Mae Canolfannau Cydnerthedd Cymunedol yn cael eu sefydlu ar draws y Sir i gefnogi'r rhai sydd wedi cael eu cynghori gan y GIG i hunan-ynysu o ganlyniad i gyflyrau iechyd sy'n bodoli eisoes. 

Bydd saith canolfan yn cydlynu gweithgareddau gwirfoddol, ochr yn ochr â'r trydydd sector, i gefnogi rhwng 10,000 a 15,000 o bobl sy'n agored i niwed sydd angen hunan-ynysu am gyfnod o 12 wythnos o leiaf. Bydd y Canolfannau Cydnerthedd Cymunedol hefyd yn cefnogi'r rhai dros 70 oed, pobl sydd â chyflyrau iechyd sy'n bodoli eisoes, sy'n feichiog, neu'n arddangos symptomau o'r firws, a fydd hefyd yn hunan-ynysu am gyfnod o amser.

Bydd y canolfannau wedi'u lleoli yng Nglynrhedynog, y Porth, Garth Olwg, Llantrisant, Aberdâr ac Aberpennar. Bydd cyfleuster ychwanegol yn Llys Cadwyn yn agor unwaith y bydd yn barod ar Fawrth 30. 

Ddoe, cadarnhaodd Prif Weinidog Prydain a Phrif Weinidog Cymru fod y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (GIG) ar hyn o bryd yn ysgrifennu at y trigolion hynny sy’n dod o fewn categorïau iechyd risg uchel.

Mae'r llythyr cyngor yn cyfarwyddo'r unigolion hynny i, yn gyntaf, geisio cefnogaeth gan ffrindiau, teulu neu gymdogion ar gyfer tasgau gan gynnwys mynd i nôl bwyd a meddyginiaeth yn ystod y cyfnod o ynysu.

Rydyn ni'n cynghori trigolion sydd heb bobl sy'n gallu eu cefnogi fel hyn i gysylltu â'u Cyngor.

Cyn i breswylwyr yn y categorïau risg uchel dderbyn eu llythyrau, mae'r Cyngor wedi sefydlu rhif cyswllt pwrpasol a gwybodaeth ar y we. Yn yr amgylchiadau yma, mae modd i drigolion ffonio'r Cyngor ar 01443 425020 neu fynd i dudalen we bwrpasol y Cyngor lle  mae modd dod o hyd i e-ffurflen i ofyn am gymorth.

Bydd trigolion yn y categori risg uchel yn parhau i gael y gofal iechyd sydd ei angen arnyn nhw yn ystod y cyfnod yma. Mae meddygon teulu a'r garfan gofal ysbyty yn gwybod pwy sydd yn y categori risg uchel yma a byddan nhw mewn cysylltiad os oes angen unrhyw newidiadau i ofal unigolyn.

Dywedodd Y Cynghorydd Andrew Morgan, Arweinydd y Cyngor: “Ers i'r Cyngor lansio ei ymgyrch gyhoeddus i recriwtio gwirfoddolwyr, mae dros 350 o drigolion eisoes wedi cofrestru i gefnogi ymdrechion cydnerthedd cymunedol.

“Mae Prif Weinidog Prydain a Phrif Weinidog Cymru wedi nodi sut bydd Cynghorau'n arwain y gefnogaeth i'r trigolion hynny sydd angen ynysu dros gyfnod estynedig o leiaf 12 wythnos. Mewn ymateb i hyn, rydyn ni'n sefydlu saith canolfan cydnerthedd cymunedol i gydlynu ymateb gwirfoddolwyr a'r trydydd sector dan arweiniad y Cyngor.

“Yn ogystal, mae cyngor pwrpasol wedi'i gyhoeddi ar wefan y Cyngor ar gyfer y trigolion hynny sydd ddim yn gallu dibynnu ar gymdogion, teulu neu ffrindiau yn ystod cyfnodau o hunan-ynysu.” 

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 23rd Mawrth 2020

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.