Untitled design

Bydd y Cabinet yn derbyn adroddiad cynnydd ar ddatblygiadau â blaenoriaeth y Cyngor – gan gynnwys Llys Cadwyn, Uned Fusnes Coed-elái, YMCA Pontypridd, Ffordd Gyswllt ar draws y Cwm Aberpennar a gwelliannau i ysgolion yn Nhonyrefail, Hirwaun a Phentre'r Eglwys.

Mae adroddiad gan swyddog i'r Cabinet o ddydd Iau, 25 Mehefin, yn crynhoi'r sefyllfa ddiweddaraf o ran prosiectau seilwaith ac adfywio ar draws Rhondda Cynon Taf – gan gynnwys unrhyw gynnydd diweddar a'r heriau sy wedi'u hwynebu yn ystod argyfwng cenedlaethol y Coronafeirws. Mae'r cynlluniau'n cynrychioli buddsoddiad ar y cyd o £200 miliwn sydd wedi cynnig 200 o swyddi yn ystod cyfnod y cyfyngiadau symud. Bydd cyfarfod ddydd Iau yn cael ei gynnal ar ffurf fideo-gynadledda.

Mae'r adroddiad yn nodi bod yr holl waith parhaus wedi'i wneud mewn modd diogel mewn ymateb i'r Coronafeirws, yn unol â rheolau cadw pellter cymdeithasol a'r canllawiau newydd sydd yn eu lle ar gyfer y diwydiant adeiladu. Mae'r Cyngor wedi gweithio'n agos gyda chontractwyr a landlordiaid ar ddulliau gweithio wedi'u haddasu, er mwyn sicrhau bod cynnydd yn cael ei wneud, lle bo hynny'n bosibl. Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf am nifer o brosiectau:

  • Llys Cadwyn, Pontypridd – Mae Willmott Dixon wedi bod mewn cyswllt rheolaidd â'r Cyngor ac mae'r contractwr wedi rhoi gweithdrefnau gweithredu priodol ar waith ar y safle ac ers mis Mawrth mae llai o weithwyr wedi bod yn gweithio ar y safle. Erbyn canol mis Mai, dychwelodd y gweithlu nôl i'w gapasiti llawn, sef 85 o weithwyr. Y disgwyl yw y bydd y rhaglen yn cael ei chwblhau erbyn canol mis Hydref 2020.
  • Pont Parc Llys Cadwyn, Pontypridd – Ailddechreuodd y contractwr Knights Brown waith ar y safle yng nghanol mis Mai ar ôl rhoi'r gorau iddi ers diwedd mis Mawrth oherwydd problemau yn y gadwyn gyflenwi yn sgil effeithiau pandemig y Coronafeirws. Ar hyn o bryd, dim ond chwe gweithiwr ar y safle ar unrhyw adeg, a hynny er mwyn cadw at y rheolau cadw pellter cymdeithasol, ac erbyn hyn ond ychydig wythnosau sydd ar ôl cyn i'r prosiect gael ei gwblhau.
  • Uned Fodern Coed-elái – Cafodd y safle ei gau am gyfnod o fis Mawrth er mwyn sicrhau fod asesiadau risg llawn yn cael eu cynnal. Ers ailgydio yn y gwaith ar 20 Ebrill, mae'r contractwr, John Weaver, wedi gwneud cynnydd cyson gyda llai o weithwyr bellach ar y safle. Mae gwaith cladin y to wedi'i gwblhau tra bod gweithgarwch parhaus yn cynnwys gwaith ar baneli solar ffotofoltäig, draeniau allanol a bricwaith.
  • YMCA Pontypridd - Dechreuodd y cyfnod adeiladu ym mis Chwefror gan ganolbwyntio ar waith dymchwel yn ystod y cyfnod yma. Mae cynnydd sylweddol wedi'i wneud gyda 15 o weithwyr ar y safle, gan fabwysiadu dulliau gweithio sy'n cydymffurfio â'r canllawiau diweddaraf. Mae adran briffyrdd y Cyngor yn gweithio'n agos ar y prosiect er mwyn sicrhau bod cynlluniau rheoli traffig yn eu lle.
  • Ffordd Gyswllt ar draws y Cwm Aberpennar – Mae gwaith wedi parhau ar y safle ac mae niferoedd yn llai o weithwyr wedi sicrhau eu bod yn cadw at y rheolau cadw pellter cymdeithasol. Mae'r gwaith o ddarparu unedau concrid a thanciau gwanhau wedi cael ei ohirio wrth i isgontractwyr a gweithgynhyrchwyr gau oherwydd pandemig y Coronafeirws. Mae disgwyl i'r gwaith gael ei gwblhau erbyn diwedd haf 2020.
  • Adnewyddu pont Sain Alban, Blaenrhondda – Mae'r gwaith adeiladu pont newydd wedi dechrau eto ar ôl cau am gyfnod o dair wythnos ar ddechrau cyfnod y cyfyngiadau symud cenedlaethol. Cafwyd rhai problemau gyda'r gadwyn gyflenwi, ond mae disgwyl i'r gwaith gael ei gwblhau erbyn diwedd cyfnod yr hydref, 2020.
  • Gwelliannau i Ysgol Gymunedol Tonyrefail – Fe wnaeth y contractwr Morgan Sindall leddfu nifer o risgiau canfyddedig ar ddechrau'r pandemig, ac mae rheolau cadw pellter cymdeithasol bellach yn eu lle ar gyfer y 23 o weithwyr sydd ar y safle. Bu heriau o ran y gadwyn gyflenwi, ond mae'r deunyddiau yn parhau i gael eu cyrchu'n lleol a gan gwmnïau cenedlaethol sydd wedi'u lleoli yn ne Cymru.
  • Gwelliannau i Ysgol Gynradd Hirwaun – Yn debyg i'w safle yn Nhonyrefail, ymatebodd Morgan Sindall yn gyflym i nifer o risgiau wedi'u nodi ar safle ei waith yn Hirwaun, ac mae materion sy'n ymwneud â'r gadwyn gyflenwi wedi rhwystro'r gwaith arferol. Gostyngodd nifer y staff i lai na 10 yn ystod mis Mawrth, ond ers hynny mae 26 unigolyn yn gweithio ar y prosiect, ac mae disgwyl iddo gael ei gwblhau yn unol â'r amserlen.
  • Gwelliannau i Gampws Garth Olwg, Pentre'r Eglwys – Mae'r contractwr Vinci UK Ltd wedi manteisio ar y ffaith fod yr ysgol wedi'i chau er mwyn dechrau'r gwaith mwyaf ar y to yn gynt, gan ddefnyddio'r gadwyn gyflenwi leol. Mae gweithdrefnau safle newydd yn glynu wrth reolau cadw pellter cymdeithasol, ac mae'r prosiect am gael ei gwblhau yn gynt na'r disgwyl.

