highways delegated decisions - Copy

Mae buddsoddiad sylweddol y Cyngor yn y priffyrdd a thrafnidiaeth yn parhau wrth iddo gytuno ar Raglen Gyfalaf gwerth £25.05 miliwn ar gyfer 2020/21. Bydd cyflawni'r rhaglen yn amodol ar ddatblygiadau argyfwng y Coronafeirws.

Ym mis Mawrth 2020, cytunodd y Cyngor llawn ar fuddsoddiad pellach o dair blynedd ar gyfer y priffyrdd a thrafnidiaeth (2020/21 i 2022/23). Y bwriad oedd cyflwyno manylion Rhaglen Gyfalaf 2020/21 ar gyfer ystyriaeth y Cyngor erbyn diwedd mis Mawrth 2020, ond mae pob cyfarfod cyhoeddus wedi'i ohirio o ganlyniad i argyfwng y coronafeirws.

Cafodd adroddiad gan swyddog nodi ymrwymiadau ariannu cyfalaf y priffyrdd ar gyfer 2020/21 ei gytuno drwy benderfyniad dirprwyedig, ac mae'r cyllid o £25.02 miliwn sydd wedi'i gadarnhau yn gwneud cyfanswm y buddsoddiad i'r priffyrdd ers 2015/16 yn £148 miliwn.

Mae'r adroddiad yn nodi'r amcanion ar gyfer y flwyddyn sydd i ddod, ond hefyd yn datgan bydd y coronafeirws yn effeithio ar allu’r Cyngor i gynnal prosiectau'r priffyrdd a thrafnidiaeth. Mae'r holl waith adeiladu yn parhau i ddilyn canllawiau cadw pellter cymdeithasol Llywodraeth San Steffan, ac mae hynny'n cael ei adolygu'n gyson.

Mae'r adroddiad hefyd yn amlygu effeithiau'r llifogydd adeg Storm Dennis ym mis Chwefror 2020, a achosodd ddifrod sylweddol i nifer o bontydd, ffyrdd, cwlferau, welydd cynnal a llethrau. Mae'r Cyngor wedi ymrwymo i archwilio ailosod a diweddaru'r seilwaith ac i ddod o hyd i gyllid allanol i gyflwyno'r prosiectau yma.

Mae £25.02 miliwn y Rhaglen Gyfalaf wedi'i rannu'n ddau - £15.25 miliwn ar gyfer Gwasanaethau Technegol y Priffyrdd (i ddiogelu dibynadwyedd hir-dymor rhwydwaith y priffyrdd) a £9.76 miliwn ar gyfer Prosiectau Strategol (ehangu'r rhwydwaith).

Mae'r rhaglen yn cynnwys buddsoddiad sylweddol ar gyfer cynlluniau seilwaith trafnidiaeth - gan gynnwys Ffordd Osgoi Llanharan (£1.1 miliwn o fuddsoddiad newydd), Deuoli'r A4119 (£4.97 miliwn),  A465 Porth Gogledd Cwm Cynon (£220,000), Cylchfan Tonyrefail (£500,000) a'r Rhaglen Parcio a Theithio (£375,000).

Mae cyllid hefyd wedi cael ei ddyrannu ar gyfer ffyrdd gerbydau (£6.3 miliwn), gwelliannau i lwybrau troed (£1.35 miliwn), strwythurau parciau (£1 miliwn) a strwythurau'r priffyrdd (£6.05 miliwn). Bydd y cyllid ar gyfer strwythurau'r briffordd yn galluogi ni i gwblhau ailosod Pont Sant Alban (Blaenrhondda) a Llwybr Troed Stryd y Nant (Ystrad).

Mae'r rhaglen hefyd yn cefnogi buddsoddi 3540,000 i Gynlluniau Reoli Risg Llifogydd, sydd modd ei gwblhau gyda £453,000 o gyfleoedd cyllido allanol. Mae 40 Cynllun Lliniaru Llifogydd hefyd wedi'u cynnwys, gyda nifer ohonyn nhw ar waith ar hyn o bryd.

