Skip to main content

Cyngor yn gweithio i ddarparu gofal plant mewn ysgolion i rieni a chynhalwyr sy'n gweithio i'r "gwasanaethau hanfodol"

Mae'r Cyngor yn gweithio i wneud defnydd o ysgolion i ddarparu gofal plant o 23 Mawrth ymlaen i rieni a chynhalwyr sy'n gweithio o fewn "gwasanaethau hanfodol".

Mae angen i'r ysgolion aros ar agor er mwyn gallu darparu gofal plant effeithiol i gefnogi ein gweithwyr allweddol a'n plant sy'n agored i niwed yn ystod yr amseroedd heriol yma.

Bydd y Cyngor yn cyhoeddi cyngor a chanllawiau penodol i rieni a chynhalwyr allu gwneud cais am ofal plant. Bydd hyn yn cael ei ddarparu i blant rhwng 0 a 3 oed drwy'r darparwyr presennol, ac i ddisgyblion rhwng 3 a 14 oed mewn ysgolion.

Daw hyn yn dilyn penderfyniad Llywodraeth Cymru i atal darpariaeth addysg statudol o ddydd Gwener 20 Mawrth ymlaen.

Bydd y ddarpariaeth gofal plant brys yma ar gael i'r disgyblion sy'n agored i niwed, i weithwyr Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf sy'n bodloni'r meini prawf ac i drigolion RhCT sydd wedi'u cyflogi gan un o'r gwasanaethau hanfodol yma: https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-maintaining-educational-provision/guidance-for-schools-colleges-and-local-authorities-on-maintaining-educational-provision

Mae'r Cyngor yn gweithio ar frys i greu opsiynau i ddarparu'r cyfleuster yma ar hyd holl safleoedd yr ysgolion ar gyfer yr wythnos fydd yn dechrau ar 23 Mawrth 2020, gyda'r trefniadau cludiant i'r ysgol yn rhedeg yn ôl yr arfer. Ar gyfer yr wythnos sy'n dechrau ar 30 Mawrth 2020, y gobaith yw cynnal y ddarpariaeth gofal plant mewn chwe phrif leoliad ar hyd y Fwrdeistref Sirol. Rydyn ni'n gobeithio eu sicrhau ar gyfer yr wythnos honno. Bydd rhagor o wybodaeth ar gael yn ystod yr wythnos nesaf.

Bydd cynnal darpariaeth prydau ysgol am ddim i blant sy'n gymwys yn ystod yr amgylchiadau annisgwyl yma'n flaenoriaeth. Bydd modd i blant rheini/cynhalwyr sy'n gymwys am bryd ysgol am ddim gasglu bocs bwyd o'u hysgol gynradd leol. Mae modd dod i gasglu'r pecyn yma rhwng 11am a 12pm bob dydd. Bydd pob pecyn yn cynnwys bocs bwyd ar gyfer y diwrnod hwnnw a brecwast ar gyfer y bore canlynol.

Meddai'r Cynghorydd Joy Rosser, Aelod o'r Cabinet ar faterion Addysg a Gwasanaethau Cynhwysiant: "O ddydd Llun ymlaen, bydd ysgolion yn cael eu defnyddio i ddarparu gofal plant i rieni a chynhalwyr sydd wedi'u cyflogi gan wasanaethau rheng flaen hanfodol, yn unol â diffiniadau Llywodraeth San Steffan a Llywodraeth Cymru. Bydd darpariaeth ar gael i blant sy'n agored i niwed a bydd modd i blant sy'n gymwys am brydau ysgol am ddim gael pryd o fwyd am ddim o'u hysgol leol. 

"Dyma sefyllfa sy'n newid yn gyflym ac yn newid o ddydd i ddydd, ac rydyn ni felly'n gofyn yn gwrtais i rieni a chynhalwyr i fod yn amyneddgar yn ystod y cyfnod yma er mwyn i ni allu datblygu'r cynlluniau yma ac addasu gwasanaethau i allu ymateb i'r cyngor iechyd cyhoeddus diweddaraf.

"Bydd y Cyngor yn parhau i weithredu er budd iechyd y cyhoedd a staff, ac yn parhau i weithredu'n unol â'r canllawiau diweddaraf gan Lywodraeth San Steffan, Llywodraeth Cymru ac Iechyd Cyhoeddus Cymru."

Bydd angen i rieni a chynhalwyr sydd o’r farn eu bod yn rhan o un o'r categorïau yma gofrestru ar-lein. Bydd y broses yn cael ei gweithredu o fewn y 24 awr nesaf. 

Bydd y newyddion diweddaraf yn cael ei rannu drwy dudalennau Coronafirws arbennig y Cyngor.

Wedi ei bostio ar 20/03/20