St Albans 1 - Copy

Mae'r cynllun parhaus sylweddol i adeiladu Pont Sain Alban newydd ym Mlaenrhondda wedi cyrraedd carreg filltir bwysig, gan fod trawstiau dur mawr yn cael eu danfon i safle'r gwaith i'w gosod dros yr wythnosau nesaf.

Cafodd pont Sain Alban ei hadeiladu dros Afon Cwm Rhondda a'r rheilffordd yn yr 1930au ac, o fewn amser, roedd y bont mewn cyflwr gwael. Yn 2016, cytunodd Aelodau'r Cabinet i adeiladu pont newydd a chafodd cyfanswm o £1.78 miliwn ei ddyrannu tuag at y cynllun yn 2017/18 trwy #buddsoddiadRhCT. Cafodd rhagor o gyllid ei ddyrannu wrth i'r cynllun fynd yn ei flaen. Cyfanswm cost y cynllun yw £2.09 miliwn.

Dechreuodd y cyfnod adeiladu (gan gynnwys dymchwel yr hen strwythur) ar y safle ym mis Ionawr 2020, ac mae contractwr y Cyngor wedi gwneud cynnydd pwysig er gwaethaf yr heriau y mae wedi'u hwynebu yn sgil argyfwng y Coronafeirws. Serch hynny, mae tywydd braf wedi ein helpu i wneud cynnydd yn ddiweddar, a bydd y cynllun yn cael ei gwblhau erbyn diwedd hydref 2020.

Mae'r holl waith dymchwel bellach wedi'i gwblhau, a chafodd gwaith pentyrru ac adeiladu'r ategwaith i ochr orllewinol y bont ei gwblhau ar ôl hynny. Ym mis Mehefin, cafodd trawstiau concrit eu gosod i ffurfio'r strwythur cynnal newydd. Cam nesaf y prosiect yw cyflwyno trawstiau dur mawr ar gyfer y bont newydd – cyrhaeddodd y trawstiau cyntaf y safle ddydd Gwener, 10 Gorffennaf.

Bydd y trawstiau'n cael eu gosod dros y pythefnos nesaf, ynghyd â dechrau ar y gwaith adeiladu dec y bont – mae'r ddau beth yma'n gerrig milltir pwysig ar gyfer y cynllun ehangach.

Meddai'r Cynghorydd Andrew Morgan, Arweinydd Cyngor Rhondda Cynon Taf ac Aelod o'r Cabinet sy'n gyfrifol am y Priffyrdd a Thrafnidiaeth: "Mae'r Cyngor wedi cyhoeddi'n ddiweddar ein bod dal yn disgwyl i'r cynllun pwysig yma ym Mlaenrhondda gael ei gwblhau eleni, er gwaethaf y ffaith bod argyfwng cenedlaethol y Coronafeirws, yn anochel, wedi amharu ar bethau. Gwnaeth y Cabinet ymrwymiad i'r Cyngor gwblhau'r cynllun yma er lles y gymuned, ac rwy'n falch â'r adroddiadau cynnydd diweddar o'r safle.

"Mae rhaglen Gyfalaf y Priffyrdd gwerth £25.03 miliwn y Cyngor ar gyfer 2020/21 yn cynnwys buddsoddiad cyfalaf o £6 miliwn i drwsio a diogelu strwythurau sy'n cynnal ein rhwydwaith priffyrdd – sy'n cynnwys dros 1,500 o bontydd, waliau a chwlferi sy'n eiddo i'r Cyngor. Yn ogystal â bwrw ati â'r cynllun ym Mlaenrhondda, mae'r Cyngor hefyd wedi dechrau trwsio'r bont a'r waliau cynnal yn Stryd yr Orsaf yn Nhreherbert, ac mae gwaith atgyweirio Pont Castell Ifor yn Nhrehopcyn yn mynd rhagddo. Rydyn ni hefyd yn parhau i sicrhau bod cyllid ar wahân ar gael i drwsio strwythurau sydd wedi'u difrodi gan Storm Dennis.

"Mae cynllun Sain Alban wedi cyrraedd cam pwysig, wrth i drawstiau mawr newydd y bont gyrraedd y safle a chael eu gosod, yn ogystal ag adeiladu dec y bont. Mae'r Cyngor yn gweithio'n agos gyda'n contractwr, sy'n cyhoeddi bwletinau cynnydd yn rheolaidd er mwyn rhoi gwybod i'r gymuned am unrhyw newidiadau. Hoffwn ddiolch i'r trigolion am eu cydweithrediad eleni, ac yn enwedig yn awr wrth i ni agosáu at ddiwedd y cynllun."

Wedi ei bostio ar Dydd Mawrth 14th Gorffennaf 2020

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.