Wrth ymateb i'r cyfarwyddiadau diweddaraf o ran iechyd y cyhoedd, bydd y Cyngor yn cwtogi ar ddarpariaeth ei wasanaethau mewn nifer o feysydd, a hynny er mwyn blaenoriaethu adnoddau ar gyfer gwasanaethau hanfodol.

Mae'r Cyngor wedi cyhoeddi bod nifer o wasanaethau a chyfleusterau wedi cau'r bore 'ma, yn dilyn y cyhoeddiadau gan y Prif Weinidog a Phrif Weinidog Cymru neithiwr (nos Lun, 23 Mawrth).

Yn unol â'r cyfarwyddiadau diweddaraf, mae'r newidiadau i'r gwasanaethau canlynol wedi dod i rym ar unwaith y bore 'ma (fore Mawrth, 24 Mawrth):

  • Bydd pob swyddfa sydd ar agor i'r cyhoedd yn cau, gan gynnwys Pencadlys Dinesig y Cyngor yn Nghwm Clydach. Mae'r staff yno bellach yn gweithio o'u cartrefi;
  • Bydd Canolfannau Ailgylchu yn y Gymuned Tŷ Glantaf, Tŷ Amgen a Dinas yn cau;
  • Bydd y 6 chyfleuster cyhoeddus a oedd ar agor bellach ar gau i'r cyhoedd. Cafodd toiledau Duke Street yn Aberdâr eu cau yn gynharach yn yr wythnos yn sgil fandaliaeth;
  • Bydd adran Priffyrdd y Cyngor yn cynnal gwaith atgyweirio brys yn unig.

Yn y cyfamser, bydd y gwasanaethau canlynol yn parhau i weithredu yn ôl yr arfer hyd nes y byddwn yn rhoi gwybod fel arall:

  • Bydd parciau ledled y Sir yn parhau i fod ar agor i drigolion eu defnyddio yn rhan o'u trefn ymarfer corff ddyddiol, os ydyn nhw'n dymuno gwneud hynny. Bydd canllawiau cadw pellter cymdeithasol yn dal i fod yn berthnasol er budd diogelwch y cyhoedd. Fodd bynnag, bydd yr holl fannau chwarae sy'n eiddo i'r Cyngor yn parhau i fod ar gau a ddylai trigolion ddim mynd iddyn nhw;
  • Dydy casgliadau sbwriel ac ailgylchu ddim wedi'u heffeithio am y tro. Fodd bynnag, wrth i adnoddau staffio leihau, byddwn ni'n adolygu'r penderfyniad yma bob wythnos. (Mae casgliadau gwastraff o'r ardd a dodrefn neu offer o'r cartref eisoes wedi dod i ben);
  • Bydd trefniadau gofal plant brys yn parhau ar gyfer gweithwyr hanfodol dynodedig;
  • Mae'r trefniadau presennol ar gyfer darparu prydau bwyd i'r rhai sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim yn parhau. Byddwn ni'n rhoi gwybod i rieni am drefniadau yn y dyfodol yn y dyddiau nesaf.

Meddai Arweinydd y Cyngor, y Cynghorydd Andrew MorganRoedd cyhoeddiadau neithiwr heb eu hail a dyw'r wlad yma ddim wedi profi'r fath mesurau ers yr Ail Ryfel Byd. Maen nhw'n pwysleisio pa mor ddifrifol y mae'r argyfwng iechyd cenedlaethol yma sy'n effeithio ar bob un ohonon ni.

“Rydyn ni'n parhau i ymateb i’r cyngor a’r canllawiau diweddaraf wrth i’r sefyllfa barhau i waethygu bob dydd. Dyma annog ein holl drigolion felly i lynu at y cyfarwyddiadau a gafodd eu cyhoeddi neithiwr gan Lywodraeth San Steffan a Llywodraeth Cymru a'u cymryd o ddifrif. 

“Nid Gŵyl Banc genedlaethol i'r cyhoedd mo hon, ond yn hytrach, argyfwng heb ei ail, sy’n gofyn am fesurau heb eu hail, a hynny i sicrhau ein bod ni, ein teuluoedd a'n ffrindiau yn aros yn ddiogel.

“O dan yr amgylchiadau anghyffredin yma, bydd y Cyngor bellach yn canolbwyntio ar ddarparu gwasanaethau rheng-flaen hanfodol yn unig, gan ailgyfeirio'i staff o feysydd gwaith eraill er mwyn iddyn nhw gefnogi gwasanaethau hanfodol. Mae'n anochel mai'r brif flaenoriaeth fydd gofal cymdeithasol.

“Byddwn ni'n parhau i ymateb yn unol ag unrhyw ddatblygiadau pellach i gyfarwyddiadau San Steffan a Llywodraeth Cymru.”

Yn ystod yr wythnosau nesaf, bydd angen i'r Cyngor adolygu sut mae'i wasanaethau yn gweithredu mewn ymateb i effaith y Coronafeirws. Felly, dyma annog trigolion i gadw llygad ar gyfryngau cymdeithasol y Cyngor neu ymweld â'r tudalennau gwe pwrpasol i gael yr wybodaeth ddiweddaraf.

Wedi ei bostio ar Dydd Mawrth 24th Mawrth 2020