This-is-fostering

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf wedi ymateb i'r mesurau cadw pellter cymdeithasol fel pawb arall yn ystod yr argyfwng Covid-19. Rydyn ni'n parhau i groesawu diddordeb gan ofalwyr maeth newydd sydd eisiau cefnogi ein plant a phobl ifainc sy'n agored i niwed. 

Mae Carfan Maethu RhCT wedi bod yn gweithio'n galed i ddatblygu ffordd newydd o weithio sy'n cynnwys technoleg fel Whatsapp, Zoom a Teams er mwyn i bobl sy’n awyddus i fod yn rhieni maeth ddechrau ar y broses asesu. Roedd hyn yn rhywbeth a oedd yn ddibynnol ar nifer o gyfarfodydd wyneb-yn-wyneb a sesiynau hyfforddi.

Yn sgil yr ansicrwydd sydd wedi'i greu gan yr argyfwng Covid-19, mae gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf blant sy'n dal i fod angen gofal gan rieni maeth yn wythnosol. Mae ein carfan bresennol o ofalwyr maeth yn gwneud gwaith ffantastig mewn amgylchiadau heb eu tebyg, ond mae angen rhagor o ofalwyr arnon ni er mwyn cynnig cartref i blant a phobl ifainc.

Meddai'r Rheolwr Datblygu Maethu Rhanbarthol, Alastair Cope, sydd wedi arwain y trawsnewidiad digidol: "Mae'r cyfyngiadau cadw pellter cymdeithasol yn sgil pandemig Covid-19 wedi golygu y bu rhaid i ni addasu'r ffordd rydyn ni'n gwneud ein gwaith yn ogystal â chynnal safon uchaf y gofal sydd ei angen ar ein plant a phobl ifainc. Mae ein gweithiwr cymdeithasol, rhieni maeth a staff cefnogol wedi bod yn wych ac wedi mynd ati gyda'r dechnoleg newydd yma i ddatblygu ffordd newydd o weithio."

Gan apelio ar unrhyw un sydd am faethu, ychwanegodd: "Dylai unigolion sy'n ystyried bod yn rhieni maeth gysylltu â ni heddiw. Mae modd i ni ddefnyddio'r dechnoleg sy'n gweithio orau i chi er mwyn cynnal yr asesiad cychwynnol, ac esbonio'r broses o ddod yn rhieni maeth, a gwneud hynny mewn ffordd debyg i'r hyn roedden ni'n ei wneud cyn y cyfyngiadau presennol yma."

Mae heddiw yn nodi dechrau Pythefnos Maethu - ymgyrch flynyddol sy'n cael ei threfnu gan yr elusen The Fostering Network ac sy'n cael ei nodi ledled y DU. Mae'r bythefnos nesaf yn gyfle i ni dynnu sylw at y gwaith gwych mae rhieni maeth yr Awdurdod Lleol yn ei wneud ac annog rhagor o bobl i ystyried maethu i Gyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf.

Hoffwch y dudalen 'Maethu yn RhCT - Fostering RCT' ar Facebook er mwyn gweld yr holl gynnwys amrywiol byddwn ni'n eu cyhoeddi dros y pythefnos nesaf. Ewch i www.fostercwmtaf.co.uk i gael rhagor o wybodaeth am faethu a chysylltwch â ni am sgwrs anffurfiol dros y ffôn.

Wedi ei bostio ar Dydd Mawrth 12th Mai 2020

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.