aberdare railway

Mae Trafnidiaeth Cymru bellach wedi cymryd cyfrifoldeb am y gwaith o gynnal a chadw rheilffyrdd lleol o ddydd i ddydd gan gynnwys Aberdâr a Treherbert. Mae hyn yn gam pwysig tuag at ddarparu gwell gwasanaethau rheilffordd ar gyfer Rhondda Cynon Taf erbyn 2023.

Bydd Metro De Cymru yn cael ei adeiladu a'i weithredu gan gwmni Trafnidiaeth Cymru, i gyflawni gwelliannau gwerth miliynau o bunnoedd i'r seilwaith a gwneud teithio'n gyflymach, yn haws ac yn fwy cyfleus. Bydd nifer y gwasanaethau sy'n gweithredu bob awr yn cynyddu - gan gynnwys pedwar gwasanaeth i ben pob llinell, wyth gwasanaeth yn gweithredu i'r de o Abercynon a 12 gwasanaeth yn gweithredu i'r de o Bontypridd.

Ers 2 Mehefin, mae Trafnidiaeth Cymru - a fydd â’i swyddfa ym Mhontypridd cyn bo hir - wedi cymryd drosodd y gwaith o gynnal a chadw rheilffyrdd lleol o ddydd i ddydd, gan ddisodli Network Rail yn y rôl yma. Daw'r newid yn dilyn trosglwyddo perchnogaeth y llinellau hyn i Lywodraeth Cymru. Mae hyn yn golygu bod yr holl benderfyniadau sy’n ymwneud â thraciau a gwasanaethau rheilffyrdd ar y llinellau yma'n cael eu gwneud yng Nghymru. Mae hyn yn gam pwysig i Trafnidiaeth Cymru o ran cwblhau'r Metro.

Bydd Trafnidiaeth Cymru'n rhoi gwybod i drigolion am unrhyw waith sy'n ymwneud â phrosiect y Metro sy'n debygol o achosi anghyfleustra. Bydd llawer o'r gwaith yma'n digwydd yn ystod y nos, gan alluogi llinellau rheilffordd i aros ar agor yn ystod y dydd. Bydd y gwaith o drydaneiddio llinellau Aberdâr, Treherbert a Merthyr Tudful yn ei gwneud yn ofynnol i geblau redeg i ben pob llinell. Bydd batri yn pweru trenau o dan rwystrau uwchben, gan osgoi gwaith mawr i strwythurau fel pontydd.

Bydd gwelliannau eraill sy'n defnyddio cyllid Metro yn cynnwys gwella gorsafoedd, signalau a chroesfannau rheilffordd ac adeiladu gorsaf newydd ar Ystad Trefforest. Bydd Canolfan Drafnidiaeth y Porth, sy'n rhan ganolog o gynllun adnewyddu'r dref, hefyd yn cael cyllid gan Fargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd a Llywodraeth Cymru.

Meddai'r Cynghorydd Andrew Morgan, Arweinydd Cyngor Rhondda Cynon Taf ac Aelod o'r Cabinet sy'n gyfrifol am y Priffyrdd a Thrafnidiaeth: “Mae darparu gwell gwasanaethau rheilffordd yn Rhondda Cynon Taf ac ar draws De Cymru yn hynod bwysig. Bydd y buddsoddiad o £734 miliwn ar gyfer adeiladu Metro De Cymru yn cael ei wario ledled y rhanbarth yn yr ychydig flynyddoedd nesaf.

“Bydd cymudwyr yn Rhondda Cynon Taf yn elwa o'r gwaith angenrheidiol o wella'r rheilffordd. Bydd trydaneiddio a gwelliannau i'r seilwaith yn arwain at wasanaethau cyflymach ac amlach. Mae newid yr wythnos yma'n bwysig gan fod y cwmni sy’n gyfrifol am gyflenwi’r Metro, Trafnidiaeth Cymru, bellach yn rheoli cynnal a chadw rheilffyrdd lleol o ddydd i ddydd. Mae'r broses gyfan bellach yn cael ei chynnal yng Nghymru.”
Wedi ei bostio ar Dydd Llun 8th Mehefin 2020

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.