87382615_1832470823552109_8893505040849829888_o

Yn dilyn y difrod sylweddol a achoswyd i Lido Cenedlaethol Cymru, Pontypridd, gan Storm Dennis ym mis Chwefror, mae'n bleser cyhoeddi y bydd yr atyniad poblogaidd yn ailagor dros y Pasg yn 2021.

Cafodd ardal ehangach Parc Coffa Ynysangharad, sy'n gartref i safle Lido Ponty, ei hailagor i'r cyhoedd ddydd Mercher, 27 Mai, a hynny'n dilyn gwaith atgyweirio ar y llwybrau a'r rheiliau ger yr afon. Bellach, mae modd i drigolion ddefnyddio'r parc i wneud eu hymarfer corff dyddiol - gan gofio cadw pellter cymdeithasol wrth gwrs. 

Er bod y Parc wedi ailagor a'r gwaith atgyweirio hanfodol wedi'i gwblhau, mae llawer o waith yn dal i fynd rhagddo, a bydd angen dechrau ar waith pellach maes o law. Mae rhagor o wybodaeth ynglŷn â'r prosiectau isod.

Lido Ponty

Cyn bo hir, byddwn ni'n cynnal arolwg o leinin y pwll, a bydd y Cyngor yn gweithio gyda chwmnïau arbenigol er mwyn llunio amserlen. Serch hynny, mae cryn dipyn o waith i'w wneud, ac mae'n debyg na fydd modd i ni brofi'r tri phwll am beth amser o ganlyniad i'r difrod sylweddol. Mae'r ystafell beiriannau bellach wedi'i glanhau ac mae'r difrod i'r peiriannau wrthi'n cael ei asesu yn rhan o gam nesaf y gwaith.

Mae'r ystafelloedd newid bellach wedi'u sychu'n gyfan gwbl. Bydd gwaith yn mynd rhagddo i'w hadfer nhw, ac adeiladau eraill y Cyngor, i'w cyflwr blaenorol. Cyn bo hir, bydd modd cyflwyno tendr ar gyfer cyflawni'r gwaith yma, yn ogystal ag atgyweirio'r caffi a chreu ystafell hylendid newydd ger y toiledau. Bwriad y Cyngor yw dechrau ar y gwaith yma ym mis Gorffennaf a'i gwblhau erbyn diwedd mis Medi.

Yn ddiweddar, llwyddodd y Cyngor i sicrhau £300,000 gan fenter Parc Rhanbarthol y Cymoedd, a chaiff yr arian sydd wedi'i glustnodi ar gyfer Parc Coffa Ynysangharad ei ddefnyddio i wella llwybrau a goleuadau'r parc cyn diwedd y flwyddyn ariannol. Yn ogystal â hynny, caiff yr arian hefyd ei ddefnyddio i greu cyfleuster 'Changing Places' gyda mainc newid y mae modd ei haddasu, system godi a digon o le i unigolyn anabl, ei holl offer a dau gynhaliwr. Mae'r gwaith o ddarparu'r cyfleuster yma wrthi'n mynd rhagddo.

Pont M&S a phont gerdded Llys Cadwyn

Mae peirianwyr sy'n arbenigo yn y mathau yma o bontydd wrthi'n cydweithio â chontractwr arbenigol er mwyn cynnal archwiliadau ac ystyried dulliau o drwsio Pont Marks and Spencer ar ôl iddi gael ei difrodi'n sylweddol gan Storm Dennis. Does dim modd i'r cyhoedd ddefnyddio'r bont ar hyn o bryd, a bydd y gwaith archwilio'n dal i fynd rhagddo dros yr haf.

Er gwaethaf rhywfaint o oedi a achoswyd gan y llifogydd ac argyfwng cenedlaethol Coronafeirws, cafodd y rhannau olaf o'r bont gerdded rhwng Llys Cadwyn a'r Parc eu gosod ddydd Gwener 29 Mai. Bydd cam nesaf y prosiect yn mynd rhagddo dros y mis nesaf, gan ganolbwyntio ar osod canllawiau a goleuadau ar y bont, yn ogystal â gwaith ar fynedfeydd y bont a'r ardaloedd cyfagos. Dylai bod modd i ni agor y bont o fewn y 10 wythnos nesaf.

Y Cwt Golff, Toiledau Cyhoeddus a'r Pafiliwn Bowls

Mae disgwyl i'r gwaith ar y toiledau cyhoeddus a'r Cwt Golff gael eu cwblhau erbyn diwedd y mis. Mae hyn hefyd yn cynnwys y gwaith ar y bar byrbrydau yn y Cwt Golff.

Yn y cyfamser, bydd modd cyflwyno tendr am y gwaith ar y Pafiliwn Bowls cyn bo hir, a bydd y gwaith yn mynd rhagddo rhwng mis Gorffennaf a mis Medi. Bydd y gwaith yma'n cynnwyd ailaddurno pob rhan o'r Pafiliwn, yn ogystal â gosod toiledau, ystafell sychu a thoiledau anabl newydd.

Meddai'r Cynghorydd Andrew Morgan, Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf: "Gwelwyd y llifogydd gwaethaf ers cenhedlaeth yn dilyn Storm Dennis, yn sicr, dyma'r llifogydd gwaethaf ers ffurfio bwrdeistref sirol Rhondda Cynon Taf. Cafodd miloedd o drigolion a busnesau eu heffeithio gan ddifrod sylweddol i'w heiddo, ac roedd difrod mawr i gyfleusterau cyhoeddus fel priffyrdd, strwythurau ac adeiladau hefyd.

"Cafodd tref Pontypridd ei heffeithio'n wael iawn ac roedd llifogydd trwm ym Mharc Coffa Ynysangharad, lle cafodd nifer o'r cyfleusterau, gan gynnwys Lido Ponty, eu difrodi'n sylweddol.

"Mae effaith yr argyfwng iechyd cenedlaethol wedi amharu ar gynnydd y Cyngor yn y maes yma. Serch hynny, yn seiliedig ar y sefyllfa gyfredol, mae'n bleser cadarnhau y bydd modd ailagor y safle erbyn y Pasg nesaf. Byddwn ni hefyd yn ystyried cynnal achlysur cyn hynny os oes modd, gan ddibynnu ar y sefyllfa o ran y coronafeirws.

"Byddwn ni'n cyflawni nifer o brosiectau dros yr wythnosau a'r misoedd nesaf er mwyn atgyweirio a gwella'r Lido a'r Parc yn ehangach. Rwy'n edrych ymlaen at weld y cynnydd yn hyn o beth.

"Yn ddiweddar, roedd modd i ni ailagor Parc Coffa Ynysangharad fel bod modd i drigolion ei ddefnyddio ar gyfer eu hymarfer corff dyddiol. Hoffwn annog pawb sy'n defnyddio'r Parc i gofio cadw pellter cymdeithasol bob amser."

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 8th Mehefin 2020

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.