Keeping safe

Oherwydd y cloi a achoswyd gan y Pandemig Coronavirus, mae miloedd o blant yn Rhondda Cynon Taf, Merthyr Tudful a Phen-y-bont ar Ogwr, yn aros gartref, ac yn anffodus nid dyna'r lle mwyaf diogel i rai bob amser.

Mae grŵp cudd o blant a allai fod mewn perygl o gael eu cam-drin neu eu hesgeuluso sy'n cael llawer llai o ryngweithio â gwasanaethau statudol.

Am y rheswm hwn mae Cadeiryddion Bwrdd Diogelu Cwm Taf Morgannwg yn annog y cyhoedd i helpu ein plant i aros yn ddiogel yn ystod Pandemig Covid-19, trwy fod yn wyliadwrus ac edrych am unrhyw arwyddion y gallai plentyn fod yn profi camdriniaeth neu esgeulustod.

Os oes gan unrhyw un bryderon, peidiwch â throi'r ffordd arall. Mae'n ddyletswydd ar bob un ohonom i adrodd ac mae'n hawdd gwneud hynny. Cysylltwch â'ch Tîm Diogelu lleol ar un o'r rhifau isod: Rhondda Cynon Taf (Plant) - 01443 425006

I gysylltu â gwasanaethau gofal cymdeithasol y tu allan i oriau swyddfa, ar benwythnosau a gwyliau banc, cysylltwch â Thîm Dyletswydd Brys Cwm Taf Morgannwg ar 01443 743665.

Os ydych chi'n amau bod plentyn mewn perygl uniongyrchol o niwed, ffoniwch 999 a siaradwch â'r Heddlu.

 

Wedi ei bostio ar Dydd Mawrth 19th Mai 2020

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.