Mae Arweinydd y Cyngor wedi gwneud datganiad heddiw (2 Mehefin) mewn perthynas â thorri a chynnal a chadw gwair ar draws y fwrdeistref sirol.

Meddai'r Cynghorydd Andrew Morgan, Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf: “Mae'r Cyngor yn cynyddu ei waith torri gwair a gwaith cynnal a chadw yr wythnos yma. Bydd y carfanau yn canolbwyntio'n bennaf ar ardaloedd mewn ystadau tai ac o'u hamgylch.

“Daeth nifer o ymholiadau i law gan drigolion dros y penwythnos a'r wythnos ddiwethaf o ran torri gwair ar ffyrdd osgoi a thiroedd cyffredin. Mae modd cadarnhau na fydd yr ardaloedd yma, yn enwedig yr ardaloedd hynny sydd â blodau gwyllt, yn cael eu torri, lle bo'n ddiogel i ni wneud hynny.  Serch hynny, bydd y Cyngor yn cynnal gwaith cynnal a chadw ar rai cylchfannau a lleoliadau wrth ymyl ffyrdd lle mae modd i ordyfiant gael effaith ar ddiogelwch a'r gallu i weld yn glir.

“Mae'r Cyngor wedi cynyddu nifer yr ardaloedd sydd wedi'u gadael at ddibenion bioamrywiaeth dros y blynyddoedd diweddar, a hynny i gydnabod effaith gadarnhaol hyrwyddo bywyd gwyllt lleol a gwella ansawdd aer.  O ganlyniad i argyfwng cyfredol y Coronafeirws, bydd hyn yn cael ei ymestyn ymhellach eleni oherwydd yr effaith ar adnoddau staffio'r Cyngor, a byddwn ni'n blaenoriaethu'r adnoddau i sicrhau bod modd i wasanaethau rheng flaen barhau.

“Bydd carfanau yn parhau i dorri gwair mewn ardaloedd sydd â blaenoriaeth, gan gynnwys caeau chwaraeon a meysydd chwarae, fel eu bod nhw'n addas i'w defnyddio yn y dyfodol. Rydyn ni hefyd yn cyflawni gwaith cynnal a chadw yn ein mynwentydd.Bydd adolygiad pellach o raglen bioamrywiaeth yr Awdurdod Lleol yn cael ei gynnal yn hwyrach y flwyddyn yma, gyda'r bwriad posibl o gynyddu nifer yr ardaloedd sydd wedi'u cynnwys yn y cynllun cyfredol." 

Wedi ei bostio ar Dydd Mawrth 2nd Mehefin 2020

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.