Andrew Morgan image 2

Heddiw (mis Mawrth 18) mae Arweinydd y Cyngor wedi diweddaru Aelodau o'r Cyngor ar y camau sy'n cael eu cymryd gan yr Awdurdod wrth wneud trefniadau ar gyfer blaenoriaethu darparu gwasanaethau mewn meysydd allweddol gan amlinellu'r effaith sylweddol mae modd i'r Cornofeirws ei chael ar y Fwrdeistref Sirol.

Dywedodd y Cynghorydd Andrew Morgan, Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf: “Mae cynllunio ar gyfer darparu gwasanaethau mewn ymateb i argyfwng iechyd cenedlaethol y Cornoafirws yn sefyllfa sy'n datblygu o dydd i ddydd ac yn golygu bod rhaid i ni ymateb i gyngor iechyd cyhoeddus sy'n cael ei ddarparu gan Lywodraethau Cymru a'r Deyrnas Unedig.

“Mae’r sefyllfa’n parhau i newid yn ddyddiol ac wrth i effeithiau'r Coronafeirws gynyddu, mae'n fwyfwy tebygol y bydd angen addasu rhagor o wasanaethau a'r modd rydyn ni'n gweithredu fel Cyngor. Mewn amgylchiadau o'r fath bydd angen rhoi blaenoriaeth i wasanaethau rheng flaen allweddol a sicrhau fod y gwasanaethau ar gael i'r bobl a'r plant sy mwyaf agored i niwed.

“Mae'r Cyngor eisoes yn gwneud nifer o newidiadau i'r modd y mae gwasanaethau'n gweithredu mewn amrywiaeth o feysydd a, lle bo hynny'n briodol, mae'n cefnogi staff i weithio o bell a chynnal swyddogaethau busnes craidd am gyhyd ag y bo modd.

“Dros y ddau ddiwrnod diwethaf rydyn ni wedi cyhoeddi ein bod ni'n cau theatrau ac atyniadau i ymwelwyr, ac erbyn hyn mae modd i ni gyhoeddi mai dim ond chwech o'n llyfrgelloedd fydd yn parhau i aros ar agor - yng Nglynrhedynog, y Porth, Garth Olwg, Llantrisant, Aberdâr ac Aberpennar. Mae'n debygol y bydd rhaid i ni stopio neu ohirio rhagor o wasanaethau dros y dyddiau a'r wythnosau nesaf, naill ai mewn ymateb newidiadau i gyngor iechyd neu er mwyn dargyfeirio adnoddau ein staff i feysydd allweddol y Cyngor, fel gofal cymdeithasol.

“Rydyn ni'n cydnabod y bydd cyhoeddiad heddiw gan Lywodraeth Cymru fydd yn cadarnhau y bydd addysg statudol ym mhob ysgol yn Nghymru yn dod i ben erbyn dydd Gwener yn cael effaith ar deuluoedd ledled y Fwrdeistref Sirol, yn enwedig o ran y sefyllfa gofal plant. Rydyn ni wedi ymrwymo i sicrhau y bydd pob plentyn cymwys yn parhau i dderbyn prydau ysgol am ddim.  Bydd gwybodaeth bellach yn cael ei rhyddhau am y ddarpariaeth i weithwyr allweddol cyn gynted â phosibl.

“Lle bo modd, byddwn ni'n ceisio gostwng lefel y ddarpariaeth yn hytrach na chael gwared ar y gwasanaeth yn llwyr, ond yn seiliedig ar yr effaith anochel y bydd y coronafirws yn ei chael ar weithlu'r Cyngor, o ran y rhai sy'n amlygu symptomau ac yn gorfod hunan-ynysu, rhaid i'r modd rydyn ni'n darparu gwasanaethau newid yn barhaus er mwyn ymateb i sefyllfa sy'n newid o ddydd i ddydd.

“Gall hyn gynnwys defnyddio adeiladau’r Cyngor fel llyfrgelloedd ac ysgolion yn ganolfannau ar gyfer cydlynu ymatebion brys, a gallai’r effaith ehangach hefyd amrywio o leihau amlder casgliadau sbwriel, hyd at argaeledd gwasanaethau fel Pryd-ar-glud. Mae'r gyfres o wasanaethau sy wedi'u amlygu yn y cyfarfod heddiw yn cynnig darlun llwm o'r effaith bosibl y gall Coronafeirws ei chael o safbwynt gwasanaethau'r Cyngor. Fodd bynnag, drwy ddilyn cynlluniau cymorth parhaol i fusnesau a chyngor iechyd cyhoeddus, byddwn ni mewn sefyllfa gref i gynnal gwasanaethau hanfodol er lles ehangach ein preswylwyr yn ystod yr argyfwng iechyd cenedlaethol yma sy'n parhau i esblygu.

