Wine ENG

Mae disgwyl i dafarndai a bwytai ailagor yng Nghymru yn dilyn llacio'r cyfyngiadau symud, dyma atgoffa trigolion Rhondda Cynon Taf i barhau i fod yn synhwyrol ar bob adeg gan gydymffurfio â'r holl arwyddion a'r cyfarwyddyd sy'n cael eu darparu.

Er mwyn helpu trigolion i gynnal pellter cymdeithasol, sy'n parhau i gael ei weithredu yng Nghymru, mae'r Cyngor wedi gwneud gwelliannau i ganol trefi, gan gynnwys gosod marciau ac arwyddion i helpu'r rheiny sy'n siopa, ymwelwyr a'r rheiny sy'n mynd i dafarndai neu fwytai, gan ategu'r neges ynghylch cadw pellter o 2 fetr.

Rydyn ni wedi lledaenu'r palmentydd dros dro, ble mae modd, ac wedi gosod llinellau ac arwyddion ar y llwybrau traed er mwyn pennu 'lonydd cerdded' ble y bo'n addas, a ble mae lled y stryd a'r llwybr troed yn caniatáu hynny. Rydyn ni hefyd wedi symud rhywfaint o gelfi stryd yn ein canol trefi hefyd.

Dyma atgoffa trigolion bod pob rhan o Fwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf yn Barth Yfed a Reolir.

Bydd Cyngor Rhondda Cynon Taf yn parhau i fynd i'r afael ag ymddygiad gwrthgymdeithasol sy'n ymwneud ag alcohol, gan ganolbwyntio ar y 'Parthau Dim Alcohol' ar strydoedd canol trefi Aberdâr a Phontypridd.

Ble mae'r parthau dim alcohol yn Rhondda Cynon Taf?

Bydd y Cyngor yn gweithio mewn partneriaeth â Heddlu De Cymru, ar sail y Gorchymyn Diogelu Mannau Agored Cyhoeddus a bydd camau gweithredu yn cael eu cymryd os bydd angen.

Bydd swyddogion awdurdodedig y Cyngor a swyddogion yr heddlu yn parhau i ofyn i unrhyw berson roi'r gorau i yfed ac ildio alcohol os yw'n achosi, neu'n debygol o achosi, ymddygiad gwrthgymdeithasol. Bydd unrhyw berson sy'n gwrthod trosglwyddo neu waredu ei alcohol, ar ôl i swyddog awdurdodedig ofyn iddo wneud, yn cael dirwy o £100.

Meddai'r Cynghorydd Rhys Lewis, Aelod o Gabinet Cyngor Rhondda Cynon Taf ar faterion Cymunedau Cadarn, Llesiant a Diwylliant: "Wrth i'r cyfyngiadau symud yng Nghymru gael eu llacio, rydyn ni'n gweld rhagor o bobl yn ymweld â'n canol trefi ac yn siopa'n lleol.

"Rydyn ni'n annog pawb i wneud hyn mewn modd diogel, yn enwedig yn y diwydiant lletygarwch sy'n ailagor yn araf deg yr wythnos yma. Cofiwch ymddwyn mewn modd synhwyrol, gan barchu pobl eraill a chydymffurfio â'r canllawiau cadw pellter cymdeithasol, sy'n parhau i gael eu gweithredu ar bob adeg.

"Rhaid i iechyd cyhoeddus a diogelwch y cyhoedd barhau i fod yn flaenoriaeth. Dyma atgoffa ein trigolion bod Rhondda Cynon Taf yn Barth Yfed a Reolir, gyda chyfyngiadau a chanllawiau pellach ar waith yn ystod y cyfnod anodd yma.

"Mae COVID-19 yn parhau i fod yn fygythiad i iechyd y cyhoedd, parhewch i gadw pellter cymdeithasol o 2 fetr wrth i chi ddechrau cymdeithasu â'ch teulu a'ch ffrindiau unwaith eto."

Rhoi Terfyn ar Yfed ar y Stryd - Cwestiynau Cyffredin

Mae Barod yn cynnig cymorth a chyngor cyfrinachol am ddim i unrhyw un sy'n cael ei effeithio gan gamddefnyddio sylweddau. I gael rhagor o wybodaeth a chyngor ynghylch mynd i'r afael â chamddefnyddio sylweddau, ffoniwch Barod ar 0300 333 0000 neu ewch i www.barod.cymru.

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 17th Gorffennaf 2020

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.