Ann Boland - Copy

Mae cyfleuster gofal ychwanegol Maesyffynnon wedi croesawu ei breswylwyr cyntaf – ac yn eu plith mae Ann Boland, sydd, gyda'i chi tywys, Flora, bellach yn elwa ar wybod fod cymorth ar gael ddydd a nos, ac yn byw bywyd sy'n fwy annibynnol.

Mynegodd Ann, 82, o Hirwaun, ddiddordeb mewn symud i'r cyfleuster gofal ychwanegol gan ei fod yn darparu amgylchedd diogel lle mae cymorth ar gael bob awr o'r dydd. Mae gan Ann nifer o gyflyrau cardiaidd ac mae ganddi nam ar ei golwg – ac er ei bod yn derbyn pecyn gofal yn ei chartref blaenorol, roedd hi'n teimlo'n ynysig.

Mae Ann yn adnabyddus yn y gymuned gan ei bod hi wedi codi miloedd o bunnoedd tuag at elusen ar gyfer cŵn tywys – tra ei bod wrth ei bodd yn cymdeithasu. Mae'r cyfleuster gofal ychwanegol bellach yn rhoi cymorth i Ann gyda'i hanghenion wedi'u hasesu, ond mae hefyd yn caniatáu iddi fod yn annibynnol, gwneud ei dewisiadau ei hun a byw'r bywyd y mae hi ei eisiau.

Cafodd y cyfleuster newydd yn Stryd y Clwb, Aberaman, ei ddarparu gan Linc Cymru (Linc) a'r Cyngor, gan greu 40 o fflatiau o'r radd flaenaf i bobl hŷn. Dyma'r cyntaf o bum adeilad gofal ychwanegol newydd a fydd yn cael eu darparu, ynghyd â chyfleusterau yn Nhreorci, Aberpennar, y Porth a Phontypridd. Bydd y buddsoddiad ehangach o £50 miliwn yn cynyddu nifer y gwelyau gofal ychwanegol yn Rhondda Cynon Taf i 300.

Mae'r adeilad tri llawr yn Aberaman yn cynnwys caffi, salon gwallt, ystafell therapi, ystafell fwyta, lolfa ac ystafell weithgareddau. Mae yna hefyd faes parcio a gardd – i'w cynnal ar y cyd ag Ysgol Gynradd Blaengwawr.

Ann oedd y preswylydd cyntaf pan symudodd i mewn ar 5 Mai – gyda chymorth Gofal yn y Gymuned Radis, Linc a'r Cyngor. Mae wedi ymgartrefu'n dda yn ei chartref newydd – fflat ar y llawr gwaelod gyda gardd y mae hi'n ei rhannu â'i chi tywys, Flora. Roedd Ann wrth ei bodd pan gafodd ei haduno â chyfaill hir, doedd hi ddim wedi ei gweld ers peth amser, sydd hefyd wedi symud i Maesyffynnon.

Dywedodd Ann: "Dwi wrth fy modd gyda'r fflat a pha mor eang yw hi – beth rhagor gallwn i ofyn amdano? Mae'r staff yno pan fyddwch chi eu hangen a dydw i ddim yn teimlo'n unig bellach. Dwi'n gallu cysgu mewn gwely o'r diwedd ar ôl dwy flynedd o gysgu ar y soffa, achos doeddwn i ddim yn gallu dringo'r grisiau ar ôl i mi gael clot ar fy nghalon. Dwi'n hapus iawn yma ac wrth fy modd gyda fy fflat newydd. "

Meddai'r Cynghorydd Geraint Hopkins, Aelod o'r Cabinet sy'n gyfrifol am Wasanaethau i Oedolion: "Rwy'n falch iawn bod ein cyfleuster newydd o'r radd flaenaf yma yn Aberaman yn gwneud gwahaniaeth mawr i bobl leol yn barod, gyda phedwar preswylydd wedi symud i mewn yn ystod yr wythnos gyntaf ers ei agor – a bydd pum preswylydd arall yn dilyn cyn diwedd mis Mai.

"Rwyf hefyd yn falch iawn bod Ann wedi ymgartrefu mor dda, a bod ei hamgylchiadau personol bellach yn llawer gwell. Mantais cyfleuster gofal ychwanegol yw ei fod yn rhoi i bobl y cymorth sydd ei angen arnyn nhw, ac yn helpu i gadw eu hannibyniaeth. Mae Ann wedi mynd o fod mewn sefyllfa lle'r oedd yn teimlo'n unig iawn i un lle mae ganddi hyblygrwydd, a heb yr unigedd hwnnw.

"Dyna pam mae'r Cyngor wedi cefnogi'r buddsoddiad lleol sylweddol o £50 miliwn mewn gofal ychwanegol, a fydd yn cael ei ddarparu mewn pedair cymuned arall yn y dyfodol. Mae'r gwaith adeiladu yn parhau i fynd rhagddo gyda'r ail o'r cyfleusterau yma – Cwrt yr Orsaf – a fydd yn darparu 60 o welyau gofal ychwanegol newydd ym Mhontypridd."

Dywedodd Hazel Davies, Rheolwr Gwasanaeth ar gyfer Maesyffynnon, Linc: "Rydyn ni'n yn falch o groesawu Ann i gyfleuster gofal ychwanegol Maesyffynnon ac mae'n hyfryd ei gweld hi mor hapus gyda'i chartref newydd. Ar ôl profi teimladau o unigrwydd ac arwahanrwydd, i Ann, mae'r amgylchedd gofal ychwanegol wedi bod yn gam cadarnhaol o ran ei lles. Mae'n debyg y bydd Ann a'i chi tywys Flora yn gallu gwneud y gorau o'r cyfan sydd gan eu cartref newydd i'w gynnig.

"Mae Maesyffynnon wedi'i gynllunio i alluogi byw'n annibynnol gan gynnig y gofal a'r cymorth sy efallai eu hangen ar unigolion, ac mae gweithio mewn partneriaeth â Chyngor Rhondda Cynon Taf wedi bod yn hanfodol wrth ddarparu'r gwasanaeth yma yn Aberaman. Rydyn ni'n edrych ymlaen at barhau â'n gwaith partneriaeth, yn ogystal â chroesawu rhagor o breswylwyr i gyfleuster Maesyffynnon yn ystod yr wythnosau a'r misoedd nesaf."

Ychwanegodd Deepesh Patel, Cyfarwyddwr Gofal yn y Gymuned Radis: "Mae agor a gweithredu'r cynllun yma o dan yr amgylchiadau presennol wedi bod yn her wirioneddol i bawb, ond mae'n dangos mor ymroddgar ydyn ni a'n partneriaid i wella'r ddarpariaeth gofal i bobl leol. Rydw i mor falch ein bod ni wedi gallu dechrau cynnig cefnogaeth a sicrwydd i bobl, hyd yn oed yn ystod y cyfnod anodd yma, a gwn y bydd hwn yn wasanaeth cymunedol gwerthfawr am flynyddoedd i ddod."

Noder, mae'r cynllun yma wedi'i gyflwyno yn unol â chanllawiau diweddaraf y Llywodraeth yn ystod argyfwng cenedlaethol Coronafeirws, ac mae'r staff gofal ychwanegol yn parhau i fod yn ymroddedig i ddiogelu tenantiaid yn ystod y cyfnod anodd yma.

Wedi ei bostio ar Dydd Iau 21st Mai 2020

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.