Playground - Cllr Crimmings - DVCP - July 2020-17 - Copy

Er gwaethaf argyfwng cenedlaethol y Coronafeirws, mae gwelliannau cyffrous yn dal i fod ar waith ym Mharc Gwledig Cwm Dâr, wrth i'r Cyngor parhau i gyflwyno'i weledigaeth ar gyfer y safle Porth Darganfod poblogaidd.

Yn gynharach yr wythnos yma, fe aeth y Cynghorydd Ann Crimmings, Aelod o Gabinet Cyngor Rhondda Cynon Taf ar faterion yr Amgylchedd, Hamdden a Gwasanaethau Treftadaeth, i weld y safle a gweld y cynnydd sydd wedi'i wneud ar nifer o brosiectau sydd ar waith ym Mharc Gwledig Cwm Dâr. Mae'r prosiectau'n cael eu cyllido gan gyfuniad o gyllid gan Lywodraeth Cymru, drwy raglen Parc Rhanbarthol y Cymoedd gwerth £1,000,000 a thrwy fuddsoddiad cyfalaf y Cyngor ei hun (£500,000).

Mae'r pecyn gwerth £1.5 miliwn yn cynnwys gwelliannau i nifer o ardaloedd a chyfleuster yn y Parc, gan gynnwys:

  • Cynnig rhagor o ddarpariaeth chwarae, yn dilyn adolygiad o'r cyfleusterau presennol. Bydd y gwelliannau'n cynnwys offer hygyrch modern ac yn cyflwyno chwarae sy'n briodol i oedrannau a galluoedd plant, gyda chyfarpar newydd yn adlewyrchu harddwch y parc ac yn cynnig her gorfforol. Bydd yn ei  gwneud hi'n haws i rieni gadw llygaid ar eu plant ac yn lleihau'r perygl o ymddygiad gwrthgymdeithasol.
  • Gwasanaeth llogi beiciau, gyferbyn â'r prif faes parcio i ymwelwyr. Y bwriad yw defnyddio hen gynwysyddion cludo sydd wedi'u cynllunio i adlewyrchu harddwch naturiol y parc, a bydd nifer o fframiau dal beiciau yn annog pobl i logi beic a chynnig lle diogel i ymwelwyr gadw eu beiciau eu hunain. Bydd lôn feicio a llwybr troed arbennig yn cael eu sefydlu rhwng y prif faes parcio a'r orsaf logi.
  • Nifer o lwybrau beicio i'r teulu, er mwyn ehangu'r cynigion gan ddarparwyr eraill, fel Bike Park Wales. Bydd y llwybrau yn addas ar gyfer teuluoedd ac yn cael eu nodi dan gategori 'gwyrdd' (lefel mynediad). Bydd y llwybrau ar lethr Mynydd Penrhiwllech, tua'r gogledd, gyferbyn â'r Ganolfan Ymwelwyr. Bydd modd mynd at y llwybr ar lifft a fydd yn rhoi'r seiclwyr ar bwynt uchaf (100m) y llwybrau, a fydd wedi'i leoli ger yr orsaf logi beiciau. Gerllaw, bydd maes parcio bws mini. Y bwriad hefyd yw ymestyn a rhoi arwyneb newydd i'r llwybr presennol i gerbydau sy'n mynd i fyny'r llethr ogleddol. Yn ogystal, bydd y llwybrau'n cael eu hehangu yn y dyfodol ar gyfer beicwyr mwy profiadol.
  • Pedwar trac ar gyfer beiciau pwmp, â phob un â'i gynllun unigryw ac wedi'i leoli mewn mannau ar hyd y llwybr, gydag arwynebau o ddeunyddiau gwahanol.
  • Adnewyddu Gwesty Cwm Dâr. Bydd y gwesty, sy'n cael ei redeg yn annibynnol, yn elwa o waith adnewyddu sylweddol - y bwriad yw gwella'r ystafelloedd ymolchi (toiledau, sinciau a chawodydd newydd a gwaith atgyweirio i'r system dŵr cynnes) ac ail-addurno'r ystafelloedd gwely yn unol â brand newydd Cwm Dâr.
  • Adnewyddu ac ehangu'r bloc cawodydd. Y cynnig yw y bydd dwy ystafell newid ychwanegol yn cael eu hadeiladu ar gyfer teuluoedd (ar wahân i floc y menywod a bloc y dynion). Bydd modd mynd â chadeiriau gwthio, cadeiriau olwyn a bygis i mewn i'r rhain. Bydd nodweddion hygyrch yn cael eu rhoi yn un o'r ystafelloedd newid i deuluoedd, a fydd yn cynnwys teclyn codi a bwrdd newid ar gyfer oedolyn. Bydd toiledau, basnau, a chawodydd newydd yn cael eu gosod. Bydd wyneb newydd yn cael ei osod ar y lloriau a bydd y nenfydau yn cael eu hadnewyddu.

Dywedodd y Cynghorydd Ann Crimmings, Aelod o Gabinet Cyngor Rhondda Cynon Taf ar faterion yr Amgylchedd, Hamdden a Threftadaeth: “Mae Parc Gwledig Cwm Dâr yn un o leoliadau harddaf a mwyaf poblogaidd y Fwrdeistref Sirol - gydag ymwelwyr yn dod o bob rhan o RCT a thu hwnt i brofi golygfeydd syfrdanol ac amgylchedd hyfryd y Parc.

“Mae nifer o brosiectau cyffrous ar waith ar hyn o bryd, yn rhan o raglen Parc Rhanbarthol y Cymoedd, sydd wedi’i chefnogi gan fuddsoddiad ychwanegol gan y Cyngor. Bydd yn welliant pellach i'r hyn sydd gan y Parc i'w gynnig i drigolion ac ymwelwyr.

“Mae'n gyffrous iawn gweld rhai o'r prosiectau yma'n siapio, ac edrychaf ymlaen at weld ein preswylwyr a'n hymwelwyr yn gwneud defnydd llawn o'r Parc.  Bydd y Traciau ar gyfer Beiciau Pwmp yn ychwanegiad gwych i'r Parc, ynghyd â'r llwybrau beicio ar gyfer y teulu; tra bo'r gwelliannau i'r ardal chwarae ar fin eu cwblhau a byddwn ni mewn sefyllfa cyn bo hir i ddarparu manylion am agor y cyfleuster i'r cyhoedd.

“Bydd yr ardal chwarae’n gartref i ffram ddringo bren bwrpasol, cylchdro hygyrch i gadeiriau olwyn a 'Flying Fox' a llawer rhagor, a bydd yn darparu ar gyfer ystod o oedrannau a galluoedd. Rwy’n siŵr y bydd y gwelliannau yma'n cael eu croesawu gan deuluoedd â phlant sy’n ymweld â'r Parc.”

Yn gynharach yr wythnos yma, cyhoeddodd y Cyngor y byddai 15 ardal chwarae yn elwa o fuddsoddiad cyfalaf o £500,000 yn ystod blwyddyn ariannol 2020/21, gan fynd â'r buddsoddiad cyffredinol yn y maes yma i dros £4 miliwn. Mae hynny'n golygu y bydd gwelliannau cyn diwedd y flwyddyn i dros 125 o'r oddeutu 200 o gyfleusterau y mae'r Cyngor yn eu perchen.

Wedi ei bostio ar Dydd Iau 30th Gorffennaf 2020

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.