Jodie-Davies

Mae cannoedd o weithwyr y Cyngor wedi'u hadleoli i feysydd gwasanaeth eraill yn ystod argyfwng y Coronafeirws, ac maen nhw bellach yn helpu gweithwyr allweddol ar y rheng flaen i gefnogi'r bobl fwyaf agored i niwed yn ein cymunedau.

Yn eu plith mae Jodie Davies, sy'n 24 ac yn byw yn Aberaman. Yn ei swydd arferol yng Nghanolfan Hamdden Sobell, Aberdâr, mae hi'n helpu defnyddwyr y gampfa i gadw'n heini,  felly mae helpu i baratoi parseli bwyd yng Nghanolfan Dosbarthu Bwyd y Cyngor yn newid byd iddi hi.

Serch hynny, mae Jodie'n mwynhau ei swydd newydd, ac yn hoffi sgwrsio gyda'r holl drigolion hynny sy'n derbyn pecynnau bwyd hanfodol ar yr adeg anodd yma.

Er mwyn helpu gyda'r argyfwng cenedlaethol, cafodd Canolfan Hamdden Sobell ei thrawsnewid yn Ganolfan Dosbarthu Bwyd i'r Cyngor. Hyd yma, mae'r Ganolfan wedi dosbarthu 118 o barseli bwyd i drigolion ar restr warchod y GIG. Cafodd 29 o becynnau bwyd eraill hefyd eu cludo i drigolion agored i niwed, ac mae 40 yn rhagor wedi'u dosbarthu i bobl sy'n byw mewn Llety â Chymorth. 

Meddai Jodie: "Rydw i wedi bod yn gweithio i'r Cyngor am bum mlynedd, a doeddwn i byth yn meddwl y byddai paratoi pecynnau bwyd ar gyfer y rheiny sydd fwyaf agored i niwed yn rhan o'm swydd.

"Mae gallu helpu rhywfaint ar y bobl yma ar adeg mor anodd yn brofiad gwerth chweil. Pan fydda i'n eu ffonio nhw i drafod anghenion deiet ac ati, maen nhw bob amser yn ddiolchgar iawn am y bobl hynny sy'n eu helpu nhw.

"Rydw i'n helpu i baratoi a lapio'r pecynnau bwyd, yn ogystal â dadlwytho cyflenwadau pan maen nhw'n cyrraedd a ffonio'r rheiny sydd wedi gwneud cais am becyn. Rydw i hefyd yn gwneud yn siŵr eu bod nhw'n gallu codi eu pecyn oddi ar y llawr pan fyddwn ni'n ei gludo iddyn nhw. Os ddim, yna rydyn ni'n gwneud trefniadau eraill ar eu cyfer.

"Mae'n bleser gwybod fy mod i'n gwneud gwahaniaeth yn ystod y cyfnod ansicr yma. Mae boddhad cwsmeriaid yn fater pwysig iawn i mi a'm cydweithwyr yn y Gwasanaeth Hamdden.

"Mae'n bleser, felly, clywed yr holl sylwadau hyfryd yma a'r diolchiadau gan y rheiny rydyn ni'n eu helpu."

Ers dechrau'r argyfwng COVID-19, mae dros 2,700 o bobl wedi cysylltu â'r Cyngor i ofyn am gymorth gyda phethau fel siopa, casglu meddyginiaeth, mynd â chŵn am dro ac ymdopi ag unigrwydd.

Meddai'rCynghorydd Rhys Lewis, Aelod o Gabinet Cyngor Rhondda Cynon Taf ar faterion Cymunedau Cadarn, Llesiant a Gwasanaethau Diwylliannol: "Mae Canolfan Dosbarthu Bwyd y Cyngor yn cynnig gwasanaeth gwerthfawr i gymunedau ym mhob rhan o'r Fwrdeistref Sirol, gan ddosbarthu pecynnau bwyd i'r rheiny sydd fwyaf agored i niwed.

"Mae angen cymorth ar nifer helaeth o drigolion yn ystod y cyfnod heriol yma, ac mae'r Cyngor yn gwneud ei orau glas i helpu'r rheiny sydd â'r angen mwyaf.  Mae ein Canolfan Dosbarthu Bwyd yn brysur iawn bob dydd, wrth i staff a gwirfoddolwyr gydweithio i ddarparu gwasanaeth amhrisiadwy."

Mae'r brif neuadd chwaraeon yng Nghanolfan Hamdden Sobell fel arfer yn cael ei defnyddio am amrywiaeth o weithgareddau gwahanol. Fodd bynnag, erbyn hyn, mae wedi'i thrawsnewid yn llwyr er mwyn helpu gyda'r argyfwng. Rydyn ni wedi gosod llawr diogelwch arbennig a nifer helaeth o silffoedd.

Mae miloedd o eitemau o fwyd bellach ar y silffoedd ac yn cael eu hanfon yn ddyddiol at y rhai sydd mewn angen.

Dydy Canolfan Dosbarthu Bwyd y Cyngor yng Nghanolfan Hamdden Sobell DDIM ar agor i'r cyhoedd. Mae'r adeilad yn cael ei ddefnyddio gan staff y Cyngor, ei bartneriaid a'i wirfoddolwyr ac mae pob un yn cadw at y canllawiau pellhau cymdeithasol wrth baratoi pecynnau bwyd, a fydd yn cael eu dosbarthu ar hyd a lled Rhondda Cynon Taf.

Wedi ei bostio ar Dydd Iau 7th Mai 2020

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.