Mae'r adroddiad yn nodi bod nifer o gynlluniau wedi'u cwblhau'n ddiweddar, gan gynnwys Cyfleuster Gofal Ychwanegol Maes-y-ffynnon a gwelliannau i ysgolion yn Nhreorci a Glynrhedynog. Mae hefyd yn nodi y bydd y gwaith adnewyddu ystafelloedd newid Canolfan Hamdden Sobell yn Aberdâr yn dechrau'n hwyrach na'r disgwyl, bod gwaith wedi ailddechrau i atgyweirio Pont Castell Ifor yn Nhrehopcyn, a bod gweithdrefnau a phrosesau wedi'u datblygu ar gyfer darparu grantiau cyfleusterau i'r anabl gwerth £3.7 miliwn yn y dyfodol.

Buddsoddwyd llawer o amser swyddogion hefyd yn y gwaith parhaus o gynllunio prosiectau seilwaith ar gyfer y dyfodol – gan gynnwys deuoli'r A4119 yn Nghoed-elái, Porth y Gogledd yng Nghwm Cynon (estyniad ffordd osgoi Aberdâr) a ffordd osgoi Llanharan. Cafodd y gwaith cychwynnol o sefydlogi tirlithriad Tylorstown hefyd ei gwblhau ym mis Ebrill, ac mae disgwyl i ddau brif gam nesaf y gwaith adfer ehangach ddechrau cyn bo hir.

Meddai'r Cynghorydd Andrew Morgan, Arweinydd Cyngor Rhondda Cynon Taf: "Mae'r adroddiad i'r Cabinet yn rhoi crynodeb defnyddiol iawn o'r cynnydd sy wedi'i wneud a'r heriau mae nifer o brosiectau seilwaith pwysig ar draws y Fwrdeistref Sirol wedi'u hwynebu. Mae holl leoliadau gwaith parhaus y Cyngor wedi gorfod addasu yn sgil y Coronafeirws dros y misoedd diwethaf, ac mae cynnydd wedi'i wneud, lle mae hyn wedi bod yn bosibl.

"Mae Coronafeirws yn amlwg wedi cael effaith sylweddol ar ein cymdeithas ehangach a'r economi – ond mae wedi bod yn bwysig i'r Cyngor barhau gyda'i gynlluniau buddsoddi gan fynd ati'n rhagweithiol i weithio gyda chontractwyr drwy gydol y cyfnod yma. Mae'r prosiectau cyfredol yn Rhondda Cynon Taf yn cynrychioli buddsoddiad ar y cyd gwerth £200 miliwn ac maen nhw wedi cynnig 200 o swyddi ar y safleoedd yn ystod cyfnod y cyfyngiadau symud. Mae'r holl waith yn glynu wrth reolau cadw pellter cymdeithasol.

"Bydd y Cabinet yn ystyried yr wybodaeth ddiweddaraf sy'n cael ei darparu yn yr adroddiad yn ystod y cyfarfod ddydd Iau, a bydd modd i Aelodau ofyn i adroddiad pellach gael ei gyflwyno i'r Cabinet yn y dyfodol. Byddai'r adroddiad yma'n nodi'r camau y mae'r Cyngor yn bwriadu eu cymryd – gan weithio gyda phartneriaid sector cyhoeddus a phreifat – i liniaru effaith economaidd y Coronafeirws ar yr economi leol a rhanbarthol."

Wedi ei bostio ar Dydd Mawrth 23rd Mehefin 2020