Mae'r Cyngor wedi cyhoeddi y bydd yn ailbennu ffocws ei Gronfa Gweithgaredd Cymunedol bresennol er mwyn rhoi cymorth ariannol i sefydliadau ac unigolion lleol sy'n gwneud gwaith amhrisiadwy i helpu eraill ar hyn o bryd.

Sefydlwyd y gronfa bresennol, sy'n rhan o ymgyrch RhCT Gyda'n Gilydd, i gefnogi gweithredoedd bach gan bobl leol a oedd â budd ehangach o fewn cymunedau. Er mwyn ymateb i argyfwng y Coronafeirws, mae'r Cyngor wedi penderfynu ailgyfeirio'r cyllid yma i grwpiau neu unigolion lleol sy'n gweithio'n galed yn ein cymunedau i gefnogi pobl drwy'r argyfwng.

Ers i'r pandemig ddechrau, mae trigolion a grwpiau yn Rhondda Cynon Taf wedi ymateb yn rhagorol wrth roi cymorth i'r rhai mewn angen. Mae'r Cyngor o’r farn bod rhoi cyllid Gweithgaredd Cymunedol i'r grwpiau a'r unigolion yma'n adlewyrchu nod gwreiddiol y Gronfa yn llawn. Bydd hefyd yn ategu gwaith Cydnerthu Cymunedol sylweddol y Cyngor ei hun ar yr adeg yma.

Bydd y Gronfa’n dyrannu cyfanswm o £10,000. Bydd pob cais llwyddiannus yn gymwys i gael grant o £300 - neu £500 mewn amgylchiadau eithriadol. Bydd y Cyngor yn penderfynu ar geisiadau fesul achos ond mae'n annog y rhai sydd â diddordeb i wneud cais cyn gynted â phosibl.

Bydd angen i ymgeiswyr ddangos bod eu prosiect yn cefnogi angen sydd wedi'i nodi'n glir (er enghraifft, trigolion agored i niwed). Bydd ganddo hefyd fudd ehangach (er enghraifft, cynhyrchu offer amddiffynnol ar gyfer gweithwyr allweddol) a bydd trefniadau ar gyfer cadw at ganllawiau pellhau cymdeithasol. Lle bo modd, gellir cyflwyno'r prosiect mewn cydweithrediad â sefydliadau cymunedol eraill.

I wneud cais am y cyllid yma, dylai sefydliadau ac unigolion sydd â diddordeb anfon e-bost at CronfaGymunedolCOVID@rctcbc.gov.uk i gael ffurflen gais.

Meddai'r Cynghorydd Andrew Morgan, Arweinydd Cyngor Rhondda Cynon Taf: “Unwaith eto, mae cymunedau ar hyd a lled Rhondda Cynon Taf wedi ymateb mewn ffordd wirioneddol anhygoel wrth roi cymorth i ni, yr Awdurdod Lleol, a'i gilydd yn ystod yr argyfwng cenedlaethol yma.

“Mae'r nifer o grwpiau cymunedol ac unigolion sydd wedi cysylltu â mi a Swyddogion y Cyngor wedi creu argraff fawr arnaf o ran gweld sut y bydden nhw'n gallu rhoi cymorth amhrisiadwy i'w cymunedau lleol a'r Cyngor.

“I gydnabod hyn a'r goblygiadau ariannol sy'n gallu deillio o hyn, rydyn ni heddiw’n ailgyflwyno'r Gronfa Gweithgaredd Cymunedol, sy'n rhan o raglen ehangach RhCT Gyda'n Gilydd, i roi grantiau o £300 - neu £500 mewn amgylchiadau eithriadol, i sefydliadau neu unigolion lleol. Mae modd defnyddio'r cyllid yma ar gyfer amrywiaeth o fentrau cymorth, gan gynnwys cynhyrchu bagiau dillad gwaith (scrub bags) neu gyfarpar diogelu personol (PPE), neu hyd yn oed ar gyfer bagiau anrhegion cymunedol.

“Rydw i'n annog pob ymgeisydd i sicrhau eu bod yn cysylltu â'r Cyngor i fynegi ei ddiddordeb cyn gynted â phosibl, gan fod y galw’n debygol o fod yn eithaf sylweddol. Hoffwn hefyd ddiolch i bawb ym mhob rhan o’r sir sy'n helpu yn y frwydr yn erbyn y Coronafeirws.”

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 1st Mai 2020

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.