clydach grid

Mae gwaith adeiladu cyfleusterau athletau gwell yng Nghwm Clydach bellach wedi'i gwblhau. Bydd y Cyngor yn adolygu trefniadau ailagor y cyfleuster dros yr wythnosau nesaf oherwydd argyfwng cenedlaethol y Coronafeirws.

Mae Trac Brenin Siôr V wedi elwa ar £800,000 o gyllid #buddsoddiadRhCT, sydd wedi darparu cyfres o welliannau. Mae hyn yn cynnwys wyneb newydd gwell ar y trac athletau, gwelliannau i ardaloedd oddi ar y cae, gwaith draenio ar y cae pêl-droed presennol, yn ogystal â gosod llifoleuadau.

Mae'r cyfleuster wedi bod ar gau i'r cyhoedd ers yr haf y flwyddyn ddiwethaf i sicrhau bod y gwaith yn cael ei gwblhau'n ddiogel. Cafodd wythnosau olaf y cynllun eu cwblhau gyda chontractwr South Wales Sports Grounds gan lynu wrth ganllawiau cadw pellter cymdeithasol, o ganlyniad i argyfwng y Coronafeirws. Mae'r holl waith bellach wedi'i gwblhau, a chafodd y cyfleuster ei drosglwyddo i'r Cyngor ddydd Gwener 15 Mai.

O ganlyniad i argyfwng y Coronafeirws, bydd y cyfleuster yn parhau i fod ar gau ar hyn o bryd. Bydd y penderfyniad yma yn cael ei ystyried yn rheolaidd yn unol ag unrhyw newidiadau i ganllawiau iechyd y cyhoedd cenedlaethol. Mae'r rhain yn cael eu hadolygu bob tair wythnos ar hyn o bryd.

Meddai'rCynghorydd Ann Crimmings, Aelod o Gabinet Cyngor Rhondda Cynon Taf ar faterion yr Amgylchedd, Hamdden a Threftadaeth:  “Rydw i wrth fy modd bod y gwelliannau yma wedi'u cyflawni i drac athletau Brenin Siôn V, fydd yn ased mawr i athletau lleol a'r gymuned ehangach. Mae'n ychwanegu at fuddsoddiad sylweddol y Cyngor yn ddiweddar mewn traciau athletau o'r radd flaenaf, a hynny yn ardaloedd Aberdâr a'r Beddau. Mae hyn yn sicrhau bod gan ardaloedd Cwm Rhondda, Cwm Cynon a Thaf-elái gyfleusterau athletau awyr agored rydyn ni'n gallu bod yn falch ohonyn nhw.

“Yn anffodus, mae'r Coronafeirws wedi effeithio ar drefniadau ailagor cyfleuster Cwm Clydach. Gan ystyried y sefyllfa bresennol gyda COVID-19 yn Rhondda Cynon Taf, mae'r Cyngor wedi penderfynu cadw'r cyfleuster ar gau. Bydd yn ailystyried y penderfyniad yma yn unol ag adolygiad rheolaidd Llywodraeth Cymru o gyfyngiadau iechyd y cyhoedd bob tair wythnos.”

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 22nd Mai 2020

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.