KarenSpencerJenkins

Karen Spencer-Jenkins

I nodi diwrnod cronfeydd wrth gefn bydd un o'n milwr wrth gefn yn y fyddin a gyflogir gan Gyngor Rhondda Cynon Taf Karen Spencer-Jenkins yn rhannu stori ei thaith o Abercynon i Afghanistan.

"Rydw i wrth fy modd yn gwasanaethu fy ngwlad ac rwy'n falch o wisgo'r iwnifform, yn enwedig i’m gweithle i godi ymwybyddiaeth," meddai Karen, sy'n un o 2,200 o filwyr wrth gefn yng Nghymru. "Rydw i am gyfrannu at ddiogelwch y Deyrnas Unedig mewn ffordd bositif.

"Sylweddolais fy mod am fod yn rhan o rywbeth dylanwadol a chadarnhaol iawn pan wyliais raglen ddogfen am y gwaith cymorth dyngarol a chadw heddwch mae’r lluoedd arfog yn ei wneud. Roeddwn i eisiau helpu eraill a dydw i ddim wedi edrych yn ôl ers hynny. "

Er nad oedd ganddi brofiad milwrol blaenorol pan aeth ati i ymuno â'r Fyddin Brydeinig yn 2012, mae Karen wedi ffynnu ac erbyn hyn mae’n Gorporal ac yn Dechnegydd Meddygol gyda Chorfflu Meddygol Brenhinol y Fyddin, sy'n cefnogi mewn argyfyngau meddygol.

Treuliodd Karen chwe mis yn darparu nwyddau hanfodol ar Gyrch Herrick 18 yn Affganistan fel gyrrwr gyda Sgwadron Pencadlys 249 o Gorfflu Logisteg Brenhinol 157 (Cymreig) y Gatrawd Frenhinol. Roedd yn weithle gwahanol iawn i’w desg yn Abercynon, lle mae Karen yn Brif Swyddog Sicrhau Ansawdd a Rheoli Risg.

Dywedodd: “Roedd dychwelyd i'r gwaith ar ôl hynny wedi agor fy llygaid. Mae'n rhaid cael cymaint o ddisgyblaeth pan rydych chi allan yno’n gweithio, gan mai dyna beth sy'n cadw pobl yn ddiogel. Mae'r oriau gwaith yn hir, weithiau bydd diwrnod gwaith yn 18 awr ac ychydig iawn o orffwys sydd yna.

"Roeddwn i’n gweithio ar gyflymder gwahanol ond fe wnes i setlo nôl mewn i’r arfer o bethau ar ôl i mi ddychwelyd i’m gwaith. Roedd gan bob un o'r merched yn y swyddfa faner croeso yn aros amdanaf ac fe wnaethon nhw gadw mewn cysylltiad trwy anfon llythyrau ataf.

"Mae fy nghydweithwyr yn hyfryd iawn amdana’i pan fyddan nhw’n fy ngweld i yn fy iwnifform. Rwy'n teimlo'n embaras pan fyddan nhw’n fy ngalw i’n GI Jane a Wonder Woman ond mae hynny’n bell ohoni – dwi’n union fel pawb arall a dwi’n gwneud hyn yn fy amser hamdden. "

Yn rôl Karen fel milwr wrth gefn, mae hi wedi cael cyfle i gymryd rhan mewn pob math o hyfforddiant anturus o'r radd flaenaf. Mae ei hamserlen wedi cynnwys sgïo yn Awstria ac mae Karen yn gobeithio ychwanegu canŵio i'w CV ac ymweld â'r Almaen, Kenya a Chyprus yn y dyfodol agos, a fydd yn cael eu cynnwys yn y 27 diwrnod o wasanaeth o leiaf y gofynnir iddi ymrwymo iddyn nhw.

Trwy'r hyfforddiant, mae Karen wedi ennill llu o gymwysterau, gan gynnwys trwydded yrru HGV a Thechnegydd Meddygol mewn Brwydr Dosbarth 1. Nesaf, bydd Karen yn cychwyn ar Gwrs Rheoli, Arwain a Rheolaeth Filwrol y DU.

Dywedodd: "Mae wastad rhywbeth yn digwydd. Er ein bod yn gwneud sgiliau a driliau'n rheolaidd, does dim dwy sefyllfa byth yr un fath. Felly, rydym bob amser yn paratoi ar gyfer yr anhysbys. Mae pob dydd yn gyfle i ddysgu. Drwy fod yn filwr wrth gefn, waeth faint o brofiad sydd gennych chi,  bydd rhywbeth gwahanol yn cael ei daflu atoch chi bob amser.

"Fy ethos gwaith yw cadw’ch pen i lawr a mynd amdani, ac mae fy nghydweithwyr yn rhannu hynny hefyd. Gwnewch eich gorau bob amser, dyna beth mae'r fyddin wedi fy siarsio i wneud. "

Mae dros 400 o bobl yn swyddfa Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf yn Abercynon. Mae Karen yn awyddus i rai o'i chydweithwyr ofyn am ragor o wybodaeth am y manteision o fod yn filwr wrth gefn.

Meddai: "Dwi’n tyfu'n gyson fel person. Dwi bob amser yn chwilio am yr her nesaf a'r cyfle i ddatblygu. Dwi’n gofalu am eraill cyn fy hun. Sylweddolais y gallaf gyflawni unrhyw beth nawr os dwi’n gweithio’n ddigon caled ac er nad yw arian yn fy ysgogi, rwy’n cael y bonws ychwanegol hwnnw o gael fy nhalu am wneud rhywbeth dwi wrth fy modd yn ei wneud. "

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf wedi llofnodi Cyfamod y Lluoedd Arfog, sef addewid gan y genedl y bydd y rhai sy'n gwasanaethu neu wedi gwasanaethu, a'u teuluoedd, yn cael eu trin yn deg.

Defnyddiwch #SaluteOurForces ac ymunwch â'r gweithgaredd ar-lein.

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 24th Mehefin 2020