tylorstown FEB 2020 - Copy

Chwefror 2020

Mae contractwr wedi'i benodi i gyflawni Camau Dau a Thri o waith adfer tirlithriad Tylorstown – a bydd y gwaith yma, sy'n cynnwys symud 60,000 tunnell o domennydd rwbel i ddau safle derbyn, yn dechrau ddydd Llun. Bydd Cam Pedwar yn cychwyn yr amser yma flwyddyn nesaf.

Mae'r Cyngor wedi penodi cwmni Walters yn gontractwr ar gyfer y ddau gam yma o waith yn rhan o gynllun adfer pedwar cam ehangach. Roedd Walters yn gyfrifol am waith Cam Un a gafodd ei gynnal yn gynharach eleni yn dilyn y tirlithriad, a oedd yn cynnwys gwaith draenio brys a thrin llystyfiant, ac mae'n gontractwr lleol profiadol sydd wedi bod yn rhan o gynlluniau tomennydd yn y gorffennol.

Fydd gwaith cychwynnol Walters ar y safle o ddydd Llun, 29 Mehefin yn cynnwys paratoi'r safle, ymchwiliadau a gwaith clirio llystyfiant er mwyn gallu symud deunyddiau i ddau safle derbyn lleol i'r gogledd o'r tirlithriad, ac atgyweirio erydiad yr argloddiau. Bydd yr holl gyfnodau wedi'u cwblhau erbyn diwedd mis Hydref 2020, gan gadw at gyfyngiadau ynghylch gweithio yn yr afon.

Achoswyd y tirlithriad gan Storm Dennis ar 16 Chwefror 2020, pan darwyd Rhondda Cynon Taf gan dair storm mewn ychydig wythnosau. Roedd hi'n storm heb ei thebyg ers 200 mlynedd, a chofnodwyd bod y nifer fwyaf o law wedi syrthio yn y Maerdy i gymharu â'r un man arall yng Nghymru. Achosodd y tirlithriad yn Nhylorstown rwystr ar ddyffryn yr afon, torrodd garthffos, cuddiodd bibell ddŵr strategol gyda sawl metr o rwbel ar lwybr troed a llwybr beicio.

Mae'r Cyngor wedi llunio cynllun adfer pedwar cam sy'n cynnwys cynllun i greu Llwybr Teithio Llesol i'r Gymuned o'r Maerdy i Bont-y-gwaith, sy'n 'pasio trwy' barc glan yr afon newydd ar safle tirlithriad Tylorstown – i'w gyflwyno yn 2021/22. Mae'r cynllun wedi'i amlinellu isod:

  • Cam Un – Draenio ar frys a chlirio llystyfiant (wedi'i gwblhau yn gynharach eleni).
  • Cam Dau – Atgyweirio erydiad glan yr afon (yn dechrau ddiwedd Mehefin 2020, i'w gwblhau ddiwedd hydref 2020).
  • Cam Tri – Symud deunydd i safleoedd derbyn ac ailagor llwybrau cerdded dros dro (gan ddechrau ddiwedd Mehefin 2020, i'w gwblhau ddiwedd hydref 2020).
  • Cam Pedwar – Adfer y domen bresennol ar y llethr a gwella'r llwybr i'r gymuned a pharc glan yr afon (i'w gwblhau flwyddyn nesaf).
  • Llwybrau beicio a safleoedd derbyn – Gwaith yn ystod 2021/22 i wella strwythurau ar hyd y Llwybr i'r Gymuned arfaethedig. Bydd arwyneb newydd ar y llwybr a bydd y gwaith i'r safleoedd derbyn wedi'i gwblhau.

Rydyn ni'n rhagweld y bydd cyn lleied o darfu ag sy'n bosibl i drigolion lleol yn ystod Camau Dau a Thri yn sgil lleoliad safle'r gwaith a'r safleoedd derbyn. Dyw'r gwaith ddim ar y briffordd, ond bydd y llwybrau troed presennol yn cau er mwyn atal mynediad cyhoeddus i safle'r contractwr. Rhaid i breswylwyr gadw draw o'r ardaloedd sydd wedi'u ffensio er diogelwch, ac mae ochr y mynydd yn dal i fod yn anniogel i bobl.

Meddai'r Cynghorydd Andrew Morgan, Arweinydd Cyngor Rhondda Cynon Taf ac Aelod o'r Cabinet sy'n gyfrifol am y Priffyrdd a Thrafnidiaeth: “Bythefnos yn ôl cyhoeddodd y Cyngor y byddai gwaith yn cychwyn yn fuan iawn ar ail a thrydydd cam cynllun adfer tirlithriad Tylorstown – a chadarnhawyd bellach y bydd gweithgaredd y safle yn cychwyn ar 29 Mehefin, ar ôl penodi contractwr i gyflawni'r gwaith, sy'n rhan o gost £2.5 miliwn y prosiec

“Bydd Camau Dau a Thri yn cael eu cwblhau yn ddiweddarach eleni, a byddan nhw'n cynnwys symud 60,000 tunnell o ddeunydd rwbel i ddau safle derbyn sy’n eiddo i’r Cyngor – a oedd gynt yn safleoedd rheilffordd a phwll glo. Bydd defnyddio'r safleoedd cyfagos yma, yn atal amcangyfrif o 6,000 o deithiau lori ar y ffordd i symud y domen – fyddai hynny wedi achosi sŵn, llygredd aer, llwch, ac yn tarfu ar ddefnyddwyr y ffordd ac achosi difrod i'r ffordd gerbydau, yn ogystal â bod yn fwy costus.

“Yn y pen draw, bydd y gwaith arfaethedig yn gwneud y safle’n llawer mwy diogel ac yn datrys sawl problem yn ymwneud â’r afon, wrth i ni weithio tuag at baratoi'r llwybr i gerddwyr a beicwyr at gael ei ddefnyddio eto. Bydd Camau Dau a Thri hefyd yn garreg filltir arwyddocaol ar gyflawni'r parc ar lan yr afon yn Nhylorstown yn y dyfodol, yn ogystal â Llwybr Teithio Llesol ehangach i'r Gymuned o'r Maerdy i Bont-y-gwaith.

“O ran y gwaith dros yr wythnosau a’r misoedd nesaf, ychydig iawn o darfu ddylai fod i ddefnyddwyr y ffordd, gyda'r gwaith yn elwa o’i leoliad ar ochr y mynydd. Bydd y llwybr presennol yn parhau ar gau er diogelwch i bawb. Bydd y Cyngor yn gweithio'n agos iawn gyda'r contractwr penodedig i sicrhau bod cynnydd da yn cael ei wneud, tra bydd diweddariadau i drigolion lleol yn cael eu rhannu o bryd i'w gilydd."

Bydd y Cyngor hefyd yn darparu tudalen we bwrpasol ar gyfer cynllun adfer tirlithriad Tylorstown a chynlluniau cysylltiedig. Bydd yn cynnwys gwybodaeth am bob un o bedwar cam y gwaith, sydd ar gael yn fuan yn www.rctcbc.gov.uk/tirlithriadtylorstown.

Wedi ei bostio ar Dydd Iau 25th Mehefin 2020

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.