Meddai Arweinydd y Cyngor, y Cynghorydd Andrew Morgan: “Neithiwr, profodd gymunedau ledled Rhondda Cynon Taf lefelau o law trwm heb eu tebyg yn ystod cyfnod byr o amser, gyda 26mm yn syrthio mewn cyfnod o ugain munud. O ganlyniad, cafodd cymunedau a brofodd ddifrod yn sgil llifogydd yn gynharach eleni, gan gynnwys Y Pentre, eu taro’n galed unwaith eto.

“Fel Arweinydd y Cyngor, rwy’n cydnabod bod trigolion eisiau atebion a hefyd eisiau gwybod beth y mae modd ei wneud i atal hyn rhag digwydd eto.

“O'r wybodaeth a gefais heddiw gan Swyddogion y Cyngor, ffactorau y tu hwnt i reolaeth y Cyngor a gyfrannodd at y llifogydd yma. Dyw hi ddim yn ymddangos mai’r cwlfer a gyfrannodd at y llifogydd fis Chwefror diwethaf oedd achos y llifogydd yn Y Pentre neithiwr.

“Bydd y Cyngor yn parhau i weithio gyda Dŵr Cymru a Chyfoeth Naturiol Cymru i leihau’r risg y bydd hyn yn digwydd eto ac i ddarparu cymaint o wytnwch a diogelwch i drigolion ag sy’n ymarferol bosibl.

“Bydd y Cyngor yn gwneud popeth o fewn ei allu i gynorthwyo preswylwyr i adfer yn dilyn hyn, gan gynnwys darparu cymorth ariannol, fel y cafodd ei wneud yn dilyn Storm Dennis.

“Mae'n ddealladwy bod trigolion wedi codi cwestiynau ac maen nhw'n llygad eu lle i wneud hynny. Bydd hi'n bwysig rhoi cyfle i drigolion dderbyn atebion i’r cwestiynau hynny a sicrhau bod y gymuned yn rhan o'r broses wrth symud ymlaen.

“I'r perwyl hwnnw, rydw i wedi gofyn i Swyddogion gyflwyno adroddiad ar frys sy'n archwilio'r hyn sy'n achosi llifogydd ac yn nodi pa gamau sydd angen eu cymryd."

 

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 19th Mehefin 2020

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.