abercynon - build outs

Bydd y Cyngor yn rhoi trefniadau traffig newydd ar waith trwy ganol Abercynon o ddydd Iau (25 Mehefin), gan gynnwys system unffordd newydd yn rhan o ymdrech i wella llif traffig yn yr ardal.

Yn ystod mis Medi 2019, dechreuodd y Cyngor ymgynghoriad tair wythnos â thrigolion ar welliannau sylweddol arfaethedig i'r briffordd. Ar y cyfan, roedd yr adborth yn gadarnhaol gan 136 o bobl a ddaeth i ymgynghoriad cyhoeddus a 61 o bobl eraill a gysylltodd â'r Cyngor. Dechreuodd gwaith ar y safle ym mis Chwefror 2020. Dyma'r newidiadau trwy Abercynon:

  • Newid y systemau unffordd presennol yng nghanol Abercynon.
  • Ailgynllunio'r gyffordd rhwng Heol yr Orsaf a Heol Ynysmeurig.
  • Symud y safle bws o Stryd Walter i Heol yr Orsaf.
  • Cyflwyno dau fan croesi ar Margaret Street.
  • Cyflwyno terfyn cyflymder 20mya newydd yng nghanol Abercynon.
  • Cyflwyno terfynau cyflymder 20mya newydd yn Carnetown a Glancynon.

Cafodd gwaith ar gyffordd Heol yr Orsaf/Heol Ynysmeurig ei gwblhau yn ystod mis Chwefror 2020, ac mae gwaith gweithredu'r system unffordd wedi bod yn mynd rhagddo ers hynny. Er bod cynnydd yn y gwaith dros yr wythnosau a misoedd diwethaf, mae'r cynllun wedi cael ei oedi o ganlyniad i argyfwng cenedlaethol y Coronafeirws.

Mae gwaith ar y rhwystrau ymwthiol (penrhynnau) ar ran isaf Margaret Street yn cael ei gwblhau yn ystod yr wythnos sy'n dechrau ddydd Llun 22 Mehefin. 

Bydd y system unffordd a chyfyngiadau aros cysylltiedig yn dod i rym o ddydd Iau 25 Mehefin, gydag arwyddion i ddilyn i weithredu'r terfyn cyflymder 20mya newydd yng nghanol Abercynon. Er y bydd swyddogion ar y safle i oruchwylio'r gwaith o weithredu'r system unffordd, dyma gynghori trigolion a defnyddwyr y ffordd y bydd peth aflonyddwch yn anochel wrth i ddefnyddwyr y ffordd ddod yn gyfarwydd â'r trefniadau newydd.

Ar ôl i hyn gael ei weithredu, bydd y cynllun ehangach yn parhau er mwyn symud y safle bws presennol ar Water Street a chwblhau'r penrhynau ar ran uchaf Margaret Street. Bydd arwyddion yn cael eu gosod i roi gwybod am y terfynau cyflymder 20mya newydd fydd ar waith trwy Carnetown a Glancynon.

Mae'r cynllun yma wedi'i ariannu'n llawn gan Lywodraeth Cymru, gan ddefnyddio cyllid ar gyfer blwyddyn ariannol 2019/20. Hoffai'r Cyngor ddiolch i drigolion a defnyddwyr y ffordd am eu cydweithrediad parhaus, wrth i'r gwaith gael ei weithredu er budd y gymuned yn yr ardal brysur yma.

Wedi ei bostio ar Dydd Mawrth 23rd Mehefin 2020