screentec grid

Mae'r Cyngor wedi rhoi diolch i gwmni o Gwm Rhondda am ei waith caled sydd wedi helpu i ddarparu 10,000 o feisorau i'n staff rheng flaen hyd yn hyn. Mae archeb am 20,000 o feisorau ychwanegol wrthi'n cael ei phrosesu.

Cysylltodd cwmni Screentec Ltd, sydd â'i weithle yng Nglynrhedynog, â'r Cyngor ar ddechrau'r argyfwng Coronafeirws cenedlaethol, gan roi gwybod am ei allu i fasgynhyrchu'r cyfarpar hanfodol yma y mae galw mawr amdano. Mae'r Cyngor wedi derbyn ei archeb sylweddol gyntaf ac mae'r cyfarpar yn cael ei ddefnyddio gan staff allweddol – yn enwedig staff y sector gofal – i leihau'r risg o ddal y feirws.

Mae'r cwmni o Gwm Rhondda wedi bod yn gweithgynhyrchu cynnyrch plastig ar gyfer y sectorau hysbysebu a marchnata, yn bennaf, ers 23 o flynyddoedd. Fel nifer o fusnesau eraill, roedd gostyngiad mawr yn nifer yr archebion o ganlyniad i'r argyfwng cenedlaethol. Roedd rhaid i dros hanner gweithwyr y cwmni fod ar absenoldeb ffyrlo i gynnal y cwmni.

Meddai Tom Dean, Rheolwr-gyfarwyddwr Screentec Ltd: “Pan welon ni gais Llywodraeth Cymru am gyfarpar diogelu personol (PPE), a rhai o brototeipiau gan y Bathdy Brenhinol – meddylion ni fod modd i ni greu'r rheiny. Anfonon ni ychydig ohonyn nhw i'r Cyngor a oedd yn awyddus iawn i gael cyflenwad. Roedd rhaid i ni ystyried faint ohonyn nhw roedd modd eu gwneud, ac erbyn pryd.

“Dechreuon ni gynhyrchu tua 4,000 y dydd, ac roedd modd i hanner y gweithwyr ffyrlo ddod yn ôl i weithio. Rydyn ni hefyd wedi creu nifer o swyddi newydd i fodloni gofynion cwsmeriaid. Mae modd glanhau'r holl ddefnyddiau rydyn ni'n eu defnyddio, fel bod modd eu hailddefnyddio. Rydyn ni'n eu gwerthu am gost mor isel ag y gallwn ni ar hyn o bryd.”

Canmolodd Tom ei staff am eu hymdrechion: “Mae'r staff wedi bod yn ardderchog – nhw yw'r arwyr di-glod, eu gwaith nhw yw helpu i ofalu am ein gweithwyr rheng flaen sy'n deilwng o'r gymeradwyaeth. Mae'n wych gweld yr holl bobl yma yn mynd ati i gyfrannu ar hyn o bryd.”

Ers sicrhau archebion gan Gyngor Rhondda Cynon Taf, mae Screentec Ltd hefyd wedi sicrhau archebion gan Gynghorau Bwrdeistref Sirol Caerdydd a Phowys.

Ychwanegodd y Cynghorydd Robert Bevan, Aelod o Gabinet Cyngor Rhondda Cynon Taf ar faterion Menter, Datblygu, a Thai: “Mae cwmnïau lleol fel Screentec Ltd wedi bod yn allweddol wrth helpu gydag ymateb y Cyngor i'r argyfwng Coronafeirws cenedlaethol. Maen nhw wedi sicrhau bod gyda ni gyflenwad mawr o gyfarpar i ddiogelu ein staff rheng flaen. Mae gweithwyr allweddol ar draws nifer o wasanaethau, gan gynnwys y sector gofal, yn manteisio ar hyn.

“Hoffwn i ddiolch i Tom a'i weithwyr yng Nglynrhedynog am weithio mor galed, ochr yn ochr â'n hadran gaffael, i sicrhau cyflenwad o filoedd o feisorau o safon uchel i ni – a hynny mewn cyfnod lle mae'r galw ledled Cymru a thu hwnt mor uchel. Mae hefyd yn wych bod modd i'r cwmni yma, yn ystod y cyfnod trallodus yma, ddefnyddio ei allu gweithgynhyrchu ar gyfer yr achos yma. Yn ogystal â hyn, mae wedi sicrhau cyflogaeth leol hollbwysig pan mae ei hangen fwyaf.”

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 4th Mai 2020

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.