Wine ENG

Er bod modd i'r holl dafarndai, bwytai a bariau ail-agor dan do o 3 Awst, mae'r Coronafeirws yma o hyd. Mae Cyngor Rhondda Cynon Taf yn gofyn i drigolion aros yn effro a pharhau i ymddwyn yn gyfrifol er mwyn Diogelu Cymru gan gadw at ganllawiau cadw pellter cymdeithasol a chynnal dulliau hylendid da.

Er mwyn helpu trigolion i gadw pellter cymdeithasol, sy'n parhau i gael ei weithredu yng Nghymru, mae'r Cyngor wedi gwneud gwelliannau i ganol ei threfi, gan gynnwys gosod marciau ac arwyddion i gynorthwyo siopwyr, ymwelwyr a chwsmeriaid tafarndai a bwytai, gan atgyfnerthu'r neges i gadw dau fetr i ffwrdd o eraill.

Mae nifer o lefydd wedi bod ar agor yn yr awyr agored ers 13 Gorffennaf ac mae rhai ohonon ni bellach yn gyfarwydd â'r systemau newydd sydd yn eu lle. Wrth i ni symud i agor dan do, mae'r rhain yn debygol o gynyddu a bydd cadw pellter cymdeithasol yn dod yn bwysicach fyth yn awr.

Yr arweiniad pwysicaf oll yw os oes gyda chi neu unrhyw un yn eich cartref symptomau'r Coronafeirws, waeth pa mor ysgafn, rhaid i chi aros gartref a threfnu i gael prawf ar unwaith, ffoniwch 119 neu ewch i www.111.nhs.uk.

Os ydych yn iach a'ch bod yn bwriadu mynd allan, mae'n well gwirio gyda'r lleoliad ymlaen llaw i weld pa fesurau sydd gyda nhw ar waith. Bydd y rhan fwyaf o leoliadau:

  • Yn gofyn i chi gadw lle ymlaen llaw,
  • Yn derbyn taliadau cerdyn yn unig,
  • Yn cymryd eich manylion cyswllt,
  • Â staff mewn Cyfarpar Diogelu Personol (masgiau ac ati),
  • Yn gweithredu gwasanaeth wrth y bwrdd yn unig (dim ciwio wrth y bar)

Os ydych chi'n defnyddio cludiant cyhoeddus, gan gynnwys tacsis, gwnewch yn siŵr bod gyda chi orchudd wyneb yn barod, gan fod hyn yn ofynnol wrth ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus.

Edrychwch ar y canllaw defnyddiol yn www.rctcbc.gov.uk/AilagorTafarndai

Mae modd i drigolion hefyd fanteisio'n llawn ar y Cynllun Bwyta Allan i Helpu Allan mewn nifer o sefydliadau sy'n cymryd rhan yn Rhondda Cynon Taf.

Mae'r cynllun yn caniatáu i bobl gael gostyngiad o 50% ar fwyd neu ddiodydd di-alcohol sydd i'w bwyta neu yfed y tu mewn (hyd at uchafswm o ostyngiad o £10 y person). Mae hwn ar gael bob dydd Llun, dydd Mawrth a dydd Mercher rhwng 3 a 31 Awst, ac mae modd ei ddefnyddio cynifer o weithiau ag y dymunwch yn ystod y cyfnod yma.

Mae modd i chi weld a yw bwyty wedi'i gofrestru ar gyfer y cynllun yma:

Meddai'r Cynghorydd Rhys Lewis, Aelod o Gabinet Cyngor Rhondda Cynon Taf ar faterion Cymunedau Cadarn, Llesiant a Diwylliant: "Wrth i'r cyfyngiadau symud yng Nghymru gael eu llacio, rydyn ni'n gweld rhagor o bobl yn ymweld â'n canol trefi, yn siopa'n lleol ac o'r wythnos nesaf bydd modd iddyn nhw fwynhau llefydd bwyta lleol, bwytai a thafarndai y tu mewn unwaith eto.

"Rydyn ni'n annog pawb i wneud hyn mewn ffordd ddiogel, yn enwedig wrth i'r diwydiant lletygarwch dan do yn Rhondda Cynon Taf ddechrau ailagor yn araf yr wythnos yma. Cofiwch ymddwyn mewn modd synhwyrol, gan barchu pobl eraill a chydymffurfio â'r canllawiau cadw pellter cymdeithasol, sy'n parhau i gael eu gweithredu, ar bob adeg lle bo’n ymarferol bosibl.

"Rhaid i iechyd cyhoeddus a diogelwch y cyhoedd fod yn flaenoriaeth. Dyma atgoffa ein trigolion bod Rhondda Cynon Taf yn Barth Yfed a Reolir, gyda chyfyngiadau a chanllawiau pellach ar waith yn ystod y cyfnod anodd yma.

"Mae COVID-19 yn parhau i fod yn fygythiad i iechyd y cyhoedd, felly dylech barhau i gadw pellter cymdeithasol o 2 fetr wrth i chi ddechrau cymdeithasu â'ch teulu a'ch ffrindiau unwaith eto.

"Mwynhewch eich hun ond byddwch yn synhwyrol ac ymddwyn yn gyfrifol, a dilyn y canllawiau sydd ar waith a pharchu penderfyniadau'r staff – maen nhw'n gweithio'n ôl canllawiau Llywodraeth Cymru ar gyfer eich diogelwch chi yn ogystal â'u diogelwch nhw.

"Mae hyn oll yn brofiad newydd i bawb ac mae angen i ni i gyd gydweithio i helpu i Ddiogelu Cymru."

Dyma ganllawiau diweddaraf Llywodraeth Cymru ar gyfer tafarndai, bariau a bwytai - yma.

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 31st Gorffennaf 2020

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.