new technology

Mae'r Cyngor wrthi'n gorffen ei waith paratoi er mwyn ailafael mewn cyfarfodydd pwyllgor ffurfiol gyda thechnoleg fideo-gynadledda. Bydd y cyfarfod cyntaf yn digwydd yr wythnos yma.

Cafodd cyfarfodydd ffurfiol y Cyngor, y Cabinet a Phwyllgorau Craffu eu hatal dros dro oherwydd argyfwng y Coronafeirws. Yn ystod y cyfnod yma, mae'r Aelodau wedi parhau i weithio gyda Swyddogion er mwyn trafod ymateb y Cyngor i'r argyfwng iechyd cyhoeddus a datrys materion ar ran etholwyr.

Ers hynny, cafodd rhai materion brys eu datrys drwy benderfyniad dirprwyedig - gan gynnwys y penderfyniad diweddar ynglŷn â rhaglenni cyfalaf atodol 2020/21 ym meysydd Addysg a'r Priffyrdd.

Mae'r Cyngor wedi cadarnhau y bydd cyfarfodydd ffurfiol yn ailgychwyn yr wythnos yma, gan ddechrau gyda chyfarfod y Cabinet ddydd Iau, 21 Mai. Bydd yr Aelodau'n trafod adroddiad sy'n amlinellu ymateb y Cyngor i argyfwng y Coronafeirws. Wedyn, bydd cyfarfodydd y Pwyllgor Cynllunio a Datblygu'n ailddechrau ym mis Mehefin.

Meddai'r Cynghorydd Maureen Webber, Dirprwy Arweinydd Cyngor Rhondda Cynon Taf ac Aelod o'r Cabinet ar faterion Busnes y Cyngor: “Mae cyfarfodydd cyhoeddus yn rhan hollbwysig o'r broses ddemocrataidd. Er ein bod ni wedi gwneud dewis doeth yn gohirio'r holl gyfarfodydd o ganlyniad i'r canllawiau ymbellhau cymdeithasol, mae'r swyddogion a'r Aelodau wedi gwneud ymdrech fawr dros yr wythnosau diwethaf i sicrhau ein bod ni'n rhoi cyfle i'r Aelodau ddechrau gwneud penderfyniadau eto cyn gynted â phosibl.

“Mae newidiadau diweddar i’r rheoliadau a’r gofynion gan Lywodraeth Cymru, sy'n ymwneud â chyfarfodydd y Cyngor, wedi darparu’r hyblygrwydd angenrheidiol fydd yn caniatáu i bob Aelod gwrdd ar-lein am y tro cyntaf. Rwy’n falch o ddweud y byddwn ni'n ailafael yn ein trefniadau ffurfiol yr wythnos yma.

“I ddechrau arni, bydd y Cyngor yn blaenoriaethu cyfarfodydd y Cabinet a'r Pwyllgor Cynllunio, a nhw fydd y rhai cyntaf i gael eu cynnal ar-lein. Mae'r gwaith o drefnu'r cyfarfodydd eraill, gan gynnwys y Pwyllgorau Craffu, gyda'r dechnoleg yma hefyd yn mynd rhagddo'n dda, a bydd hynny'n digwydd dros yr wythnosau nesaf."

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 18th Mai 2020

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.