Station Street 2

Bydd y Cyngor yn dechrau ar waith yn Nhreherbert i drwsio strwythur pont a rhan sylweddol o'r wal gynnal. O ganlyniad i'r gwaith yma, bydd angen goleuadau traffig dros dro ar Stryd yr Orsaf.

Bydd y cynllun, sy'n cael ei ariannu drwy gynllun #buddsoddiadRhCT, yn dechrau ddydd Mercher 24 Mehefin ac yn para tua thri mis. Bydd gwaith i strwythur y bont yn cynnwys gwaith paentio, yn ogystal ag ailosod a thrwsio rhannau o'r strwythur dur a thrwsio ac ailadeiladu gwaith maen yr ategwaith.

Bydd llystyfiant hefyd yn cael ei glirio er mwyn ein galluogi i gynnal atgyweiriadau i'r wal, a bydd ffens yn cael ei gosod ar hyd pen y wal adain. Byddwn yn atgyweirio ac ailadeiladu gwaith maen ar waliau adain ac ar ran 250m o'r wal gynnal. Mae'r Cyngor wedi penodi'r contractwr Walters i gynnal gwaith y cynllun yma.

Mae'r strwythur yn cynnal y briffordd ar hyd Stryd yr Orsaf, a bydd angen goleuadau traffig ar un lôn ar y bont. Serch hynny, bydd modd i gerbydau a cherddwyr barhau i deithio dros y bont.

Meddai'r Cynghorydd Andrew Morgan, Arweinydd Cyngor Rhondda Cynon Taf ac Aelod o'r Cabinet sy'n gyfrifol am y Priffyrdd a Thrafnidiaeth: "Cyn bo hir bydd y Cyngor yn dechrau'r cynllun atgyweirio yma yn Nhreherbert, a fydd yn cynnwys gwaith i atgyweirio wal gynnal a strwythur pont sy'n cefnogi'r briffordd ar Stryd yr Orsaf. Mae'r cynllun yma'n rhan o Raglen Gyfalaf y Priffyrdd y Cyngor, gwerth £25.03miliwn ar gyfer 2020/21, a gafodd ei gytuno ym mis Mai.

"Mae'r Rhaglen yn cynnwys £6 miliwn o fuddsoddiad cyfalaf i drwsio ac i sicrhau bod strwythurau'n addas ar gyfer y dyfodol, gan ychwanegu at rwydwaith y priffyrdd. Mae dros 1,500 o strwythurau gan gynnwys pontydd, waliau a chwlferi dan ofal y Cyngor, felly dyma pam fod buddsoddiad sylweddol parhaus yn y maes yma'n hollbwysig. Rydyn ni hefyd yn parhau i sicrhau bod cyllid ar wahân ar gael i drwsio strwythurau sydd wedi'u difrodi gan Storm Dennis yn gynharach eleni. 

"Bydd angen goleuadau traffig ar Stryd yr Orsaf, lle mae'r bont, er mwyn gwireddu'r cynllun yma yn Nhreherbert dros y misoedd sydd i ddod. Bydd y Cyngor yn gweithio'n agos iawn gyda'n contractwr i sicrhau bod cynnydd da ar y gwaith a sicrhau cyn lleied o darfu â phosibl i ddefnyddwyr y ffordd a'r gymuned leol.”

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 22nd Mehefin 2020

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.