Yn dilyn y mân addasiadau i'r rheoliadau Aros Gartref a wnaed gan Lywodraeth Cymru, mae Arweinydd y Cyngor wedi cyhoeddi'r newyddion diweddaraf ynglŷn ag ailagor Canolfannau Ailgylchu yn y Gymuned a Llyfrgelloedd y Cyngor.

Meddai'r Cynghorydd Andrew Morgan, Arweinydd Cyngor Rhondda Cynon Taf: “Er bod y coronafeirws yn dal i fod yn fygythiad real iawn yn ein cymunedau, mae cyhoeddiad Llywodraeth Cymru ddydd Gwener diwethaf wedi galluogi Awdurdodau Lleol i fynd ati i ddechrau cynllunio ar gyfer ailgychwyn rhai gwasanaethau allweddol.

“Ddoe, cyhoeddodd y Cyngor ei fod e mewn trafodaethau ag Awdurdodau Lleol eraill Cymru i ddod o hyd i ddull cyffredin o ailagor Canolfannau Ailgylchu yn y Gymuned mewn ffordd a all ddiogelu ein staff a’r cyhoedd, gan sicrhau hefyd bod yr adnoddau angenrheidiol ar gael i ateb y galw disgwyliedig.

“Yn dilyn y trafodaethau yma, rydw i bellach yn gallu cadarnhau y bydd Canolfannau Ailgylchu yn y Gymuned RhCT yn ailagor ddydd Gwener 22 Mai. Bydd disgwyl i drigolion sy'n defnyddio'r cyfleusterau ddilyn nifer o gyfyngiadau a chanllawiau cadw pellter.

“Dim ond hyn a hyn o geir fydd yn cael dod i mewn ar unrhyw un adeg a bydd rhaid ufuddhau i'r rheolau cadw pellter o 2 fetr ar bob adeg. Chaiff trigolion ddim dod allan o'u ceir hyd nes eu bod wedi parcio wrth bob cynhwysydd. Bydd Cyfarpar Diogelu Personol yn cael eu darparu ar gyfer y staff sy'n gweithio ar y safleoedd.

“Er mwyn sicrhau bydd modd i gynifer o drigolion ag sy'n bosibl ddefnyddio'r cyfleusterau ar ôl iddyn nhw fod ar gau, bydd ein Canolfannau Ailgylchu ar agor i'r cyhoedd rhwng 9am a 7pm. Bydd staff y Cyngor yn gweithio y tu hwnt i'r oriau yma i sicrhau bod ein safleoedd yn ddiogel ac yn barod i'w defnyddio gan y trigolion.

“Er mwyn ymateb i’r galw mawr anochel am y gwasanaeth yma, bydd dau safle dros dro hefyd yn cael eu sefydlu am 10 diwrnod er mwyn lleddfu rhywfaint o’r straen ar y cyfleusterau presennol. Bydd y rhain dim ond yn derbyn eitemau penodol. Bydd rhagor o fanylion yn cael eu cyhoeddi yn agosach at yr amser. 

“Bydd capasiti ychwanegol hefyd yn cael ei greu trwy gynyddu nifer y lorïau sy’n mynd â'r deunydd o'r safleoedd. Bydd y cynwysyddion yn cael eu gwacáu ddwywaith mor aml fel y bydd modd i gynifer o drigolion ag sy'n bosibl ddefnyddio'r gwasanaeth.

“Pan fydd y Canolfannau Ailgylchu yn ailagor, hoffwn i ofyn i drigolion ymddwyn mewn ffordd gyfrifol ac osgoi brysio i ddefnyddio'r cyfleusterau er mwyn sicrhau y bydd modd i ni gadw at y rheolau cadw pellter a rhoi amser i'r Canolfannau yma ddechrau gweithredu yn ôl yr arfer. Mae'n debygol y bydd cryn oedi oherwydd y galw sylweddol a'r rheolau llym wrth gyrraedd a gadael ond bydd y sefyllfa yn waeth os na fydd trigolion yn dilyn y drefn yma.

“Yn unol â’r canllawiau ar gyfer Awdurdodau Cymru, sydd bellach yn caniatáu inni drafod sut mae modd inni ailagor ein llyfrgelloedd, mae swyddogion yn datblygu cynlluniau a fydd yn galluogi'r cyhoedd i'w defnyddio unwaith eto. Serch hynny, o ystyried y sefyllfa bresennol gyda Covid-19 yn RhCT, fy marn i yw na ddylai ein llyfrgelloedd agor yn ystod y tair wythnos nesaf sef y cyfnod adolygu cyfredol. 

“Rydyn ni'n cydnabod bod rhyngweithio cymdeithasol yn agwedd bwysig ar ein llyfrgelloedd ac rydyn ni'n effro i effaith hynny ar les ynghyd â'r cyfleoedd maen nhw'n eu darparu ar gyfer defnyddio adnoddau digidol. Serch hynny, rydw i o'r farn y byddai ailagor y cyfleusterau yma yn ystod y sefyllfa sydd ohoni yn niweidiol i ddiogelwch trigolion a staff y Cyngor. Bydd y sefyllfa yn cael ei hadolygu mewn tair wythnos ac ar ôl i mi dderbyn cyngor pellach. Bydd penderfyniad yn cael ei wneud yn unol â'r amgylchiadau bryd hynny.

“Fy mlaenoriaeth fel Arweinydd y Cyngor yw lles a diogelwch ein trigolion a staff mewn unrhyw benderfyniadau sy'n cael eu gwneud.”

Wedi ei bostio ar Dydd Mawrth 12th Mai 2020