children safe

Mae modd i reoli cartref gofal preswyl i blant fod yn heriol ar brydiau, ond roedd pandemig y Coronafeirws yn her annisgwyl i sicrhau diogelwch plant sydd yng ngofal y Cyngor, yn ogystal â diogelwch y staff sy'n gweithio yno.

Ymunodd Mandy Meredith, Rheolwr Gwasanaethau Preswyl, â'i chydweithwyr i ystyried y ffordd orau o gynnal lefel gyson o ofal i'r plant, sy'n agored iawn i niwed ac wedi bod trwy gyfnodau o argyfwng eithafol yn eu bywydau eisoes.

Gweithiodd pob cartref i lunio cynllun argyfwng, i sicrhau y gallai'r plant a'r bobl ifainc yn eu gofal barhau i dderbyn gofal yn ddiogel ac yn gyson.

Gwirfoddolodd dau aelod o garfan Mandy, Conor a Rachel, i aros mewn cartref yn barhaol am 14 diwrnod, i roi gofal dydd a nos i blant, er gwaetha’r ffaith bod ganddyn nhw deuluoedd ac ymrwymiadau eu hunain y tu allan i'r gwaith. Roedd hyn yn sicrhau bod gofal cyson yn y cartref, bod cynhalwyr y plant yn aros yn gyson ac yn lliniaru'r effaith ddifrifol a gafodd Covid-19 ar lefelau staffio'r gwasanaeth.

Gwnaeth Conor a Rachel drefniadau gyda'u teuluoedd eu hunain a phacio bagiau am bythefnos. Roedden nhw'n ôl yn y cartref mewn dim o dro.

Dywedodd Mandy: "Roedd ymateb y garfan gyfan yn wych. Ni fyddai wedi bod modd cyflawni hyn heb gefnogaeth ac ymdrech pawb yn y cartref.

"Mae'r garfan gyfan wedi cydweithio i sicrhau bod gan y plant bethau gwahanol i'w gwneud bob dydd. Maen nhw wedi cefnogi ei gilydd yn rhyfeddol o dda, ac wedi gweithio oriau ychwanegol, i sicrhau bod y plant yn derbyn y gofal a'r gefnogaeth sydd eu hangen arnyn nhw. Mae pawb wedi bod yn arbennig.

“Mae ymrwymiad ein staff ym mhob un o’n cartrefi preswyl i blant wedi bod yn anhygoel. Mae pob cartref wedi brysio i ddatblygu ffyrdd newydd o roi cymorth plant a'r bobl ifainc rydyn ni'n gofalu amdanyn nhw, ac wedi rhagori ar yr holl ddisgwyliadau.

“Mae staff wedi gweithio i wahanol rotâu, mewn gwahanol rolau ac mewn gwahanol gartrefi. Maen nhw wedi gweithio oriau hir i sicrhau bod y plant rydyn ni'n gofalu amdanyn nhw'n ddiogel, ac yn teimlo eu bod nhw'n cael cefnogaeth trwy'r amser anodd yma."

Mae yna nifer o gartrefi gofal preswyl i blant ledled Rhondda Cynon Taf. Pwrpas y cartrefi yma yw sicrhau bod anghenion plant sydd ddim yn gallu byw gyda'u teulu eu hunain yn cael eu diwallu. Mae carfan o gynhalwyr hyfforddedig yn gweithio gyda'r plant yma i'w helpu i ddatblygu, ynghyd â darparu bwyd, ystod o weithgareddau dysgu a lle i chwarae mewn amgylchedd diogel a gofalgar.

Dywedodd y Cynghorydd Tina Leyshon, Aelod o'r Cabinet ar faterion Gwasanaethau i Blant “Mae ymroddiad ac ymrwymiad Mandy, Conor, Rachel, a’n carfan Gwasanaethau i Blant i gyd wedi bod yn eithriadol.

"Yn aml mae'r plant a phobl ifainc yn ein cartrefi preswyl wedi wynebu heriau eithafol yn eu bywydau ac mae'r heriau yma'n parhau i effeithio arnyn nhw. Mae'r pandemig Coronafeirws wedi ychwanegu her arall i'r rhai sydd eisoes yn agored i niwed. O'r herwydd, ni fu erioed mor bwysig i ni roi'r sefydlogrwydd a'r gefnogaeth sydd eu hangen ar y plant a'r bobl ifainc yma.

“Hyd yn oed yn ystod yr argyfwng iechyd yma, mae angen i ni roi gofal a chefnogaeth i blant a phobl ifainc o hyd, boed hynny yn ein cartrefi preswyl, gyda rhieni maeth, neu o dan drefniadau eraill. Mae ein staff Gwasanaethau i Blant yn parhau i ddarparu gwasanaethau i'r rhai sydd eu hangen fwyaf.

“Gall pob aelod o staff edrych yn ôl ar yr amser yma gyda balchder, am wynebu her ddigynsail gyda phroffesiynoldeb, ymrwymiad a thosturi.”

Mae modd i chi gael rhagor o wybodaeth am yrfa ym maes Gwasanaethau i Blant ac ystod eang o rolau eraill sy'n gysylltiedig â gofal yn https://www.gofalwn.cymru/ heddiw.

Wedi ei bostio ar Dydd Iau 7th Mai 2020

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.