library books

Library Books

Mae Gwasanaeth Llyfrgelloedd y Cyngor yn ehangu ei wasanaeth 'Archebu a Chasglu' newydd i gynnwys tair cangen arall, gan ddechrau ddydd Iau, 16 Gorffennaf.

Bydd modd i ddarllenwyr brwd ledled y Fwrdeistref Sirol ddewis a chadw hyd at 5 llyfr drwy gatalog ar-lein y Cyngor neu drwy ffonio:

  • Llyfrgell Aberpennar – 01443 570016
  • Llyfrgell Rhydfelen – 01443 570009
  • Llyfrgell y Porth – 01443 562227

Mae'r Cyngor eisoes yn cynnig ei wasanaeth 'Archebu a Chasglu' newydd yn y canghennau canlynol:

  • Llyfrgell Pontypridd (Llys Cadwyn) – 01443 562211
  • Llyfrgell Treorci – 01443 773204
  • Llyfrgell Aberdâr – 01685 880050

Mae modd ichi ddewis llyfrau dros eich hun neu ofyn i'r llyfrgellydd ddewis rhai ar eich rhan ar sail eich diddordebau a'r mathau o lyfrau rydych chi'n eu mwynhau. Wedyn, bydd staff y llyfrgell yn trefnu apwyntiad i chi ddod i gasglu'r llyfrau o ba bynnag un o'r llyfrgelloedd uchod sydd orau gennych chi.

Caiff yr hoff archebion eu paratoi gan staff y Cyngor, a chaiff yr holl lyfrau eu rhoi mewn cwarantin am 72 awr cyn iddyn nhw gael eu trosglwyddo i'r cyhoedd. Bydd modd benthyca'r llyfrau am dair wythnos yn ôl yr arfer, a bydd angen eu dychwelyd i'r llyfrgell lle gwnaethoch chi eu casglu nhw.

Catalog Llyfrau Ar-lein (dolen URL)

https://www.rctcbc.gov.uk/CY/Resident/Libraries/Searchthelibrarycatalogue.aspx

Mae Gwasanaeth Llyfrgelloedd y Cyngor hefyd wedi ailafael yn rhywfaint o'r gwasanaethau hanes lleol, gan dderbyn ymholiadau ar ffurf negeseuon e-bost neu dros y ffôn. Hoffech chi gysylltu â'r gwasanaeth yma? Ffoniwch 01443 778956 neu e-bostio Llyfrgell.Gyfeirio@rhondda-cynon-taf.gov.uk

Yn ogystal â hynny, rydyn ni wedi ailafael yng ngwasanaeth cludo 'Gartref' y Gwasanaeth Llyfrgelloedd. Bydd staff yn cludo llyfrau i gwsmeriaid hŷn a'r rheiny sy'n agored i niwed. Er mwyn sicrhau iechyd a diogelwch y cyhoedd, fydd Gwasanaeth Llyfrgelloedd Teithiol y Cyngor ddim yn ailagor am y tro.

Manteisiwch ar Wasanaeth Llyfrgelloedd y Cyngor o'ch Cartref: https://www.rctcbc.gov.uk/CY/Resident/Libraries/Searchthelibrarycatalogue.aspx

Meddai'r Cynghorydd Rhys Lewis, Aelod o'r Cabinet ar faterion Cymunedau Cryfach, Lles a Gwasanaethau Diwylliannol: "Yn dilyn llwyddiant cychwynnol canghennau Pontypridd, Treorci ac Aberdâr, rydw i'n falch ein bod ni'n gallu ehangu gwasanaeth Archebu a Chasglu y Llyfrgelloedd i dri lleoliad arall ledled y Sir.

"Bydd hyn yn golygu y bydd chwech o'n 13 cangen yn gweithredu er mwyn cynnig y gwasanaeth newydd yma, sydd ar gael i holl ddefnyddwyr y llyfrgell yn y Fwrdeistref Sirol.

"Cafodd Gwasanaethau ein Llyfrgelloedd eu hatal dros dro o ganlyniad i argyfwng y Coronafeirws, fel sawl maes gwasanaeth arall y Cyngor. Roedd rhaid cau pob safle er mwyn cadw'r cyhoedd yn ddiogel.

"Cafodd staff ein llyfrgelloedd eu hadleoli i gefnogi meysydd gwasanaeth allweddol yn y Cyngor wrth i'r Awdurdod Lleol ymateb i'r argyfwng cenedlaethol. Fodd bynnag, wrth i ni barhau i wneud cynnydd cadarnhaol parthed mynd i'r afael â'r feirws, mae modd i'r Cyngor bellach gynnig y Gwasanaeth Archebu a Chasglu newydd mewn tair llyfrgell arall.

"Mae diogelwch ein staff a'r cyhoedd yn flaenoriaeth i ni bob amser ac, er bod ein llyfrgelloedd ni'n dal i fod ar gau am y tro, mae'r Gwasanaeth Llyfrgelloedd yn dal i sicrhau bod modd i'n trigolion fanteisio ar amrywiaeth eang o adnoddau o'u cartrefi.

“Mae'r rhain yn cynnwys llyfrau a llyfrau llafar y modd eu lawrlwytho, archifau ffotograffau, cynnwys theori gyrru, mwy na 300 o gylchgronau a phecynnau ar-lein i helpu pobl i ddysgu iaith newydd. Mae'r rhain i gyd yn adnoddau rhagorol sy'n golygu bod modd i drigolion barhau i ddefnyddio ein gwasanaeth llyfrgelloedd yn ystod y cyfnod yma."

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 8th Gorffennaf 2020

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.