Nantgwyn - August 2018 - (11)

Bydd y Cyngor yn ehangu ei ddarpariaeth gofal plant brys o ddechrau Mehefin, gan gynyddu nifer y canolfannau o 13 i 25 er mwyn ymateb i'r galw cynyddol am ofal i blant gweithwyr allweddol a phlant sy'n agored i niwed.

Er mwyn ymateb i argyfwng cenedlaethol y Coronafeirws, mae'r Cyngor wedi bod yn rhedeg 13 canolfan gofal plant brys llwyddiannus iawn i helpu rhieni/cynhalwyr. Mae'r canolfannau ar gyfer disgyblion rhwng 4 a 14 oed mewn lleoliadau prif ffrwd a'r Uned Cyfeirio Disgyblion a rhwng 4 ac 19 oed mewn ysgolion arbennig. Mae'r ddarpariaeth yma'n ychwanegol i'r ddarpariaeth gofal i blant rhwng 0 a 4 oed mewn lleoliadau amrywiol.

Rhaid i weithwyr allweddol wneud cais bob wythnos ar gyfer y ddarpariaeth drwy wefan y Cyngor, gydag un cais cychwynnol yn unig ar gyfer plant sy'n agored i niwed.  Dros y penwythnosau, mae'r ddarpariaeth ar gael i weithwyr allweddol yn unig. Mae'r cyfnod ymgeisio wythnosol ar agor ar gyfer trefnu darpariaeth gofal plant yr wythnos ganlynol rhwng bore Sul a nos Fawrth. Mae'r Cyngor yn hyrwyddo'r cyfnodau yma drwy ei gyfrifon cyfryngau cymdeithasol.

O ddydd Llun, 1 Mehefin ymlaen, bydd y Cyngor yn cynyddu nifer ei ganolfannau i 25 (gan gynnwys 19 canolfan prif ffrwd, pedair ysgol arbennig a dwy Uned Cyfeirio Disgyblion). Mae rhestr lawn o'r canolfannau yma isod. Bydd y cyfnod ymgeisio ar agor o fore Sul tan nos Fawrth (24-26 Mai) yn ôl yr arfer.

Bydd y newidiadau yma'n ymateb i'r cynnydd yn niferoedd y disgyblion sy'n defnyddio'r ddarpariaeth - gan fod y nifer wedi codi i 420 o blant, ar gyfartaledd, bob dydd.

O 1 Mehefin ymlaen, bydd canolfan gofal plant brys ymhob un o 17 clwstwr ysgolion prif ffrwd yn Rhondda Cynon Taf, a bydd gofal plant brys hefyd ar gael ymhob un o bedair ysgol arbennig y Cyngor ac mewn dwy Uned Cyfeirio Disgyblion.  Bydd darpariaeth cyfrwng Cymraeg ar gael o fewn pedair o'r canolfannau, a darpariaeth ysgol ffydd mewn dwy ganolfan. Bydd dwy ganolfan yn cynnig darpariaeth ddwyieithog.

Mae agor rhagor o ganolfannau hefyd yn sicrhau bod modd i'r Cyngor reoli niferoedd y disgyblion yn fwy effeithiol, gan ei gwneud hi'n haws i alluogi pawb i gadw pellter cymdeithasol o fewn y canolfannau. Bydd hefyd yn lleihau pellteroedd teithio i rieni/cynhalwyr.

Meddai'r Cynghorydd Joy Rosser, Aelod o Gabinet Cyngor Rhondda Cynon Taf ar faterion ar faterion Addysg a Chynhwysiant: "Mae ein 13 canolfan gofal plant brys yn ddarpariaeth arbennig i helpu gweithwyr allweddol lleol i barhau gyda'u gwaith ar y rheng flaen, yn ogystal â gofalu am blant sy'n agored i niwed. Mae'r staff sy'n rhedeg y canolfannau yma wedi chwarae rhan hanfodol yn ein hymdrech ni, wrth i'n cymunedau ymateb ar y cyd i argyfwng cenedlaethol y Coronafeirws.

"Rwy'n croesawu ehangu'r ddarpariaeth gofal plant brys i 25 canolfan o 1 Mehefin ymlaen. Bydd y ddarpariaeth bellach yn cynnwys darpariaeth ymhob un o'r 17 ardal clwstwr ysgol, pedair ysgol arbennig a dwy Uned Cyfeirio Disgyblion, a bydd rhagor o ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg a Ffydd. Heb os, bydd hyn yn gymorth pellach i rieni a chynhalwyr ar hyd y Fwrdeistref Sirol yn ystod y cyfnod yma."

I gael rhagor o wybodaeth am y ddarpariaeth gofal plant brys, ewch i dudalennau arbennig y Cyngor am bandemig y Coronafeirws: www.rctcbc.gov.uk/iechydcyhoeddusrhct

Dyma'r rhestr lawn ac estynedig o'r canolfannau gofal plant brys bydd ar agor o ddydd Llun 1 Mehefin ymlaen:

 • Ysgol Gymunedol Aberdâr (disgyblion rhwng 11 a 14 oed yn unig)
 • Ysgol Gynradd Parc Aberdâr (disgyblion oed cynradd)
 • Ysgol Gynradd Tref Aberdâr yr Eglwys yng Nghymru (darpariaeth ysgol ffydd)
 • Ysgol Gynradd Parc y Darren (disgyblion oed cynradd)
 • Ysgol Gynradd Dolau (darpariaeth dwy iaith)
 • Ysgol Gymuned Glynrhedynog (disgyblion rhwng 11 a 14 oed yn unig)
 • Ysgol Gynradd Cymuned Glenbói
 • Ysgol Gynradd Gwaunmeisgyn
 • Ysgol Gynradd Heol-y-Celyn (darpariaeth dwy iaith)
 • Ysgol Gymuned y Porth
 • Ysgol Gynradd Mihangel Sant (darpariaeth ysgol ffydd)
 • Ysgol Gymuned Tonyrefail
 • Ysgol Gynradd Treorci
 • Ysgol Gynradd Trerobart
 • Ysgol Gynradd Gymraeg Aberdâr (darpariaeth cyfrwng Cymraeg yn unig)
 • Ysgol Gynradd Gymraeg Llyn-y-Forwyn (darpariaeth cyfrwng Cymraeg yn unig)
 • Ysgol Garth Olwg (darpariaeth cyfrwng Cymraeg yn unig)
 • Ysgol Llanhari (darpariaeth cyfrwng Cymraeg yn unig)
 • Ysgol Nant-gwyn
 • Canolfan Addysg Tai (ar gyfer disgyblion presennol yr ysgol yn unig)
 • Canolfan Addysg Tŷ Gwyn (ar gyfer disgyblion presennol yr ysgol yn unig)
 • Ysgol Arbennig Maesgwyn (ar gyfer disgyblion presennol yr ysgol yn unig)
 • Ysgol Arbennig Park Lane (ar gyfer disgyblion presennol yr ysgol yn unig)
 • Ysgol Hen Felin (ar gyfer disgyblion presennol yr ysgol yn unig)
 • Ysgol Tŷ Coch (ar gyfer disgyblion presennol yr ysgol yn unig)
Wedi ei bostio ar Dydd Iau 21st Mai 2020

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.