ponty extra care 2 - Copy

Mae'r Cyngor wedi cyhoeddi diweddariad am gynnydd gwaith adeiladu cyfleuster Gofal Ychwanegol Pontypridd, sy'n cael ei gyflawni ar y cyd â Linc Cymru (Linc). Mae cynnydd da wedi'i wneud er gwaethaf argyfwng cenedlaethol y Coronafeirws.

Dechreuodd y gwaith adeiladu yn ystod yr haf, 2019, gyda'r bwriad o greu cyfleuster Gofal Ychwanegol â 60 fflat o'r radd flaenaf ar safle hen Lys Ynadon Pontypridd ar Stryd yr Undeb, Y Graig. Cadarnhawyd yn ddiweddar mai enw swyddogol y cyfleuster fydd Cwrt yr Orsaf (Station Court).

Mae Gofal Ychwanegol yn helpu pobl hŷn i fyw bywydau mor weithgar ac annibynnol â phosibl, gyda chymorth ar gael ddydd a nos ar y safle er mwyn bodloni anghenion y preswylwyr.

Cwrt yr Orsaf fydd y trydydd cyfleuster Gofal Ychwanegol yn Rhondda Cynon Taf ar ôl Tŷ Heulog yn Nhonysguboriau a chyfleuster Gofal Ychwanegol Maesyffynnon sydd newydd agor yn Aberaman. Croesawodd y cynllun yma ei breswylwyr cyntaf ym mis Mai, a chafodd ei gyflawni'n rhan o fuddsoddiad £50 miliwn ym maes Gofal Ychwanegol Mae'r buddsoddiad yma hefyd yn cynnwys Cwrt yr Orsaf a chynlluniau yn Nhreorci, Aberpennar a'r Porth yn y dyfodol.

Bydd Cwrt yr Orsaf yn cynnwys mannau bwyta, cegin a rennir, lolfeydd, salon trin gwallt, maes parcio ar gyfer 31 o gerbydau a gerddi wedi'u tirlunio, y bydd modd i'r holl breswylwyr eu mwynhau. Caiff mynedfa bresennol y safle o Stryd yr Undeb ei lledu yn rhan o'r datblygiad.

Mae contractwr y Cyngor a Linc, cwmni Jehu, wedi gwneud cynnydd da yn ddiweddar, a hynny tra'n glynu wrth ganllawiau Llywodraeth y DU a Chyngor Arweinyddiaeth Adeiladu i sicrhau mesurau cadw pellter cymdeithasol yn ystod argyfwng cenedlaethol y Coronafeirws.

Mae sylfeini is-strwythur yr adeilad bellach wedi'u cwblhau ac mae cynnydd amlwg wedi'i wneud o ran y ffrâm ddur ysgafn. Mae disgwyl i'r gwaith gyda'r ffrâm gael ei gwblhau ym mis Awst 2020. Mae'r ffrâm yn ei lle ar y lloriau is, sy'n golygu bod modd dechrau ar y camau nesaf a gwneud rhagor o gynnydd – gan gynnwys rhoi gosodiadau mecanyddol a thrydanol cychwynnol ar waith a gwaith adeiladu talwyneb cerrig allanol.

Mae gwaith gosod cyplau'r to wedi dechrau ar rai lefelau is o'r to. Mae disgwyl i waith ar y prif do ddechrau yn ystod mis Awst 2020. Mae disgwyl i'r datblygiad groesawu ei breswylwyr cyntaf yn ystod yr haf yn 2021, ond mae hynny'n amodol ar argyfwng cenedlaethol parhaus y Coronafeirws.

Meddai'r Cynghorydd Geraint Hopkins, Aelod o'r Cabinet sy'n gyfrifol am Wasanaethau i Oedolion: “Dyma ddiweddariad cadarnhaol iawn a ddylai roi sicrwydd i breswylwyr fod datblygiad Gofal Ychwanegol Pontypridd yn parhau i wneud cynnydd pwysig yn ystod argyfwng y Coronafeirws – gydag ein contractwr yn glynu wrth arferion cadw pellter cymdeithasol cyfredol y diwydiant adeiladu.

“Rydyn ni wedi gweld cyfleuster Gofal Ychwanegol nodedig Maesyffynnon, Aberaman, yn agor ei ddrysau'n ddiweddar. Mae'n gwneud gwahaniaeth yn barod trwy helpu pobl hŷn i fod mor annibynnol ag sy'n bosibl yn ogystal â derbyn cymorth ddydd a nos. Mae'r cyfleusterau yma yn creu cymuned ym mhob adeilad, ac maen nhw'n annog preswylwyr i ddod yn rhan o'r gymuned leol ehangach.

“Cwrt yr Orsaf fydd y cyfleuster nesaf i gael ei gyflawni yn rhan o fuddsoddiad £50 miliwn i gynyddu nifer y gwelyau Gofal Ychwanegol yn y Fwrdeistref Sirol i 300. Mae disgwyl i gynllun Pontypridd gael ei gwblhau yn yr haf y flwyddyn nesaf, er bod rhaid i ni gydnabod bod y Coronafeirws yn cyflwyno nifer o heriau anweladwy a allai gael effaith ar gynnydd yn y dyfodol.”

Meddai Rheolwr Datblygu Linc, Richard Hallett: “Rydyn ni wrth ein boddau yn gweithio gyda Chyngor Bwrdeistref Sirol RhCT i helpu i gyflawni ei raglen gofal ychwanegol. Mae ymroddiad Jehu i barhau â'r cynnydd da ar y safle, wrth addasu ei ddull i gydymffurfio â'r cyfyngiadau presennol, yn glod i'r cwmni. Rydyn ni'n hyderus y bydd pobl leol yn elwa'n sylweddol ar y datblygiad pwysig yma.”

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 22nd Mehefin 2020

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.