Mountain Ash New Road closure

Cyn bo hir, bydd y Cyngor yn dechrau gweithio i uwchraddio croesfan i gerddwyr ar yr A4059 yn Aberpennar. Bydd gofyn am oleuadau traffig dros dro y tu allan i oriau teithio brig er mwyn tarfu cyn lleied â phosibl.

Mae'r man croesi presennol wedi'i leoli ychydig i'r gogledd o gyffordd yr A4059 gyda'r Drenewydd. Bydd y gwaith yn dechrau yn yr wythnos sy'n cychwyn  dydd Llun, 15 Mehefin, i osod croesfan pâl newydd. Bydd y cynllun yn cynnwys gosod arwyneb newydd ar y ffordd ger y groesfan, peintio marciau ffordd newydd a gosod peipiau ar draws y briffordd.

Mae'r Cyngor wedi elwa o gael y cyllid llawn ar gyfer y cynllun gan Lywodraeth Cymru. Bydd y gwaith yn gwella diogelwch i gerddwyr a defnyddwyr y ffordd. Mae'r Cyngor wedi penodi Alun Griffiths (Contractors) Ltd i gyflawni'r cynllun yma. Bydd y gwaith yn cadw at y canllawiau pellhau cymdeithasol diweddaraf.

Bydd y gwaith yn para oddeutu tair wythnos. Bydd angen defnyddio goleuadau traffig dros dro ar y rhan yma o'r A4059 rhwng 9am a 3.30pm bob dydd. Bydd angen cau'r ffordd am dair noson tuag at ddiwedd y cynllun i gwblhau'r gwaith. Bydd gwybodaeth bellach am hyn yn cael ei chyfleu maes o law.

Meddai'r Cynghorydd Andrew Morgan, Arweinydd Cyngor Rhondda Cynon Taf ac Aelod o'r Cabinet sy'n gyfrifol am y Priffyrdd a Thrafnidiaeth: “Mae’r Cyngor wedi croesawu cyllid sylweddol gan Lywodraeth Cymru i wella diogelwch i gerddwyr ar yr A4059 yn Aberpennar. Mae'n bwysig mynd ar drywydd cyllid allanol i ategu ein cyllid ein hunain trwy raglen #buddsoddiadRhCT - buddsoddi o £25.02 miliwn mewn Priffyrdd a Thrafnidiaeth yn 2020/21. Mae hyn yn rhan o fuddsoddiad o £148 miliwn ers 2015/16.

“Mae'r cynllun sydd ar ddod yn Aberpennar yn un o nifer o welliannau i groesfeydd i gerddwyr rydyn ni'n gwneud yn ein cymunedau lleol. Mae'r rhain yn cynnwys cynllun sydd newydd ei gwblhau ar Heol Brithweunydd yn Nhrealaw a chynllun ar y B4275 ym Mhenrhiw-ceibr lle mae gwaith yn parhau. Mae gan y cynllun ym Mhenrhiw-ceibr oddeutu pythefnos o waith ar ôl unwaith y bydd ein contractwr yn gallu ailddechrau ar y safle, yn dilyn saib cyfredol oherwydd argyfwng y Coronafeirws.

“Mae'r cynllun sydd ar ddod yn Aberpennar yn gofyn am oleuadau traffig dros dro y tu allan i'r oriau brig. Bydd hefyd yn angenrheidiol i gau'r ffordd dros dair noson er mwyn lleihau'r anghyfleustra cymaint â phosibl. Hoffwn ddiolch i'r gymuned leol a defnyddwyr y ffordd am eu cydweithrediad yn ystod y gwaith yma.”

Wedi ei bostio ar Dydd Mawrth 9th Mehefin 2020

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.