Anastasia Y Pant

Anastasia

Ar ddechrau argyfwng cenedlaethol COVID-19, teimlodd Anastasia O'Reilly, disgybl o Rondda Cynon Taf, bod rhaid iddi wneud rhywbeth i helpu'i chymuned.

Gofynnodd y disgybl Blwyddyn 13 i'w phennaeth blwyddyn yn Ysgol Gyfun y Pant, Mrs Nowell Hughes, a mynegi bod gyda hi ddiddordeb mewn gwirfoddoli.

Daeth cyfle i Anastasia helpu yn ei fferyllfa leol yn ardal Pont-y-clun, ac mae hi bellach yn treulio'i hamser yn cludo meddyginiaethau a nwyddau i'r henoed a thrigolion bregus yn ei chymuned leol.

Dywedodd Anastasia: "Rydyn ni'n byw mewn cyfnod ansicr ar hyn o bryd, a fydd rhyw ddydd o bwys mawr hanesyddol. Fel nifer o ddisgyblion eraill fy oedran i, roedd Blwyddyn 13 i fod yn flwyddyn bwysig iawn i fi.

"Fodd bynnag, pan gyhoeddwyd bod argyfwng cenedlaethol, stopiodd ein bywydau arferol, ac rydyn ni i gyd wedi gorfod addasu i ffordd newydd o fyw. Rydyn ni wedi methu mynd i'r ysgol ers mis Mawrth, a theimlais fod rhaid i fi wneud rhywbeth i helpu fy nghymuned.

"Rydw i nawr yn cludo meddyginiaeth i bobl ar ran fy fferyllfa leol, gan wisgo'r Cyfarpar Diogelu Personol priodol er mwyn cludo meddyginiaethau a phethau eraill o'r fferyllfa i drigolion hyn ac agored i niwed. Rydw i'n cnocio ar eu drysau ac yn camu'n ôl, gan adael y pecynnau ar garreg y drws iddyn nhw eu casglu.

"Rydw i hefyd yn cael sgwrs gyflym gyda phawb cyn symud ymlaen i gludo'r nwyddau nesaf. Mae pawb mor ddiolchgar am y gwasanaeth yma rydw i'n ei ddarparu, ac rydw i'n mwynhau dod i 'nabod yr holl bobl yma, gan gadw pellter cymdeithasol wrth gwrs." 

Dywedodd Bennaeth Ysgol Gyfun y Pant, Beverley Cheetham: "Rydyn ni'n synnu dim bod ein Prif Swyddog Anastasia wedi mynd i helpu ei chymuned leol, am mai hi oedd y cyntaf i ofyn i ni fel ysgol beth oedd modd iddi ei wneud pan gyhoeddwyd pandemig COVID-19.

"Mae Anastasia'n fenyw ifanc arbennig iawn, gyda dyfodol disglair iawn o'i blaen hi. Mae hi'n sensitif, yn ofalgar, yn ymarferol ac yn benderfynol, mae hi'n bwrw ati gyda'i gwaith hen ffys na ffwdan ac mewn ffordd anhunanol.

"Mae hi'n llysgennad ac yn esiampl i ni gyd yn Ysgol y Pant. Rydyn ni o hyd yn falch o Anastasia ac mae'n hyfryd gweld ei thueddiad naturiol i wneud y peth iawn yn derbyn cydnabyddiaeth gan ei chymuned."

Wrth edrych i'r dyfodol, mae Anasatasia yn bwriadu cymryd blwyddyn i ffwrdd i benderfynu beth mae hi eisiau ei astudio yn y brifysgol. Mae hi hefyd yn awyddus i ennill profiad gwaith neu weithio rhan amser, yn ddibynnol ar yr amgylchiadau.

Meddai'r Cynghorydd Joy Rosser, Aelod o Gabinet Cyngor Rhondda Cynon Taf ar faterion Addysg a Gwasanaethau Cynhwysiant: "Mae Anastasia yn gwneud gwaith anhygoel yn helpu yn ei hardal leol. Nid yn unig bo'i charedigrwydd yn wasanaeth gwerthfawr i nifer o bobl, mae hi'n dangos i'r henoed a'r mwyaf bregus bod ganddyn nhw gefnogaeth a chymorth os oes eu hangen arnyn nhw.

"Mae cannoedd o wirfoddolwyr ledled y Fwrdeistref Sirol ar hyn o bryd sy'n helpu'r Cyngor yn ystod y cyfnod yma, drwy wneud dyletswyddau sy'n cynnwys cerdded cŵn, casglu presgripsiynau, siopa, gwneud galwadau ffôn, a phostio llythyron ar ran pobl sy'n methu gadael eu cartrefi ar hyn o bryd.

"Mae'r gweithredoedd caredig yma yn gwneud gwahaniaeth mawr i fywydau pobl ar hyn o bryd, ac rydw i'n diolch iddyn nhw am ei hysbryd cymunedol ac am eu help."

Ar hyd y sir, cofrestrodd dros 1,060 o wirfoddolwyr gyda'r Cyngor, ac maen nhw'n cysylltu â 10,600 o drigolion sy'n agored i niwed drwy'r cynllun Gwarchod, sy'n darparu ystod o wasanaethau cymorth a chefnogaeth i'r rhai sydd fwyaf eu hangen. 

Hoffai'r Cyngor ddiolch i bawb sydd wedi cynnig helpu yn ystod yr amser anodd a heb ei debyg yma.

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 5th Mehefin 2020

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.