“Yn y cyfnod digyffelyb yma, bydd iechyd a lles preswylwyr a gweithwyr y Cyngor yn parhau i fod yn flaenoriaeth allweddol i'r Cyngor.

“Pe bai’r angen yn codi, bydd unrhyw benderfyniadau y mae’n rhaid eu gwneud yn seiliedig ar y canllawiau diweddaraf sy'n cael eu cyhoeddi naill ai gan Lywodraeth Cymru neu'r DU neu gan sefydliad Iechyd Cyhoeddus Cymru, ac yn y sefyllfaoedd yma efallai bydd rhaid i'r Cyngor ymateb ar frys. Mae'r penderfyniad brys rwy wedi ei gyhoeddi heddiw yn ceisio paratoi ar gyfer pob digwyddiad gan gynnwys y modd y mae penderfyniadau'n cael eu cymryd yn ystod y sefyllfa argyfyngus yma dros yr wythnosau a'r misoedd nesaf.

“Rwy’n annog preswylwyr ledled y Fwrdeistref Sirol i ddilyn cyngor Iechyd Cyhoeddus Cymru ac am yr wybodaeth ddiweddaraf ewch i'n tudalen we bwrpasol, sef www.rctcbc.gov.uk/iechydcyhoeddusrhct.” 

Mae modd gweld copi o'r penderfyniad brys sy wedi ei wneud gan Arweinydd y Cyngor heddiw yma.

Tua dechrau'r wythnos hon, cafodd y Cynghorwyr eu hysbysu mai dim ond cyfarfodydd lle mae materion brys i'w trafod fydd yn cael eu cynnal yn y siambr am y tro.

Mae'r Coronafirws wedi effeithio ar wasanaethau'r Cyngor. Dyma rai o'r gwasanaethau sy wedi'u heffeithio:

  • Theatrau - Mae'r Theatr y Parc a'r Dâr a Theatr y Colisëwm bellach wedi'u cau i'r cyhoedd ac mae aelodau o staff wrthi'n cael eu hadleoli i wasanaethau eraill sydd o flaenoriaeth i'r Cyngor.
  • Achlysuron - Mae holl achlysuron y Cyngor oedd wedi'u trefnu tan ddiwedd mis Mehefin 2020 wedi'u canslo - bydd y Cyngor yn cysylltu â'r rheiny sy wedi prynu tocynnau ar gyfer Ŵy-a-Sbri ac Her Tri Chopa Cymru er mwyn prosesu ad-daliadau.
  • Canolfan Oriau Dydd y Gilfach Goch - Bydd y cyfleuster yma'n cam am 6pm heddiw (Mercher)
  • Parc Gwledig Cwm Dâr - Mae'r Ganolfan Ymwelwyr a'r Gwasanaethau'r Ceidwaid ar gau i'r cyhoedd o 6pm heddiw (Mercher).  Mae'r Parc, yn cynnwys y caffi a'r toiledau ar agor o hyd, ond fydd aelodau o staff y Cyngor ddim yn gweithio yno
  • Taith Pyllau Glo Cymru ym Mharc Treftadaeth Cwm Rhondda - Mae'r atyniad yma ar gau i ymwelwyr o 6pm heddiw, er mwyn caniatáu i staff gael eu hadleoli i wasanaethau sy'n flaenoriaeth i'r Cyngor.
  • Llyfrgelloedd - Dim ond llyfrgelloedd Glynrhedynog, Y Porth, Garth Olwg, Llantrisant, Aberdâr ac Aberpennar sy'n parhau i fod ar agor a bydd pob llyfrgell arall ar gau i'r cyhoeddi o 6pm heddiw.  Mae'r Cyngor hefyd yn bwriadu agor Llyfrgell Pontypridd unwaith y bydd y gwaith o symud i Lys Cadwyn wedi'i gwblhau.
  • Ysgolion - Yn dilyn cyhoeddiad Llywodraeth Cymru, bydd pob ysgol ledled Cymru yn cau ar gyfer addysg statudol erbyn dydd Gwener 20 Mawrth.  Bydd gwybodaeth bellach ar ddarpariaeth gweithwyr allweddol yn cael ei rhyddhau cyn gynted â phosibl.
Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 20th Mawrth 2020

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.