Coronavirus

Mae'r broses Profi, Olrhain, Diogelu nawr ar waith yn Rhondda Cynon Taf ac ar hyd rhanbarth Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg. Rydyn ni'n annog trigolion a gweithwyr allweddol yr ardal sy'n arddangos symptomau o'r Coronafeirws i ofyn am brawf.

Mae'r broses Profi, Olrhain, Diogelu yn rhan allweddol o gynllun adfer Covid-19 Llywodraeth Cymru, gan gyfrannu at ddod o hyd i ffordd i bobl yng Nghymru fyw a gweithio ochr yn ochr â'r feirws yn ogystal â cheisio atal yr haint rhag lledaenu.

Bydd Cyngor Rhondda Cynon Taf, mewn partneriaeth â Chynghorau Pen-y-bont ar Ogwr a Merthyr Tudful, Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg ac Iechyd Cyhoeddus Cymru, yn rhoi'r broses Profi, Olrhain, Diogelu ar waith ar gyfer pobl y rhanbarth. Bydd y broses yn olrhain cysylltiadau pobl sydd wedi profi'n bositif â Choronafeirws, yn rhannu cyngor iechyd cyhoeddus ac yn trefnu profion pellach i'r rhai sydd wedi bod mewn cysylltiad â nhw os oes gyda nhw symptomau.

Prif fwriad y broses Profi Olrhain Diogelu yw cadw'r Coronafeirws rhag ein cymunedau, diogelu ein teuluoedd, ffrindiau a chymdogion a chadw un cam ar y blaen er mwyn osgoi lledaenu'r haint yn yr ardal leol.

Mae cyflwyno'r broses Profi Olrhain Diogelu yn cyd-fynd â chyhoeddiad Llywodraeth Cymru ynghylch llacio'r cyfyngiadau symud. O 1 Mehefin ymlaen bydd modd i aelodau o ddwy aelwyd gwrdd yn yr awyr agored, cyn belled â'u bod yn gwneud hynny'n 'lleol' a chadw pellter cymdeithasol.

Hyd yn oed gyda chyflwyno'r broses Profi, Olrhain, Diogelu a llacio'r cyfyngiadau presennol, mae'n bwysicach nag erioed i drigolion barhau i gadw pellter cymdeithasol, gan gadw 2 fetr oddi wrth bobl sy ddim yn byw yn yr un cartref â chi, golchi dwylo'n gyson, gweithio gartref lle bynnag fo hynny'n bosibl, osgoi trafnidiaeth gyhoeddus ac ardaloedd lle mae cadw pellter cymdeithasol yn anodd, yn ogystal ag hunanynysu a gwneud cais am brawf os oes gyda chi symptomau.

Mae modd i gynnydd sylweddol mewn achosion o'r Coronafeirws lethu'r broses Profi, Olrhain, Diogelu, cynyddu'r pwysau ar y GIG ac arwain at gyfyngiadau aros gartref llymach unwaith eto – does neb eisiau hyn yn dilyn yr aberth anhygoel mae trigolion wedi'i wneud dros y misoedd diwethaf er mwyn cyrraedd y man yma.

Meddai'r Cynghorydd Andrew Morgan, Arweinydd Cyngor Rhondda Cynon Taf: "Rydyn ni'n gweithio gyda phartneriaid ledled y rhanbarth er mwyn sicrhau ein bod ni'n barod i ddiogelu trigolion rhag y Coronafeirws wrth i'r cyfyngiadau gael eu llacio, er mwyn i bobl allu parhau gyda'u bywydau, i weld eu hanwyliaid ac i ailafael yn eu gyrfaoedd.

"Mae'r misoedd diwethaf wedi bod yn heriol i bawb, ond mae'r broses Profi, Olrhain, Diogelu'n arf sy'n ein galluogi i reoli trosglwyddo'r Coronafeirws mewn ffordd effeithiol, a does dim modd iddo guddio.

"Mae'r broses Profi, Olrhain, Diogelu wedi'i chreu gyda'r bwriad o atal lledaenu'r Coronafeirws ac rydw i'n annog ein trigolion i gyd i gymryd rhan yn y broses. Dyw hyn ddim wedi cael ei greu er mwyn dilyn pobl na phwy maen nhw wedi bod mewn cysylltiad â nhw. Os bydd pobl yn agored ac yn onest gyda'r rhai sy'n ceisio olrhain yr haint, mae modd i ni frwydro'n llwyddiannus yn erbyn y Coronfeirws a dychwelyd i'n ffordd arferol o fyw. 

"Bydd nifer yn croesawu llacio'r cyfyngiadau, ond mae'r camau gofalus yma tuag at ryw fath o normalrwydd yn golygu bod rhaid i ni fod hyd yn oed yn fwy effro wrth gynnal pellter cymdeithasol, a fydd yn parhau am gyfnod hir i ddod. Rhaid i fi bwysleisio pa mor bwysig yw hi i bobl gadw pellter cymdeithasol, megis cadw 2 fetr ar wahân a golchi dwylo'n aml.

"Mae'r Coronafeirws yn heintus dros ben, ac rydyn ni wedi gweld pa mor gyflym mae modd iddo ledaenu, gan adael ei farc dinistriol ar bawb. Serch hynny, ar y cyd â thrigolion a gyda chefnogaeth ein cymunedau, mae modd i ni chwarae rôl bwysig wrth waredu'r feirws."

Mae olrhain cysylltiadau'n golygu bydd modd gofyn i bobl hunanynysu sawl tro. Wrth i fwyfwy o bobl ddod i gysylltiad yn amlach ag eraill, mae'n fwy tebygol bydd angen iddyn nhw hunanynysu, fodd bynnag, mae hyn yn hanfodol er mwyn osgoi'r Coronafeirws rhag cael ei drosglwyddo. 

Mae gan gynghorau Rhondda Cynon Taf gymorth amrywiol ar gael i bobl sydd angen help wrth hunanynysu, a gwybodaeth am gymorth sydd ar gael i'r rhai sydd angen hunanynysu os byddan nhw wedi derbyn prawf Coronafeirws positif.

Gallwch wneud cais am brawf i chi’ch hun neu ar gyfer rhywun sy’n byw yn yr un tŷ â chi sydd â symptomau, yma.

I gael rhagor o wybodaeth, cyngor a chymorth ynghylch y Coronafeirws yn Rhondda Cynon Taf, ewch i: www.rctcbc.gov.uk/IechydCyhoeddusRhCT

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 1st Mehefin 2020