Books

Bydd Gwasanaeth Llyfrgelloedd y Cyngor yn dechrau cynnig gwasanaeth 'Archebu a Chasglu' i'w holl gwsmeriaid o ddydd Mercher, 24 Mehefin.

Bydd modd i ddarllenwyr brwd o bob cwr o'r Fwrdeistref Sirol ddewis hyd at bum llyfr i'w harchebu, naill ai drwy edrych ar gatalog ar-lein y Cyngor, neu drwy ffonio Llyfrgell Pontypridd (sydd bellach ar safle Llys Cadwyn), Llyfrgell Treorci neu Lyfrgell Aberdâr:

Llyfrgell Pontypridd – 01443 562211

Llyfrgell Treorci - 01443 773204

Llyfrgell Aberdâr – 01685 880050

Gallwch ddewis llyfrau dros eich hun neu ofyn i'r llyfrgellydd ddewis rhai ar eich rhan ar sail eich diddordebau a'r mathau o lyfrau rydych chi'n eu mwynhau. Wedyn, bydd staff y llyfrgell yn trefnu apwyntiad i chi ddod i gasglu'r llyfrau o ba bynnag un o'r safleoedd uchod sydd orau gennych chi.

Caiff yr hoff archebion eu paratoi gan staff y Cyngor, a chaiff yr holl lyfrau eu rhoi mewn cwarantin am 72 cyn iddyn nhw gael eu trosglwyddo i'r cyhoedd. Bydd modd benthyca'r llyfrau am dair wythnos yn ôl yr arfer, a bydd angen eu dychwelyd i'r safle lle gwnaethoch chi eu casglu nhw.

Catalog Llyfrau Ar-lein

Mae Gwasanaeth Llyfrgelloedd y Cyngor hefyd yn bwriadu ailafael yn rhywfaint o'r gwasanaethau hanes lleol, gan dderbyn ymholiadau ar ffurf negeseuon e-bost neu dros y ffôn. Pe hoffech chi gysylltu â'r gwasanaeth yma, ffoniwch 01443 778956 neu e-bostio Llyfrgell.Gyfeirio@rhondda-cynon-taf.gov.uk

Yn ogystal â hynny, byddwn ni'n ailafael yng ngwasanaeth cludo 'Gartref' y Gwasanaeth Llyfrgelloedd o ddydd Mercher, 24 Mehefin, ymlaen. Bydd staff yn cludo llyfrau i gwsmeriaid hŷn a'r rheiny sy'n agored i niwed. Er mwyn sicrhau iechyd a diogelwch y cyhoedd, fydd Gwasanaeth Llyfrgell Symudol y Cyngor ddim yn ailagor am y tro.

Manteisiwch ar Wasanaeth Llyfrgelloedd y Cyngor o'ch cartref:

Meddai'rCynghorydd Rhys Lewis, Aelod o’r Cabinet ar faterion Cymunedau Cadarn, Llesiant a Gwasanaethau Diwylliannol: "Wrth i Lywodraeth Cymru barhau i lacio rhywfaint ar y cyfyngiadau'n ofalus iawn, gallwn ni nawr gynnig gwasanaeth llyfrgelloedd cyfyngedig i'n defnyddwyr ledled Rhondda Cynon Taf. 

"Cafodd Gwasanaeth y Llyfrgelloedd ei atal dros dro o ganlyniad i argyfwng y coronafeirws, fel sawl maes gwasanaeth arall. Roedd rhaid cau pob safle er mwyn cadw'r cyhoedd yn ddiogel.

"Cafodd staff ein llyfrgelloedd eu hadleoli er mwyn cefnogi meysydd gwasanaeth hanfodol y Cyngor wrth i ni ymateb i'r argyfwng. Serch hynny, bydd llawer o'n trigolion yn falch o glywed bod modd i ni bellach lansio ein gwasanaeth Archebu a Chasglu.

"Mae diogelwch ein staff a'r cyhoedd yn flaenoriaeth i ni bob amser ac, er bod ein llyfrgelloedd ni'n dal i fod ar gau am y tro, mae'r Gwasanaeth Llyfrgelloedd yn dal i sicrhau bod modd i'n trigolion fanteisio ar amrywiaeth eang o adnoddau o'u cartrefi.

“Mae'r rhain yn cynnwys llyfrau a llyfrau llafar y modd eu lawrlwytho, archifau ffotograffau, cynnwys theori gyrru, mwy na 300 o gylchgronau a phecynnau ar-lein i helpu pobl i ddysgu iaith newydd. Mae'r rhain i gyd yn adnoddau rhagorol sy'n golygu bod modd i drigolion barhau i ddefnyddio ein gwasanaeth llyfrgelloedd yn ystod y cyfnod yma."

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 22nd Mehefin 2020

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.