Main Avenue, Treforest 2

Mae'r Cyngor wedi dyrannu cyfanswm o £6.3 miliwn ar gyfer gwelliannau i'r ffordd a £1.3 miliwn ar gyfer gwaith ar lwybrau troed yn ystod 2020/21 – gyda 14 o gynlluniau eisoes wedi'u cwblhau ym mis Ebrill a mis Mai wrth gadw at ganllawiau ymbellhau cymdeithasol.

Mae'r Cyngor wedi cytuno ar raglen gyfalaf priffyrdd gwerth £25.02 miliwn ar gyfer eleni, sy'n cynnwys buddsoddiad sylweddol mewn ffyrdd a llwybrau troed lleol. Mae gwaith i wella ein ffyrdd wedi parhau ers 1 Ebrill er gwaethaf argyfwng cenedlaethol y coronafeirws - gan ganolbwyntio i ddechrau ar ardaloedd agored, gan fod strydoedd preswyl yn cynnig fwy o her ar hyn o bryd oherwydd y canllawiau ymbellhau cymdeithasol y mae rhaid cadw atyn nhw, a'r ffaith fod llawer yn rhagor o geir wedi parcio ar y strydoedd.

O ddydd Llun, 1 Mehefin, mae saith cynllun arall ar y gweill ar draws y fwrdeistref sirol, ynghyd ag un cynllun ar lwybr troed sy’n cael ei gynnal ar hyn o bryd.

Y llynedd, cwblhawyd 96 o welliannau i'r ffyrdd a 42 o waith ar lwybrau troed – wrth i'r Cyngor barhau â buddsoddiad ar garlam, sy wedi'i gwblhau dros nifer o flynyddoedd, er mwyn cynnal ei rwydwaith priffyrdd a'i ddiogelu tuag at y dyfodol.

Mae'r ymdrech yma wedi arwain at ostyngiad yng nghanran nifer y ffyrdd yn Rhondda Cynon Taf sydd angen gwaith cynnal a chadw, gan gymharu'n ffafriol ag awdurdodau lleol eraill yng Nghymru. Mae hyn yn cynnwys 4.7% o ffyrdd 'A' oedd angen buddsoddiad y llynedd o gymharu â 16.2% naw mlynedd yn ôl – tra bod tueddiad tebyg i'w weld yn ffyrdd 'B' (15.2% yn 2010/11 i 6.2% y llynedd) a ffyrdd 'C' (15.3% i 3.5%).

Meddai'r Cynghorydd Andrew Morgan, Arweinydd Cyngor Rhondda Cynon Taf ac Aelod o'r Cabinet sy'n gyfrifol am y Priffyrdd: “Rwy'n falch bod buddsoddiad y Cyngor yn ei briffyrdd a’i rwydwaith trafnidiaeth wedi parhau dros yr ychydig fisoedd diwethaf wrth i ni ddechrau cyflawni ein buddsoddiad cyfalaf o £25.03 miliwn ar gyfer y flwyddyn ariannol yma.

“Yn rhan o hyn, mae £6.3 miliwn wedi'i ddyrannu ar gyfer gwaith gwella'r priffyrdd, yn ogystal â £1.3 miliwn ar gyfer llwybrau troed. Mae cyfanswm o 14 o gynlluniau ar ffyrdd wedi'u cwblhau ers 1 Ebrill, gyda gweithwyr yn glynu at y canllawiau ymbellhau cymdeithasol angenrheidiol.

"Mae ein gwaith yn targedu ardaloedd agored ar hyn o bryd yn hytrach na strydoedd preswyl, ac mae nifer o gynlluniau arwyddocaol wedi'u cwblhau ar Heol Llantrisant, Main Avenue yn Nhrefforest, Heol Pentrebach yng Nglyn-Taf, Penrhiwfer Road yn Nhonyrefail ac adran sylweddol o'r A4058 yn Nhrehopcyn. Fe achubon ni hefyd ar y cyfle i ailosod yr wyneb ar Sgwâr Stag yn Nhreorci yn ystod canol mis Mai - gan fanteisio ar nifer sylweddol yn llai o gerbydau ar y ffordd oherwydd y cyfyngiadau symud presennol, gan gau'r ffyrdd yn ystod rhai nosweithiau.”

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 8th Mehefin 2020

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.