160420-MHAW-Kindness-Twitter

Mae'r Cyngor yn cefnogi Wythnos Ymwybyddiaeth o Iechyd Meddwl (18-24 Mai) ar y cyd â'r Ymddiriedolaeth Iechyd Meddwl.

'Caredigrwydd' yw'r thema eleni, a hynny er mwyn pwysleisio pwysigrwydd bod yn garedig a bod yn gefn i’r miliynau o bobl sy'n byw gyda phroblemau iechyd meddwl.

Meddai'r Cynghorydd Rhys Lewis, Aelod o Gabinet Cyngor Rhondda Cynon Taf ar faterion Cymunedau, Diwylliant a'r Gymraeg, sy'n gyfrifol am faterion iechyd meddwl: "Gall problemau iechyd meddwl effeithio ar unrhyw un ar unrhyw adeg. Unwaith eto, mae'r Cyngor yn cefnogi Wythnos Ymwybyddiaeth o Iechyd Meddwl, sy'n arbennig o bwysig ar yr adeg sydd ohoni.

"Mae iechyd meddwl yn fater i bawb. Mae angen i ni gyd helpu'n gilydd, gan ddechrau drwy fod yn garedig. Gall hyn gael effaith syfrdanol ar rywun.

"Drwy gydol yr argyfwng COVID-19, rydyn ni wedi gweld sawl enghraifft o garedigrwydd gan bobl ym mhob rhan o'n Bwrdeistref Sirol. Mae hyn yn dod â chymunedau at ei gilydd, yn ogystal â chynnig cymorth a gobaith i gynifer o bobl."

Cyngor a Chymorth o ran Iechyd Meddwl yn RhCT (URL link to RCTCBC pages)

Mae salwch meddwl yn gyffredin iawn ac mae modd iddo effeithio ar bobl o bob oed. Rydyn ni'n rhagweld y bydd chwarter y boblogaeth yn wynebu problemau iechyd meddwl neu salwch meddwl ar ryw adeg yn eu bywyd. Mae modd i hyn gael effaith mawr arnyn nhw, eu teulu, eu ffrindiau a'u cydweithwyr.

Mae modd i unrhyw un rhwng 18 a 65 oed gael cymorth cychwynnol ynglŷn â'u hiechyd meddwl drwy gysylltu â'u meddyg teulu. Yn ogystal â hynny, mae gwasanaethau eilaidd hefyd ar gael i oedolion sy'n 65 oed a hŷn.

Mae miliynau o bobl yn cael budd o Wythnos Ymwybyddiaeth o Iechyd Meddwl bob blwyddyn. Dechreuodd yr ymgyrch yn 2001 er mwyn codi ymwybyddiaeth o faterion fel delwedd y corff, straen a pherthnasau.

Wythnos Ymwybyddiaeth o Iechyd Meddwl: Cymerwch Ran (URL link to mentalhealth.org)

Drwy fod yn garedig, rydych chi'n helpu pobl eraill yn ogystal â rhoi hwb i'ch iechyd meddwl eich hun. Gall agwedd garedig drawsnewid ysgolion, gweithleoedd, cymunedau, teuluoedd a llawer yn rhagor.

I gael gwybodaeth a chymorth, ewch i: www.mentalhealth.org.uk

 

Wedi ei bostio ar Dydd Iau 21st Mai 2020

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.