Untitled design (1)

Chyfleuster Brenin Siôr V / Stadiwm Ron Jones

Yn dilyn y cyhoeddiad y bydd rhai mesurau'n cael eu llacio yng Nghymru, mae'r Cyngor wedi cadarnhau y bydd cyfleusterau athletau yn Nhonypandy ac Aberdâr yn ailagor i'r cyhoedd ddydd Llun, 29 Mehefin. Serch hynny, atgoffa defnyddwyr y cyfleusterau yma i ddilyn y rheolau cadw pellter cymdeithasol bob amser.

Ddydd Gwener, 19 Mehefin, amlinellodd Prif Weinidog Cymru'r camau nesaf ar gyfer llacio'r mesurau yng Nghymru. Roedd y rhain yn cynnwys codi'r cyfyngiadau ar gyrtiau chwaraeon awyr agored, gan ganiatáu i athletwyr amatur ddechrau hyfforddi unwaith eto.

Yn unol â'r datblygiadau yma, mae'r Cyngor wedi cyhoeddi y bydd Stadiwm Ron Jones yn Aberdâr a chyfleuster Brenin Siôr V yn Nhonypandy, sydd wedi gweld gwerth £800,000 o welliannau'n ddiweddar, yn cael eu hagor i'r cyhoedd a'u defnyddio ar gyfer ymarfer corff unigol o ddydd Llun, 29 Mehefin.  Bydd lawntiau bowlio a chyrtiau tenis yn ailagor i'r cyhoedd ar yr un diwrnod. 

Fodd bynnag, cofiwch dydy'r rheoliadau ddim yn caniatáu i unrhyw chwaraeon cyswllt gael eu chwarae, a does dim modd i glybiau chwaraeon gadw lle i ymarfer yn ein cyfleusterau ni ar hyn o bryd.  Bydd cyfleusterau newid yng nghanolfan Brenin Siôr V a Stadiwm Ron Jones hefyd yn aros ar gau.

Meddai'r Cynghorydd Ann Crimmings, Aelod o'r Cabinet ar faterion yr Amgylchedd a Hamdden, a Gwasanaethau Treftadaeth: "Rwy'n falch bod Llywodraeth Cymru wedi rhoi cyfle i gynghorau agor safleoedd athletau, lawntiau bowlio a chyrtiau tenis i'n preswylwyr yn dilyn eu haberth dros yr wythnosau diwethaf, sy'n golygu bod y gyfradd "R" ar ei lefel isaf yng Nghymru, ac o blith rhanbarthau'r DU.

"Mae'n bwysig ein bod ni'n gwneud ymarfer corff yn rheolaidd yn ystod y cyfnod digynsail yma, a bydd agor y cyfleusterau yma'n gyfle i unigolion ymarfer corff ar eu pennau eu hunain.

"Er gwaethaf y cynnydd cadarnhaol sydd wedi ei wneud, mae'r coronafeirws yn dal i effeithio ar ein cymunedau ni, a dydyn ni ddim wedi cyrraedd pen y daith eto. Mae hi felly'n hanfodol ein bod ni'n parhau i fod yn ddisgybledig a glynu wrth y mesurau cadw pellter cymdeithasol.  

"Mae arwyddion wedi'u gosod ar y safleoedd yma i atgoffa preswylwyr o'r gofynion o ran cadw pellter cymdeithasol, yn enwedig â phobl sydd ddim yn byw gyda nhw. Byddwn ni'n gofyn i bob defnyddiwr ymddwyn yn gyfrifol wrth ddefnyddio'r cyfleusterau a bod yn ystyriol o bobl eraill sydd hefyd yn gwneud eu hymarfer corff dyddiol. 

"Rydyn ni'n gofyn i breswylwyr osgoi defnyddio'r cyfleusterau os does dim modd dilyn y rheolau cadw pellter cymdeithasol oherwydd prysurdeb."

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 24th Mehefin 2020