Lorraine Tanner

Mae gofalu am bobl hŷn a phobl sy'n agored i niwed yn eu cartrefi eu hunain a chaniatáu iddyn nhw fyw'n annibynnol yn parhau i fod yn flaenoriaeth hanfodol i'r Cyngor yn ystod y cyfnod anodd yma.

Mae'r Cyngor yn gweithio'n agos gyda'i ddarparwyr gofal cartref annibynnol a gomisiynwyd i sicrhau ein bod ni'n parhau i ymweld â chartrefi ar draws RhCT yn ddyddiol i gefnogi anghenion gofal y bobl sydd fwyaf agored i niwed. Rydyn ni gwneud hynny trwy eu helpu nhw i barhau i fyw gartref yn ddiogel, saith niwrnod yr wythnos trwy gydol argyfwng cenedlaethol y coronafeirws.

Mae llawer o'r trigolion yma'n byw ar eu pen eu hunain. Maen nhw'n dibynnu'n llwyr ar y gofal mae'r Cyngor yn ei ddarparu. I'r staff sy'n rhoi'r gofal, mae eu gwaith yn fwy na dim ond swydd.

Mae gweithwyr gofal cartref yn parhau i fynd i mewn i gartrefi pobl bob dydd gan wisgio'u Cyfarpar Diogelu Personol. Maen nhw'n treulio amser gwerthfawr gyda'r trigolion ac yn gofalu am eu hanghenion unigol, hyd yn oed yn ystod y cyfnod heb ei debyg yma.

Mae llawer o'r gweithwyr gofal cartref yn cyflawni'u dyletswyddau tra hefyd yn gofalu am eu teuluoedd eu hunain. Yn eu plith mae Kay Roberts, o ardal Glynrhedynog, sy'n gweithio i Care Cymru. Yn anffodus collodd Kay ei thad ei hun oherwydd salwch ychydig wythnosau yn ôl.

Meddai Kay: "Rydw i'n caru fy swydd yn Gynhaliwr. Mae'n braf gwybod fy mod i'n helpu cymaint o bobl ac yn gwneud eu bywydau ychydig yn haws ar adeg mor anodd iddyn nhw i gyd.

“Mae llawer yn effro i'r sefyllfa COVID-19 ond dydy rhai ddim. Rydw i'n gyfrifol am dawelu eu meddyliau, gofalu am eu hanghenion personol, helpu i'w gwneud yn gyffyrddus yn eu cartrefi eu hunain, a bod yn glust iddyn nhw.

“Yn anffodus collais fy nhad fy hun yn ddiweddar oherwydd salwch oedd ddim yn gysylltiedig â COVID-19. Mae wedi bod yn dorcalonnus ac yn gyfnod trawmatig iawn i fi a fy nheulu, sydd heb gael ei wneud yn haws gan yr argyfwng cenedlaethol y mae'n rhaid i ni i gyd fynd i'r afael ag ef. ”

Dychwelodd Kay i'r gwaith ychydig ddyddiau ar ôl ei phrofedigaeth oherwydd roedd hi eisiau bod yn ôl yn gofalu am y gymuned ar adeg pan fo cefnogi ein gilydd mor bwysig.  Mae trefn ddyddiol Kay yn cychwyn pan fydd y cloc larwm yn canu am 5am ac mae hi'n ymweld â'i chartref cyntaf erbyn 6.30am.

"Mae rhai o'r bobl rydw i'n ymweld â nhw yn cael eu cefnogi gan deulu, ond does gan rai eraill neb i droi atyn nhw nac i ddibynnu arnyn nhw. Dyma pam roeddwn i'n awyddus i ddychwelyd i'r gwaith ar ôl colli fy nhad fy hun." Ychwanegodd Kay:

"Rydw i'n ddiolchgar am gefnogaeth fy nheulu fy hun. Maen nhw'n poeni fy mod i'n mynd i mewn i gartrefi pobl, ond mae gyda ni gyfarpar diogelu personol llawn felly rydyn ni i gyd yn cael ein hamddiffyn ac mor ddiogel ag y gallwn ni fod."

Mae Lorraine Tanner, 55, o Ben-y-graig, wedi bod yn weithiwr gofal cartref gyda Gwasanaeth Cymorth Gartref Cyngor Rhondda Cynon Taf ers 24 blynedd.

Meddai Lorraine, sy'n fam i ddau o blant: “Mae darparu gofal yn llawer mwy na swydd i mi. Ar hyd y blynyddoedd rydw i wedi helpu miloedd o bobl i fyw'n annibynnol yn eu cartrefi. Doedd gan rai ohonyn nhw ddim gofal arall ar wahân i ni.

"Mae ein rolau'n amrywio o dŷ i dŷ. Mae rhai pobl angen help gyda'u gofal personol, mae rhai angen cymorth i wisgo. Rydw i hyd yn oed yn ymweld ag un cartref lle mae’r unigolyn, sydd wedi ei gofrestru’n ddall, yn canu i mi bob dydd.

“Mae’r bobl yma'n dod yn deulu estynedig ac rydw i, wrth gwrs, yn bryderus iawn amdanyn nhw ar hyn o bryd. Er hyn, mae fy nghydweithwyr a minnau’n parhau i wneud popeth o fewn ein gallu i wneud bywyd ychydig yn haws iddyn nhw.

“Mae'n dod â chysur mawr iddyn nhw i wybod ein bod ni yno ar eu cyfer nhw, nid yn unig yn ystod y cyfnod ofnadwy yma, ond trwy'r flwyddyn.”

Meddai'r Cynghorydd Geraint Hopkins, Aelod o'r Cabinet ar faterion Gwasanaethau Cymuned i Oedolion a’r Gymraeg, “Mae ein cynhalwyr gofal cartref yn darparu gwasanaeth hanfodol i’n pobl hŷn a'r bobl sy'n agored i niwed, sy’n eu galluogi nhw i barhau i fyw’n annibynnol yn eu cartrefi eu hunain.

“Gan weithio gydag asiantaethau a sefydliadau partner, mae’r Cyngor yn parhau i fod yn ymrwymedig i ddarparu pecynnau gofal hanfodol iddyn nhw, hyd yn oed yn ystod yr amser anarferol yma. Mae cefnogi pobl i fyw mor annibynnol â phosibl yn eu cartrefi eu hunain yn flaenoriaeth.

“Mae pob gweithiwr gofal cymdeithasol rheng flaen allweddol yn parhau i ddarparu gwasanaeth rhagorol. Rydw i'n talu teyrnged i bob un ohonyn nhw am wneud gwaith gwych yn ddyddiol.”

“Mae'r Cyngor, mewn partneriaeth â'i Ddarparwyr Gofal Annibynnol,  yn parhau i fod yn ymrwymedig”.

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 18th Mai 2020

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.