maesyffynnon

Mae'r gwaith o adeiladu Cyfleuster Gofal Ychwanegol Maes-y-ffynnon yn Aberaman bellach wedi'i gwblhau. Cafodd yr adeilad ei drosglwyddo i'r Cyngor heddiw.

Mae'r adeilad ar Stryd y Clwb wedi'i ddarparu trwy bartneriaeth rhwng Linc Cymru a'r Cyngor - gan greu 40 o fflatiau o'r radd flaenaf i bobl hŷn ar hen safle Cartref Gofal Preswyl Maes-y-ffynnon. Hwn yw'r ail gyfleuster Gofal Ychwanegol yn Rhondda Cynon Taf ar ôl Tŷ Heulog yn Nhonysguboriau, a hwn yw'r cyntaf o bum adeilad Gofal Ychwanegol newydd sbon sy'n cael eu darparu.

Bydd cyfleusterau ychwanegol yn agor yn Nhreorci, Aberpennar, y Porth a Phontypridd yn y dyfodol. Mae cynllun Pontypridd, Cwrt yr Orsaf, yn cael ei adeiladu ar hyn o bryd ar hen safle Llys Ynadon Pontypridd. Bydd y buddsoddiad ehangach o £50 miliwn yn cynyddu nifer y gwelyau Gofal Ychwanegol yn Rhondda Cynon Taf i 300.

Cafodd y cam adeiladu ar gyfer cyfleuster Maes-y-ffynnon ei gwblhau ddydd Gwener, 1 Mai. Yn ystod wythnosau olaf y prosiect, roedd yn rhaid i'r gweithwyr ddilyn canllawiau pellhau cymdeithasol oherwydd argyfwng cenedlaethol Coronafeirws. Mae'r adeilad bellach wedi'i drosglwyddo i'r Cyngor gan Linc Cymru.

Mae'r adeilad tri llawr yn cynnwys ystafell fwyta, caffi, salon gwallt, ystafell therapi, lolfa, ystafell olchi dillad ac ystafell weithgareddau. Mae yna hefyd faes parcio a gardd - i'w cynnal ar y cyd ag Ysgol Gynradd Blaengwawr.

Meddai'r Cynghorydd Geraint Hopkins, Aelod o'r Cabinet ar faterion Gwasanaethau Cymdeithasol i Oedolion: “Rydw i'n falch iawn bod y gwaith adeiladu wedi’i gwblhau ar gyfleuster Gofal Ychwanegol trawiadol Maes-y-ffynnon. Bydd y cyfleuster yn rhoi cymorth i bobl hŷn fyw bywydau mor egnïol ac annibynnol â phosibl a derbyn cefnogaeth wedi’i thargedu ar gyfer eu hanghenion. Y safle yma yn Aberaman yw'r cyfleuster cyntaf o bum cyfleuster newydd yn RhCT er mwyn gwella ein darpariaeth gofal.

“Hoffwn ddiolch i drigolion lleol am eu hamynedd a’u cydweithrediad tra roedd y Cyngor a Linc Cymru yn gwneud y gwaith adeiladu. Bydd y cyfleuster yn gwasanaethu pobl leol a bydd wrth galon y gymuned am flynyddoedd i ddod.”

Bydd y trefniadau terfynol ar gyfer agor yr adeilad yn cael eu cyfleu i'r gymuned leol maes o law.

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 1st Mai 2020

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.