Corona-Advice-2-WELSH

Mae'r Cyngor yn ail-lansio ymgyrch Cofiwch eich Cymdogion eto er mwyn cynnig cyngor ac anogaeth fydd yn helpu preswylwyr i edrych ar ôl ei gilydd yn ystod argyfwng iechyd y Coronafirws.

Cafodd ymgyrch Cofiwch eich Cymdogion ei lansio yn 2018 yn fenter i annog preswylwyr i helpu eraill yn ystod cyfnodau o dywydd garw yn ystod y gaeaf. Ei nod oedd sicrhau bod yr henoed a phobl sy'n agored i niwed yn derbyn cymorth gan aelodau'r gymuned, yn ystod adegau pan fydd gwasanaethau'n cael eu cyfyngu ac mae pobl ar eu pen eu hunain gartref.

Mae materion tebyg wedi codi yn sgil argyfwng y Coronafirws - ar raddfa lawer yn fwy ac mae'n debyg dros gyfnod llawer yn hirach. Mae'n rhoi ystyriaeth ychwanegol i'r ffaith fod yn rhaid i bobl a theuluoedd sy'n hunan-ynysu wrthod ymwelwyr, er mwyn atal y firws rhag lledaenu.

Mae'r Cyngor (dydd Iau, Mawrth 26) yn ail-lansio ymgyrch Cofiwch eich Cymdogion gyda neges glir y dylen ni 'helpu'n gilydd yn ystod yr argyfwng iechyd yma'. Bydd yr ymgyrch yn cyflwyno'r negeseuon canlynol:

  • Cyngor i'r henoed a'r rhai sy'n agored i niwed - cadw mewn cysylltiad ag eraill, cadw'n heini a sicrhau bod cymorth diogel yn cael ei dderbyn, gan gynnwys osgoi sgamiau. Byddwn ni'n cyfeirio preswylwyr at gyngor pwysig gan Age Cymru.
  • Help i hunan-ynysu - annog ffrindiau, teulu a chymdogion i gadw mewn cysylltiad a gwneud tasgau dyddiol ar eu rhan, gan hyrwyddo cyfrifoldebau fel osgoi cyswllt wyneb wrth wyneb.
  • Mynnu'r newyddion diweddaraf - hyrwyddo sefydliadau newyddion pwysig a dibynadwy er mwyn derbyn yr wybodaeth gywir, fel y Cyngor ac Iechyd Cyhoeddus Cymru, a chyfeirio unigolion at gyngor pwrpasol er mwyn gofalu am eu hiechyd meddwl.
  • Golchi dwylo - hyrwyddo arfer da bob dydd mewn perthynas ag atal y firws rhag lledaenu, gan gynnwys golchi'ch dwylo'n drylwyr ac yn rheolaidd, yn ogsytal ag osgoi cyffwrdd eich wyneb â'ch dwylo.
  • Apêl y Cyngor am gymorth - yn ystod yr argyfwng iechyd yma, mae'r Cyngor wedi apelio ar gyn weithwyr gofal cymdeithasol i ystyried dychwelyd i'r gwaith, yn ogystal â gofyn am gymorth gan wirfoddolwyr ar gyfer ein Carfan Cydnerthedd yn y Gymuned.

Cyn bo hir bydd tudalen we bwrpasol ar gael ar wefan y Cyngor - www.rctcbc.gov.uk/CofioCymdogion gyda gwybodaeth berthnasol am y themâu uchod. Bydd y Cyngor hefyd yn defnyddio ei gyfryngau cymdeithasol (@CyngorRhCT ar Twitter, 'Cyngor Cyngor Rhondda Cynon Taf' ar Facebook) i hyrwyddo'r ymgyrch.

Meddai'r Cynghorydd Andrew Morgan, Arweinydd Cyngor Rhondda Cynon Taf: “Mae'r Cyngor yn gwneud popeth o fewn ei allu i helpu pobl, yn enwedig y rhai sydd fwyaf agored i niwed yn ein cymunedau, yn ystod yr argyfwng digynsail yma - gan ymestyn ei adnoddau er mwyn cyrraedd y rhai sydd mewn angen.

“Agwedd bwysig arall o'r ymateb yw hyrwyddo’r ffyrdd y mae modd i unigolion ddarparu cymorth pwysig yn ddiogel i ffrindiau, aelodau o'r teulu a phobl yn eu cymuned sydd â'r modd i fod yn agored i niwed a does ganddyn nhw ddim unrhyw berthnasau neu ffrindiau sydd ar gael i gynnig help iddyn nhw.

“Mae'r Cyngor wedi ail-lansio ymgyrch Cofiwch eich Cymdogion, a lansiwyd yn wreiddiol i annog pobl i helpu ei gilydd yn ystod cyfnodau o dywydd garw yn ystod y gaeaf. Mae argyfwng presennol y Coronafirws wedi cyflwyno'r un problemau o ran ynysu, ond mae'n bosibl bydd hyn yn parhau dros gyfnod llawer hirach a thra bod pobl yn parhau i fod yn sâl, bydd adnoddau'n cael eu hymestyn i'r eithaf. 

"Rydyn ni felly'n gofyn i drigolion lleol ystyried prif gyngor yr ymgyrch, ac ystyried sut y mae modd iddyn nhw wneud y pethau bychain er mwyn helpu rhywun sy'n agored i niwed neu mewn angen, er mwyn i ni weithio ar y cyd a gwneud gwahaniaeth mawr i fywydau ein gilydd dros yr wythnosau nesaf."

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 30th Mawrth 2020

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.