Tonyrefail Facilities - Classrooms - seating -  community areas -51

Mae'r Cyngor wedi cyhoeddi ei ddarpariaeth Gofal Plant Brys ar gyfer tymor yr haf gan ddechrau ar 29 Mehefin - gyda gofal plant ar gael ar draws pob ysgol, a'r cyfnod ymgeisio yn agor ddydd Gwener (19 Mehefin).

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi bod pob disgybl yn cael cyfle i ddychwelyd i'r ysgol o 29 Mehefin. Bydd hyd at un o bob tri o ddisgyblion yn yr ysgol ar unrhyw adeg benodol, er mwyn galluogi disgyblion i Ailgydio, Dal i fyny a Pharatoi ar gyfer yr haf a mis Medi. Yn ogystal â'r cyfleoedd hyn, bydd Gofal Plant Brys ar gael.

Heddiw, mae'r Cyngor wedi cadarnhau ei ddarpariaeth Gofal Plant Brys ar gyfer y cyfnod hwn - ar gyfer plant gweithwyr hanfodol a phlant bregus 3-14 oed (3-19 oed ar gyfer disgyblion sy'n mynychu ysgol arbennig). Mae'r ddarpariaeth gofal plant wedi rhedeg trwy gydol y cyfnod cyfyngu ar symud, ac ar hyn o bryd mae’r ddarpariaeth ar gael mewn o 25 o ganolfannau (hybiau) ar draws y Fwrdeistref Sirol.

O 29 Mehefin, bydd Gofal Plant Brys yn cael ei gynnig i rieni / cynhalwyr (gofalwyr) cymwys o ddydd Llun i ddydd Gwener, yn eu hysgol arferol. Bydd y ddarpariaeth ar gael bob dydd rhwng 8am a 5pm ar gyfer gweithwyr hanfodol ac yn ystod oriau ysgol craidd i ddisgyblion agored i niwed.

Mae'n bwysig nodi y bydd plant sy'n cael darpariaeth Gofal Plant Brys hefyd yn cael cyfle i fanteisio ar gyfleoedd addysgol gyda'u cyfoedion. Bydd ysgol eich plentyn yn cadarnhau'r trefniadau yma maes o law. Bydd gofal plant yn cael ei gynnig fel darpariaeth ar wahân ym mhob ysgol heb unrhyw gyfleoedd i integreiddio â chymuned ehangach yr ysgol er mwyn sicrhau cadw pellter cymdeithasol.

Bydd y broses ymgeisio bresennol ar gyfer sicrhau lleoedd Gofal Plant Brys yn parhau trwy www.rctcbc.gov.uk/iechydcyhoeddusrhct ac mae lleoedd yn dibynnu a oes lleoedd ar gael. Dyw cais ddim yn gwarantu lle Gofal Plant Brys gan y bydd ystyriaethau eraill o ran staffio a lle/niferoedd. 

Bydd y cyfnod cyflwyno cais yn rhedeg o 8am ddydd Gwener, 19 Mehefin, tan 11.59pm ddydd Sul, 21 Mehefin.

Bydd pob disgybl sy'n agored i niwed sy'n mynychu gofal plant brys ar hyn o bryd yn cael eu symud i'w hysgol arferol o ddydd Llun 29 Mehefin ymlaen. Dim ond unwaith y mae angen i rieni/cynhalwyr disgyblion sy'n agored i niwed (sydd ddim yn mynychu Gofal Plant Brys ar hyn o bryd) wneud cais. Dylech chi ddim ond gwneud cais am Ofal Plant Brys os does dim dewis arall ar gael, ac os does dim modd gofalu am eich plentyn yn ddiogel yn y cartref.

Nodwch - fyddwn ni ddim yn derbyn ceisiadau hwyr.

Meddai'r Cynghorydd Joy Rosser, Aelod o Gabinet Cyngor Rhondda Cynon Taf ar faterion Addysg a Gwasanaethau Cynhwysiant: “Hoffwn gadarnhau i'n preswylwyr bod y Cyngor yn gweithio’n ddiwyd i roi’r trefniadau yma ar waith er mwyn sicrhau bod ein hysgolion yn agor ar gyfer tymor yr haf ar 29 Mehefin - a hynny wrth ddilyn canllawiau cadw pellter cymdeithasol. Bydd y Cyngor ac ysgolion yn rhannu rhagor o fanylion am drefniadau tymor yr ysgol yn fuan iawn.

“Rwy’n falch iawn bod y Cyngor heddiw wedi cadarnhau manylion ei gynnig Gofal Plant Brys ar gyfer y cyfnod yma. Mae ein darpariaeth gyfredol wedi'i defnyddio'n dda iawn hyd yma, gan roi cymorth i weithwyr hanfodol a rhieni pobl ifainc sy'n agored i niwed ar adeg heriol iawn. Mae'r niferoedd sy'n mynychu ein canolfannau (hybiau) wedi parhau i gynyddu - gyda 670 o ddisgyblion yn eu mynychu bob dydd yr wythnos diwethaf ar gyfartaledd.

“Byddwn ni'n rhoi'r gorau i ddarparu canolfannau (hybiau) o 29 Mehefin ymlaen, ac yn adleoli'r ddarpariaeth gofal plant i'n hysgolion. Mae'r cyfnod cyflwyno cais ar gyfer y ddarpariaeth yma'n agor ar 19 Mehefin. Yn ogystal â hynny, bydd modd i chi ddal ati i wneud ceisiadau ar-lein."

Dim ond plant agored i niwed sy'n bodloni'r meini prawf perthnasol fydd yn gymwys i gael cludiant er mwyn mynychu'r Gofal Plant Brys.

Fydd darpariaeth Clwb Brecwast ddim bod ar gael, a chaiff pecyn cinio ei roi i ddisgyblion sydd â hawl i Brydau Ysgol Am Ddim. Rhaid i ddisgyblion sydd ddim â hawl i gael Prydau Ysgol Am Ddim ddod â phecyn cinio bob dydd. Dylai pob disgybl ddod â photeli dŵr wedi'u llenwi, y mae modd i staff eu hail-lenwi trwy gydol y dydd yn ôl yr angen.

Yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru, os yw un rhiant yn weithiwr allweddol/hanfodol yn y frwydr yn erbyn y Coronafeirws ond dydy'r rhiant arall ddim, yna dylai'r rhiant arall ddarparu trefniadau amgen diogel yn y cartref pan fo hynny'n bosibl.

Wedi ei bostio ar Dydd Iau 18th Mehefin 2020

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.