Nantgwyn - August 2018 -  (16)

Mae ysgolion ledled Rhondda Cynon Taf yn edrych ymlaen at groesawu'r disgyblion cyntaf yn ôl i'r ystafell ddosbarth ddydd Llun, 29 Mehefin - gan roi'r cyfle i bobl ifainc ailgydio, dal i fyny a pharatoi gyda'u hathrawon.

O'r wythnos nesaf ymlaen, bydd modd i blant o bob oed ysgol statudol fynd i ysgolion yn Rhondda Cynon Taf er mwyn cael amser gyda'u hathrawon cyn gwyliau'r haf. Cafodd yr ysgolion eu cau ar gyfer addysg brif ffrwd yn ystod mis Mawrth o ganlyniad i bandemig Coronafeirws.

Mae gwaith pwysig wedi bod yn mynd rhagddo ar draws ein hysgolion er mwyn sicrhau bod modd i ddisgyblion a staff ddychwelyd gan gadw at bellter cymdeithasol lle bo hynny'n bosibl.

O ganlyniad, bydd bywyd ysgol ychydig yn wahanol o ddydd Llun ymlaen - gyda disgyblion yn cael eu haddysgu mewn grwpiau llai a hyd at draean y disgyblion yn unig yn mynychu'r ysgol ar unrhyw un adeg. Bydd gan adeiladau arwyddion a marciau ar lawr i sicrhau cydymffurfiad â mesurau cadw pellter cymdeithasol, megis systemau unffordd mewn coridorau a phwyntiau aros y tu allan i'r ystafelloedd dosbarth a'r toiledau. Bydd gan ystafelloedd dosbarth lai o seddi a desgiau er mwyn ei gwneud hi'n haws i gadw pellter cymdeithasol, ac mae sgriniau tryloyw yn cael eu darparu ar gyfer addysgu un i un.

Mae mesurau hylendid caeth ac arferion glanhau trylwyr ar waith ac mae biniau pedal pwrpasol yn cael eu darparu i gael gwared ar wastraff yn ddiogel. Bydd llai o gyfle i gymdeithasu a bydd disgyblion yn cael eu cadw mewn grwpiau bach ar wahân lle bo hynny'n bosibl. Bydd gan ysgolion brosesau a gweithdrefnau diogel ar gyfer y cyfnod lle mae'r plant yn cyrraedd yr ysgol yn y bore ac yn gadael yn y prynhawn er mwyn sicrhau nad oes yna ormod o bobl yn ymgasglu tu allan i'r ysgol.

Rhaid i bob disgybl ddod â phecyn bwyd i'r ysgol a dylen nhw hefyd ddod â photel ddŵr sydd modd eu hailddefnyddio. Bydd disgyblion sy'n gymwys ar gyfer Prydau Ysgol Am Ddim yn derbyn pecyn bwyd.

Mae'r Cyngor wedi rhannu fideo ar gyfryngau cymdeithasol yn amlinellu rhai o'r newidiadau cyffredinol i'w disgwyl yn ystod y diwrnod ysgol, yn ogystal â thynnu sylw at bethau newydd yn adeilad yr ysgol. Mae modd i rieni a disgyblion weld y fideo yma ar ein cyfrifon Facebook ('Cyngor Rhondda Cynon Taf') a Twitter (@CyngorRhCT).

Mae'n ddealladwy y gallai fod gan rieni a disgyblion lawer o gwestiynau, ac mae'r Adran Addysg ar y cyd â'r Uned Trafnidiaeth Integredig wedi cyhoeddi rhestr fanwl o Gwestiynau Cyffredin sy'n ymdrin ag ystod eang o bynciau - gan gynnwys newidiadau i adeiladau ein hysgol, arlwyo, y diwrnod ysgol, gwisg, salwch, disgyblion sy'n agored i niwed, trafnidiaeth a rhagor. Mae'r Cwestiynau Cyffredin ar gael ar http://www.rctcbc.gov.uk/cwestiynaucyffredinysgolion.

Mae'r Adran Addysg hefyd wedi cadarnhau trefniadau gofal plant brys ar gyfer y cyfnod yma, gyda darpariaeth ar gael ym mhob lleoliad ysgol i ymgeiswyr llwyddiannus. Mae mwy o fanylion ar gael yn www.rctcbc.gov.uk/IechydCyhoeddusRhCT.

Meddai'r Cynghorydd Joy Rosser, Aelod o Gabinet Cyngor Rhondda Cynon Taf ar faterion Addysg a Gwasanaethau Cynhwysiant: “Ers cyhoeddiad Llywodraeth Cymru ar 3 Mehefin i agor pob ysgol i ddisgyblion o 29 Mehefin, bu gwaith aruthrol gan y Cyngor a'n hysgolion, a fu wrthi'n cyd-weithio'n agos. Roedd cymorth uniongyrchol ac arweiniad eang ar gael gan yr Adran Addysg i gefnogi ysgolion yn ystod y cyfnod ailagor pwysig yma, a bu llawer o waith caled gan ysgolion wrth baratoi ar gyfer croesawu plant yn ôl i'r ysgol.

“Mae'r Cyngor wedi gweithio'n agos â'n hysgolion i sicrhau bod modd cynnal rheoliadau cadw pellter cymdeithasol mewn cyd-destunau eang gan gynnwys ystafelloedd dosbarth, coridorau a bysiau ysgol. Mae pob ysgol bellach mewn sefyllfa dda i ddarparu ein cynnig gofal plant brys, a fydd yn trosglwyddo o 25 canolfan i'r ysgolion o ddydd Llun ymlaen. Mae ysgolion wedi cynllunio'n ofalus ar gyfer croesawu disgyblion yn ôl er mwyn darparu cyfleoedd i bob disgybl o oedran ysgol statudol ac i fyfyrwyr ôl-16 gael mynediad i'r ysgol. Bydd cyfleoedd dysgu cyfunol i bob disgybl, gan gynnwys y rheiny sy’n agored i niwed, er mwyn sicrhau'r cydbwysedd cywir rhwng dysgu o bell ac addysgu uniongyrchol.

“Mae Llywodraeth Cymru wedi pwysleisio y bydd cyd-destun bob plentyn a phob ysgol yn wahanol, ac y bydd ysgolion yn caniatáu ar gyfer amgylchiadau unigol a dewis rhieni ynghylch gadael i'w plant fynychu'r ysgol. Mae ysgolion lleol yn barod i groesawu disgyblion i ailgydio, dal i fyny a pharatoi, gan roi amser dysgu uniongyrchol pwysig iddyn nhw, gan fod bywyd ysgol am fod yn wahanol am gryn amser i ddod.

“Hoffwn ddiolch i’n holl benaethiaid, athrawon a staff cymorth am eu gwaith caled parhaus, wrth i ni barhau i gefnogi ein pobl ifainc yn ystod y cyfnod heb ei debyg yma."

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 26th Mehefin 2020

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.