Apprentice-scheme

Bellach, mae modd i ymgeiswyr wneud cais am le ar gynllun prentisiaethau clodwiw Cyngor Rhondda Cynon Taf, yn rhan o'r cam recriwtio cyntaf.

Mae'r prentisiaethau cyfnod penodol (2 flynedd) â thâl yn rhoi cyfle i sicrhau cymwysterau cydnabyddedig ym myd diwydiant, yn ogystal â phrofiad galwedigaethol hanfodol mewn maes penodol.

O ganlyniad i bandemig y Coronafeirws, mae'r broses benodi ar gyfer Prentisiaethau a Chynlluniau Swyddogion Graddedig y Cyngor bellach wedi newid rhywfaint. Rydyn ni wedi rhannu'r broses yn dri cham, a bydd y cam cyntaf, sydd bellach ar waith, yn canolbwyntio ar benodi 14 o brentisiaid

Bydd y cam recriwtio cyntaf yn canolbwyntio ar benodi'r canlynol:

  • Cynorthwy-ydd Cyfrifeg dan Brentisiaeth
  • Syrfëwr Adeiladu dan Brentisiaeth
  • Technegydd Peirianneg Sifil dan Brentisiaeth x2
  • Cynorthwy-ydd Digidol dan Brentisiaeth
  • Cynorthwy-ydd Peirianneg Trydanol Gwasanaethau Adeiladu dan Brentisiaeth
  • Cynorthwy-ydd Garddwriaeth dan Brentisiaeth x3
  • Cynorthwy-ydd TGCh dan Brentisiaeth x3
  • Mecanydd dan Brentisiaeth
  • Technegydd Goleuadau Stryd dan Brentisiaeth

Mae Cyngor RhCT wrthi'n ystyried ffyrdd o gynnal yr asesiadau a'r cyfweliadau angenrheidiol mewn modd sy'n diogelu ymgeiswyr a staff, a byddwn ni'n dilyn yr holl ganllawiau a gofynion o ran iechyd cyhoeddus drwy gydol y broses.

Caiff yr ail gam ei roi ar waith yn ystod yr haf, a bydd yn canolbwyntio ar benodi 15 o Swyddogion Graddedig. Bydd y trydydd cam, a gaiff ei roi ar waith yn ystod yr hydref, yn canolbwyntio ar benodi 20 o Brentisiaid eraill. Bydd gwybodaeth am y swyddi sydd ynghlwm â cham 2 a 3 ar gael maes o law.

Meddai'r Cynghorydd Maureen Webber, Dirprwy Arweinydd "Er gwaetha'r holl ansicrwydd ar hyn o bryd, rydyn ni'n benderfynol o sicrhau ein bod ni'n dal ati i benodi prentisiaid a swyddogion graddedig.

"Mae'r pandemig yma wedi dangos bod staff y Cyngor yn cyflawni gwaith hanfodol er mwyn diogelu'n cymunedau a chynnal gwasanaethau hollbwysig ar gyfer ein trigolion.

"Mae ein prentisiaid a'n swyddogion graddedig yn rhan bwysig o'r sefydliad. Maen nhw'n meithrin eu sgiliau a'u gwybodaeth o fewn ein cymunedau er mwyn darparu'r gwasanaethau fwyaf addas, ac mae llawer ohonyn nhw'n cael eu penodi i swyddi uwch yn y Cyngor er mwyn darparu gwasanaethau hanfodol.

"Mae cynllun Prentisiaethau a Swyddogion Graddedig y Cyngor wedi bod yn llwyddiannus iawn yn y gorffennol, ac mae'r cyhoeddiad ynglŷn â chreu 49 o gyfleoedd eleni yn golygu nad ydyn ni'n bell o wireddu ein haddewid o ddarparu o leiaf 150 o swyddi i brentisiaid a swyddogion graddedig rhwng y ddau gynllun yn ystod y tymor yma o'r Cyngor.

"Rwy'n gobeithio y bydd gwaith hanfodol ein staff, sydd wedi'i amlygu yn ystod y pandemig yma, yn ysbrydoli pobl i ystyried dod i weithio i Gyngor Rhondda Cynon Taf."

Ers 2017, mae 89 Prentis a 40 Swyddog Graddedig eisoes wedi manteisio ar y cyfleoedd hyfforddi a datblygu sy'n rhan annatod o'r cynllun, ac mae cylch 2018 o brentisiaid a swyddogion graddedig nawr yn cyrraedd diwedd eu cynllun ac yn edrych ymlaen at ddechrau eu gyrfaoedd llwyddiannus.

Am ragor o wybodaeth ac i wneud cais ar-lein, ewch i www.rctcbc.gov.uk/ApprenticeshipScheme

Wedi ei bostio ar Dydd Mawrth 19th Mai 2020

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.