Bydd trefniadau gofal plant brys newydd ar gyfer gweithwyr hanfodol yn dod i rym o ddydd Llun, 30 Mawrth - ac mae rhaid i drigolion a gweithwyr RhCT ailymgeisio erbyn dydd Gwener er mwyn manteisio arno.

Mae pob ysgol yn Rhondda Cynon Taf ar gau o hyd ar gyfer addysg statudol, mewn ymateb i'r Coronafeirws, ac ers 23 Mawrth mae'r Cyngor wedi cynnig gofal plant brys fel y 'dewis olaf' i 'weithwyr hanfodol' (yn unol â diffiniad Llywodraeth San Steffan). Mae'r trefniant yma wedi bod yn gweithredu ym mhob ysgol ar gyfer plant 3-14 oed, yn ystod oriau ysgol craidd.

Fodd bynnag, o ddydd Llun 30 Mawrth, bydd y ddarpariaeth yma ar gyfer pobl ifanc 3-14 oed yn cael ei chynnal mewn un ar ddeg canolfan argyfwng yn unig ar gyfer gweithwyr hanfodol – rhwng 8am a 6pm, dydd Llun i ddydd Gwener. Bydd darpariaeth yn ystod oriau ysgol craidd ar gael i ddisgyblion sy'n agored i niwed.

Bydd y canolfannau yn Ysgol Gymunedol Aberdâr, Ysgol Gynradd Heol-y-Celyn (Rhydfelen), Ysgol Gymuned Glynrhedynog, Ysgol Gymuned Tonyrefail, Ysgol Nantgwyn (Tonypandy), Ysgol Llanhari ac Ysgol Gyfun Aberpennar.  Yn ogystal â 7 o ysgolion prif ffrwd, bydd gofal plant brys hefyd yn cael ei gynnig ar gyfer disgyblion hyd at 19 oed mewn pedair ysgol arbennig gan gynnwys Ysgol Hen Felin, Ysgol Tŷ Coch, Ysgol Park Lane ac Ysgol Maesgwyn.

Er mwyn manteisio ar y cynnig yma, RHAID i rieni ailymgeisio erbyn canol dydd ar ddydd Gwener 27 MawrthMae modd i chi ailymgeisio nawr ar y ddolen yma.

Bydd rhieni/cynhalwyr sy'n weithwyr hanfodol cymwys yn gyfrifol am ollwng a chasglu eu plant o'r lleoliad argyfwng o'u dewis. Bydd trefniadau cludiant rhwng y cartref a'r ysgol ond ar gael i ddisgyblion sy'n mynychu ysgolion arbennig ac mewn amgylchiadau eithriado Gweler manylion llawn yn y ddolen uchod.

Meddai'r Cynghorydd Joy Rosser, Aelod o Gabinet Rhondda Cynon Taf ar faterion Addysg a Gwasanaethau Cynhwysiant: "Bydd cynnig gofal plant brys y Cyngor yn newid o ddydd Llun nesaf, 30 Mawrth - a bydd yn gweithredu mewn un ar ddeg safle ar draws y Fwrdeistref Sirol. Mae'r ddarpariaeth yma ar gael i weithwyr hanfodol, sy'n cael eu diffinio yn 'hanfodol' gan Lywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru, a dylid ei hystyried yn ddewis olaf gan rieni a chynhalwyr.

"Mae'n hanfodol i rieni neu gynhalwyr sydd am fanteisio ar y ddarpariaeth frys yma ailymgeisio amdani erbyn canol dydd ar ddydd Gwener 27 Mawrth – ac mae'r broses ymgeisio bellach wedi agor ar wefan y Cyngor." 

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 25th Mawrth 2020

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.