Tonyrefail Primary School - August 2018-28

Mae'r Cyngor wedi cytuno ar fanylion ei Raglen Gyfalaf  – Addysg ar gyfer eleni - a fydd yn buddsoddi £5.78 miliwn yn 2020/21 i sicrhau bod adeiladau a chyfleusterau ysgolion lleol yn cael eu cynnal a'u cadw i safon uchel.

Ym mis Mawrth 2020, cytunodd y cyfarfod llawn o'r Cyngor ar gam nesaf y cyllid blynyddol ar gyfer ei raglen barhaus o gynnal a chadw i ysgolion y sir. Diben y rhaglen yw sicrhau bod adeiladau'n parhau i fod yn ddiogel, yn gynnes ac yn addas at y diben. Bydd y buddsoddiad yma hefyd yn helpu i gyflawni rhaglen foderneiddio ysgolion tymor hir y Cyngor, sy'n un o flaenoriaethau'r Cynllun Corfforaethol.

Mae adroddiad gan swyddog yn amlinellu'r gwaith cyfalaf ar gyfer 2020/21 bellach wedi'i gytuno trwy benderfyniad dirprwyedig. Cafodd ffactorau gan gynnwys arolygon eiddo, blaenoriaethau rheoli asedau, iechyd a diogelwch, adroddiadau Estyn, allyriadau carbon â'r angen i gynorthwyo plant ag anghenion symudedd a darparu lleoedd addysgu hyblyg eu hystyried wrth lunio'r rhaglen.

Mae'r cyllid canlynol wedi'i gynnwys yn y Rhaglen Gyfalaf ar gyfer 2020/21:

  • Gwelliannau i geginau (£350,000) ar draws sawl safle, gan gynnwys gwaith adnewyddu mawr yn Ysgol Gynradd Gymraeg Llwyncelyn ac Ysgol Gyfun Treorci.
  • Adnewyddu toiledau (£420,000) ar draws nifer o ysgolion, gan gynnwys yn Ysgol Gynradd Aberdâr yr Eglwys yng Nghymru, Ysgol Gynradd Cap-coch, Ysgol Gynradd Gwaunmeisgyn ac Ysgol Gynradd Gymuned Hendreforgan.
  • Gwaith hanfodol (£1.69 miliwn) gan gynnwys gwaith atgyweirio i du allan yr adeilad mewn chwe ysgol - Ysgol Gynradd Gymuned y Maerdy, Ysgol Gynradd Meisgyn, Ysgol Gynradd Pengeulan, Ysgol Gynradd Penrhiw-ceibr, Ysgol Gynradd Gymuned Perthcelyn ac Ysgol Gynradd Pont-y-gwaith.
  • Boeleri newydd (£350,000) mewn chwe ysgol - Ysgol Gynradd Bodringallt, Ysgol Gyfun Aberpennar, Ysgol Gynradd y Parc, Ysgol Gynradd Pen-rhys, Ysgol Gyfun Treorci (pwll nofio) ac Ysgol Gynradd Gymraeg Llwyncelyn.
  • Gwaith adnewyddu i doeau (£900,000)  mewn saith ysgol - Ysgol Gynradd Caradog, Ysgol Gynradd Cwm-bach yr Eglwys yng Nghymru, Ysgol Gynradd Cwm Clydach, Ysgol Gynradd y Ddraenen Wen, Ysgol Gynradd Llanhari, Ysgol Gynradd Gymraeg Abercynon ac Ysgol Gynradd Gymraeg Llwyncelyn.

Mae'r Rhaglen Gyfalaf hefyd yn cynnwys amrywiaeth o waith arall sydd wedi'i gynllunio - gan gynnwys ailosod ffenestri a drysau, ailweirio trydanol, uwchraddio larymau tân, gwaith cydymffurfio â chydraddoldeb, cynnal a chadw caeau 3G a gosodiadau TG.

Mae rhestr lawn o welliannau i'w cyflawni ar draws ein hysgolion ar gael yma.

Meddai'r Cynghorydd Joy Rosser, Aelod o Gabinet Rhondda Cynon Taf ar faterion Addysg a Gwasanaethau Cynhwysiant: “Mae'r Cyngor bellach wedi cytuno ar fanylion y buddsoddiad pwysig yma, ac mae wedi ymrwymo i gyflawni'r gwelliannau yma i ysgolion yn ystod y flwyddyn ariannol nesaf. Bydd llawer o'r prosiectau'n cael eu cyflawni yn ystod gwyliau haf yr ysgol, cyn y flwyddyn academaidd newydd.

“Mae'n bwysig sicrhau bod ystad ysgolion fawr y Cyngor yn cael ei chynnal a'i chadw'n dda a bod ysgolion yn ddiogel i staff a disgyblion. Mae'r buddsoddiad yma wedi'i anelu at sicrhau bod ein cyfleusterau'n addas i'r diben. Mae'n cwmpasu amrywiaeth o brosiectau o adnewyddu toiledau a cheginau i uwchraddio larymau tân a gosod ffenestri / drysau newydd.

"Mae'r Rhaglen Gyfalaf yn rhan o fuddsoddiad ehangach y Cyngor mewn addysg ar draws y Fwrdeistref Sirol. Mae'n cael ei wneud ochr yn ochr â'i raglen fuddsoddi ar gyfer moderneiddio ysgolion a'i raglen Ysgolion yr 21ain Ganrif, sydd wedi darparu cyfleusterau o'r radd flaenaf yn llawer o'n cymunedau ers iddi ddechrau yn 2011."

Wedi ei bostio ar Dydd Iau 7th Mai 2020

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.