Meddai'r Cynghorydd Andrew Morgan, Arweinydd Cyngor Rhondda Cynon Taf ac Aelod o'r Cabinet sy'n gyfrifol am y Priffyrdd: "Rydw i'n falch ein bod ni wedi cytuno ar y cyllid sylweddol yma o £25.02 miliwn ar gyfer y priffyrdd a thrafnidiaeth yn 2020/21, i barhau â buddsoddiad sylweddol y Cyngor yn y meysydd yma fel blaenoriaethau o fewn rhaglen ehangach #buddsoddiadRhCT.

"Daw hyn yn dilyn Rhaglen Gyfalaf y Priffyrdd gwerth £25.9 miliwn ar gyfer 2019/20, gafodd ei gyflwyno y llynedd - a daw â chyfanswm buddsoddiad y Cyngor yn ei briffyrdd a'i drafnidiaeth i £148 miliwn ers 2015/16.

"Rydyn ni, serch hynny, yn byw mewn cyfnod na welwyd mo'i debyg o'r blaen, gydag argyfwng cenedlaethol y Coronafeirws yn effeithio ar nifer o agweddau o'n bywydau, a'r sefyllfa'n newid o hyd. O ganlyniad, bydd pob prosiect sydd wedi'i nodi yn Rhaglen y Priffyrdd 2020/21 yn cael ei adolygu fesul achos o ran ei gyflawniad - wrth i ni barhau i ddilyn y canllawiau iechyd cyhoeddus diweddaraf ar gyfer gwaith adeiladu.

"Mae'r rhaglen hefyd wedi'u dylanwadu gan y llifogydd annisgwyl yn sgil Storm Dennis yn gynharach eleni. Mae'r Cyngor wedi ymrwymo i gynnal y gwaith cynnal a chadw, atgyweirio neu ailosod seilweithiau sydd wedi'u difrodi o ganlyniad i'r tywydd garw - gyda nifer o'r prosiectau hynny ond ar ddechrau. Byddwn ni'n parhau i rannu'r newyddion diweddaraf am ein cynnydd.

"Mae cyllid sylweddol ar gyfer cynlluniau mawr parhaus wedi'i gynnwys yn y Rhaglen Gyfalaf - a dros y 12 mis nesaf rydyn ni'n gobeithio gwneud cynydd pellach gyda ffordd osgoi Llanharan, deuoli'r A4119 o Goed-elái i Ynysmaerdy a ffordd osgoi Aberdâr - pob un yn brosiectau cyffrous ar gyfer y dyfodol. Byddwn ni hefyd yn cyflwyno'r Ffordd Gyswllt ar draws y Cwm yn Aberpennar yn ystod y misoedd sydd i ddod, ynghyd ag ailosod Pont Sant Alban a phont droed Stryd y Nant.

"Wrth i'r pecyn 'dull cyllido carlam' £23.5 miliwn gyrraedd ei ail flwyddyn, mae'r Cyngor hefyd yn parhau i fuddsoddi'n sylweddol mewn cynnal a chadw ffyrdd a llwybrau troed. Mae ein buddsoddiad ystyrlon wedi gweld canran y ffyrdd 'A' sydd angen gwaith cynnal a chadw'n syrthio o 16.2% yn 2010/11 i 4.7% y llynedd, gyda phatrwm tebyg i bob ffordd ddosbarthiadol. Rydyn ni'n anelu at adeiladu ar ein cynydd da dros y blynyddoedd yn ystod 2020/21."

Mae adroddiad y swyddog, sy'n cynnwys manylion llawn y buddsoddiad sy'n cael ei gefnogi gan y Rhaglen Gyfalaf y Priffyrdd gwerth £25.02 miliwn ar gyfer 2020/21, ar gael yma.
Wedi ei bostio ar Dydd Iau 7th Mai 2020

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.