MicrosoftTeams-image (2)

Mae gwirfoddolwyr ar draws Rhondda Cynon Taf wedi bod yn rhoi cymorth hanfodol i bobl yn eu cymunedau trwy gydol argyfwng y Coronafeirws.

O gynorthwyo gyda siopa ar gyfer y rhai sy'n gwarchod eu hunain, i gasglu presgripsiwn ar gyfer rhywun sy'n hunan-ynysu, mae gwirfoddolwyr wedi bod wrth galon eu cymunedau yn ystod yr amseroedd yma.

Mae un grŵp gwirfoddol o'r fath, Grŵp Covid Rhydfelen a Threfforest, wedi bod yn rhoi cymorth i bobl leol o bob oed. Mae'r grŵp yn bartneriaeth rhwng nifer o sefydliadau lleol gan gynnwys Grŵp Cymunedol Rhydfelen, Plant y Cymoedd, Hope Church, Aelodau Etholedig lleol a'r gwirfoddolwyr wedi'u gwirio gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.

Mae'r grŵp wedi creu pecynnau gweithgareddau ar gyfer pobl ifainc a phobl hŷn, gydag ystod o bosau a danteithion. Mae hefyd yn dosbarthu cyflenwadau hanfodol ac yn helpu i frwydro yn erbyn unigrwydd.

Mae aelodau'r grŵp hefyd wedi bod yn casglu rhoddion yn eu cymuned i helpu i gefnogi Banc Bwyd Pontypridd, sydd wedi gweld cynnydd o 300% yn y galw am ei wasanaethau.

Gyda chefnogaeth hael y gymuned leol, mae Grŵp Covid Rhydfelen a Threfforest wedi casglu dros dunnell o roddion ar gyfer Banc Bwyd Pontypridd. Mae'r rhain yn cynnwys cyflenwadau bwyd hanfodol a phethau ymolchi ar gyfer teuluoedd ac unigolion sydd wedi cael trafferth o ganlyniad i golli incwm ers dechrau argyfwng y Coronafeirws.

Mae Grŵp Covid Rhydfelen a Threfforest hefyd wedi derbyn cefnogaeth sylweddol gan archfarchnadoedd a siopau lleol. Mae busnesau a siopwyr wedi rhoi eitemau hanfodol sydd wedi'u didoli gan y gwirfoddolwyr, sy’n barod i gefnogi pobl sydd angen cymorth gan Fanc Bwyd Pontypridd.

Meddai'r Cynghorydd Maureen Webber, Dirprwy Arweinydd Cyngor Rhondda Cynon Taf a'r Aelod Etholedig ar gyfer Canol Rhydfelen/Ilan: “Mae Grŵp Covid Rhydfelen a Threfforest wedi bod yn gweithio’n anhygoel o galed yn ystod argyfwng y Coronafeirws i gefnogi pobl yn ein cymuned.

“Mae Grŵp Covid Rhydfelen a Threfforest wedi bod yn achubiaeth i lawer o bobl, p'un a ydyn nhw'n cael eu gwarchod neu'n hunan-ynysu, trwy gasglu meddyginiaethau hanfodol, siopa bwyd neu bostio post. Maen nhw hefyd wedi bod cynnal ysbryd pobl drwy ddarparu pecynnau gweithgareddau ar gyfer pobl ifainc a phobl hŷn, er mwyn eu diddanu yn ystod y cyfnod cythryblus yma.

“Mae gwirfoddolwyr ar draws Rhondda Cynon Taf wedi bod yn gwneud gwaith gwych trwy gydol argyfwng y Coronafeirws i helpu i gefnogi’r rhai mewn angen. Hoffwn i ddiolch i bob un gwirfoddolwr a grŵp cymunedol am sut maen nhw wedi gweithio i roi cymorth i rai o’r bobl fwyaf bregus yn ein cymunedau.”

Trwy gydol argyfwng y Coronafeirws, mae Cyngor RhCT wedi bod yn gweithio gyda phartneriaid yn Interlink a grwpiau cymunedol a sefydliadau partner eraill i brosesu dros 1,100 o geisiadau gan wirfoddolwyr, gan gynnal gwiriadau gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd i sicrhau bod gwirfoddolwyr yn cwrdd â'r safon wedi'i ddisgwyl gan breswylwyr, a sicrhau bod pobl fregus yn cael eu cadw'n ddiogel. 

Er mwyn cefnogi gwirfoddolwyr a sefydliadau lleol ymhellach, mae Cyngor RhCT wedi newid cynlluniau y Gronfa Gweithgareddau Cymunedol bresennol, er mwyn rhoi cefnogaeth ariannol i sefydliadau lleol ac unigolion sy'n gwneud gwaith amhrisiadwy i helpu eraill yn ystod y cyfnod yma. Mae rhagor o wybodaeth am y cynllun yma.

Meddai Mandy o Fanc Bwyd Pontypridd: "Rydyn ni wedi cael cefnogaeth anhygoel gan Grŵp Covid Rhydfelen a Threfforest a'r gymuned leol. Rydyn ni'n hynod ddiolchgar i'r gymuned a'r busnesau am eu rhoddion hael, a fydd yn mynd yn uniongyrchol at y rhai sydd eu hangen fwyaf.

“Rydyn ni wedi gweld cynnydd o 300% yn y galw am Fanc Bwyd Pontypridd ers dechrau argyfwng cenedlaethol y Coronafeirws. Mae hyn, ynghyd â'r anhawster mewn cael gafael ar fwyd sylfaenol ar gyfer y cwpwrdd ar ddechrau'r argyfwng a'r lleihad mewn rhoddion o ganlyniad i reolau cadw pellter cymdeithasol, yn golygu bod gyda ni brinder cyflenwadau.

"Rhaid diolch yn fawr iawn i’r gymuned leol a Grŵp Covid Rhydfelen a Threfforest am eu rhoddion, a fydd yn helpu rhai o’r bobl fwyaf anghenus yn ystod y cyfnod yma.”

Mae Wythnos y Gwirfoddolwyr yn cael ei chynnal rhwng 1 a 7 Mehefin, ac mae'n ddathliad blynyddol o'r cyfraniad y mae miliynau o bobl yn ei wneud ledled y DU trwy wirfoddoli.

Os oes gyda chi ddiddordeb mewn cael gwybodaeth am wirfoddoli yn Rhondda Cynon Taf, neu sut y mae modd i chi helpu yn eich cymuned leol, ewch i: www.interlinkrct.org.uk

I gael rhagor o wybodaeth am y gefnogaeth mae Banc Bwyd Pontypridd yn ei chynnig, neu am sut i gyfrannu, ewch i: www.pontypridd.foodbank.org.uk

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 8th Mehefin 2020

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.