Mae saith o Ganolfannau Cydnerthedd Cymunedol gan y Cyngor, a sefydlwyd yn sgil argyfwng cenedlaethol COVID-19, sy'n darparu cefnogaeth a chymorth hanfodol i filoedd o drigolion oedrannus ac agored i niwed ledled y fwrdeistref sirol.

Mae tua 550 o drigolion lleol yng Nghwm Cynon uchaf yn dibynnu'n rheolaidd ar y cymorth sy'n cael ei ddarparu gan Ganolfan Cydnerthedd Cymunedol Aberdâr, sy'n gweithredu o lyfrgell Aberdâr dan arweiniad y cydlynydd, Ceri-Ann Sheen.

Ar ôl cael ei hadleoli o wasanaeth Llwybrau at Gyflogaeth y Cyngor, mae Ceri-Ann yn gweithio gyda 22 o Aelodau eraill o staff y Cyngor, yn ogystal â gweithwyr y trydydd sector a sefydliadau eraill.

Prif nod Canolfannau Cydnerthedd Cymunedol y Cyngor yw rhoi cymorth i'r bobl hynny yn ein cymunedau ledled y Fwrdeistref Sirol sydd wedi cael cyngor gan Lywodraeth San Steffan a Llywodraeth Cymru i hunan-ynysu - y rheiny sydd dros 70 oed, sy'n dioddef o afiechyd eisoes, sy'n feichiog, a hefyd y rheiny sydd â symptomau’r Coronafeirws.

Meddai Ceri-Ann: "Rwy'n gwneud gwaith cwbl wahanol i'r hyn byddwn i fel arfer yn ei wneud. Gall fod yn heriol iawn ar brydiau ond mae'n werth chweil i fi. Rwy'n falch o chwarae rhan fach wrth i'r wlad gyfan addasu i fodd newydd o fyw.

"Ers i fi newid i wneud y swydd dros dro yma fel cydlynydd yn y Ganolfan Cydnerthedd Cymunedol, rydw i wedi dod i adnabod cynifer o bobl sy'n gweithio'n hynod effeithiol gyda'i gilydd er mwyn rhoi'r gefnogaeth sydd ei angen ar ein trigolion oedrannus ac agored i niwed yn ystod eu cyfnod o angen.

Mae Ceri-Ann, o Aberdâr, wedi gweithio i Gyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf ers 15 mlynedd. Â’i swyddfa arferol yn Nhŷ Elai, hi yw uwch swyddog Llwybrau at Gyflogaeth, sy'n rhoi cyfleoedd i drigolion di-waith fynd yn ôl i weithio.

"Mae'r sefyllfa bresennol wedi effeithio arnon ni ac rydyn ni i gyd yn delio â hi yn ein ffyrdd ein hunain, ond un peth sydd ei angen ar bob un ohonon ni yw caredigrwydd, ar gweithredoedd bach hynny sy'n gwneud gwahaniaeth," ychwanegodd Ceri-Ann.

"Rydyn ni wedi derbyn nifer o sylwadau hyfryd gan ein trigolion, sydd mor ddiolchgar bod y Cyngor yn gweithio ar eu rhan, gan dawelu eu meddyliau a chynnig cefnogaeth.

"Mae rhai aelodau o staff sy'n gweithio gyda ni yn hunanynysu, ond maen nhw'n cynnal galwadau cyfeillgar i breswylwyr er mwyn sicrhau eu bod yn cadw'n ddiogel ac yn iach. Mae eraill yn mynd i siopa, casglu presgripsiynau a chynnig mynd â chŵn rhai trigolion am dro – gweithredoedd y mae llawer ohonon ni'n eu cymryd yn ganiataol. "

Mae Ceri-Ann yn dweud bod Canolfannau Cydnerthedd Cymunedol y Cyngor yn gweithio'n agos gydag asiantaethau eraill fel yr adran Gwaith a Phensiynau, Cyngor ar Bopeth, Interlink, Age Connects, landlordiaid cymdeithasol cofrestredig ac eraill er mwyn darparu gwasanaeth sy'n cynnig cefnogaeth i drigolion.

Meddai'r Cynghorydd Rhys Lewis, Aelod o'r Cabinet ar faterion Cymunedau Cadarn, Llesiant a Gwasanaethau Diwylliannol: "Yn ystod y cyfnod anodd yma, mae'r Cyngor yn parhau i ddarparu cymorth a gofal hanfodol i'w drigolion, yn enwedig yr henoed a phobl sy'n agored i niwed, y rhai y mae angen ein cymorth arnyn nhw fwyaf.

"Ar draws saith Canolfan Cydnerthedd Cymunedol mae'r Cyngor yn helpu miloedd o breswylwyr yn rheolaidd. Rydyn ni hefyd yn gweithio gyda channoedd o wirfoddolwyr a ymatebodd i ymgyrch gyhoeddus ym mis Mawrth ac sydd bellach yn gweithio ochr yn ochr â staff rheng flaen y Cyngor, sefydliadau’r trydydd sector a grwpiau cymuned i helpu’r rheiny yn ein cymunedau sydd angen cefnogaeth a chymorth.”

Yn ogystal, mae miloedd o staff y Cyngor yn parhau i ddarparu gwasanaeth rheng flaen hanfodol i drigolion, ynghyd â chefnogaeth ychwanegol lle bo angen. Mae llawer o weithwyr y Cyngor, fel Ceri-Ann Sheen, wedi cael eu hadleoli o'u gwasanaethau arferol i gynorthwyo lle bo hynny'n bosibl i sicrhau bod y Cyngor yn gallu parhau i gynnal gwasanaethau hanfodol.

Mae carfanau sbwriel ac ailgylchu yn parhau i gasglu sbwriel a deunydd ailgylchu o'r cartrefi, tra bod staff Gofal Cymdeithasol i Oedolion a Gwasanaethau i Blant yn gweithio gyda chydweithwyr mewn Addysg a gwasanaethau eraill i ddarparu cefnogaeth hanfodol i'r cymunedau lleol.

Mae dros 600 o brydau cymuned yn cael eu dosbarthu bob dydd ac mae gwasanaethau hanfodol yn cael eu darparu, er enghraifft, gofal plant i weithwyr allweddol a chymorth digartrefedd.

Mae holl staff y Cyngor sy'n cael eu hystyried yn weithwyr allweddol ac sy'n gweithio yn ein cymunedau, yn cadw at ganllawiau cadw pellter cymdeithasol y Llywodraeth.

Wedi ei bostio ar Dydd Mawrth 16th Mehefin 2020

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.