Gorffennaf, bydd y B4275 Heol Penrhiwceiber yn cau a bydd Stryd Glyngwyn a Stryd Fictoria yn newid i ffyrdd unffordd yn unig (fel sydd wedi'i nodi ar y map). Bydd mynediad yn parhau i drigolion ar bob adeg. Bydd gwyriad trwy ganol tref Aberpennar, Heol Llanwynno a Stryd Morgannwg i'r ddwy ffordd. Bydd traffig ar y B4275 o Abercynon yn cael ei ddargyfeirio ar Stryd Morgannwg.

Yn ystod y cyfnod cau, bydd y gwasanaethau bws sydd fel arfer yn defnyddio'r B4275 yn dilyn y gwyriad a nodwyd uchod – ac, er mwyn sicrhau bod cysylltiad yn cael ei gynnal rhwng Meisgyn a chanol tref Aberpennar, bydd bws gwennol yn cael ei ddarparu. Bydd Davies Coaches Ltd, Abercynon, yn rhedeg y gwasanaeth bws gwennol. Ar ôl cau'r ffordd, bydd modd i fysys sy'n defnyddio Stryd Glyngwyn ar hyn o bryd ddefnyddio'r llwybr newydd ar hyd Heol Meisgyn.

Mae yna lwybrau amgen ar gyfer modurwyr o amgylch ardal Meisgyn, a allai fod yn brysurach yn ystod y cyfnod o gau'r ffyrdd. Bydd gofyn felly i drigolion barcio yn ystyriol er mwyn helpu i gynnal llif traffig yn yr ardal gymaint â phosibl.

Nodwch na fydd y gwaith yma yn cael effaith ar ailagor unrhyw gyfleusterau na siopau yng nghanol y dref yn ystod cyfnod y gwaith. Mae'r Cyngor yn annog trigolion i siopa'n lleol a chefnogi'r busnesau hynny mae modd iddyn nhw agor ar hyn o bryd (mewn perthynas ag argyfwng y Coronafeirws).

Bydd y contractwr Walters-Sisk yn ysgrifennu at drigolion lleol cyn i'r ffordd gael ei chau, gan ddechrau gyda'r holl fanylion perthnasol. Fel arall, os oes gan unrhyw aelodau o’r gymuned unrhyw ymholiadau, mae modd iddyn nhw ffonio safle'r contractwr ar 07468 354404.

Hoffai'r Cyngor estyn diolch ymlaen llaw i drigolion am eu cydweithrediad. Mae angen cau'r ffordd i gwblhau a rhoi newidiadau sylweddol ar waith ar Stryd Glyngwyn a Heol Meisgyn. Dyma elfennau pwysig iawn o gynllun ehangach y Ffordd Gyswllt ar draws y Cwm. Mae'r cyfnod o gau'r ffordd yn debygol o achosi aflonyddwch, ond mae wedi'i drefnu ar gyfer gwyliau haf yr ysgol er mwyn lleihau hyn gymaint â phosibl.

Wedi ei bostio ar 10/07/20